MATAIO 7

1Tai motiki-taekaia ao mata ni kabuaakakaiia, bwa E kaawa ni motikaki taekami ni kabuaakakaaki iroun te Atua. 2Bwa te motiki-taeka ni kabuaakaka are kam kaboonganaa i bukiia aomata, ao ane E na manga motiki-taekami ni kabuaakakaingkami iai te Atua; ao kawai ake kam kaboonganai bwa bwaini baairean motikan taekani kabuaakakaaia, E na kaboonganai te Atua bwa bwaini baaireani motikan taekami ni kabuaakakaaki. 3E aera bwa ko noora te maange ae moan te uarereke i nanoni matan tarim, ao ko aki noora te oka ane i nanoni matam? 4Ao ko kangaa n rabakau ni kaangai nakon tarim, N na kaaki te maange ae e uarereke mai matam, ngkai ko aki konaa te noora te oka ane i nanoni matam? 5Te tia mwaamwanaa-te-aba, ko na kaaki moa te oka ane i nanoni matam, ao ko a tibwa konaa te noora raoi kanakoan te maange ae e uarereke mai nanoni matan tarim. 6Tai angania kamea te bwai ae e katauaki ibukin te Atua—ane a na rairaki n un nakoimi; ao tai tetewe nako ami atiibu aika a rangi ni kakaawaki nako mataia beeki, bwa a kaawa n toubekaaki i aani waeia. 7Bubuti, ao ane kam na anganaki; ukeuke, ao ane kam na kareereke; karebwerebwe, ao ane e na kaukaki nakoimi. 8Bwa ane e buubuti ao e na anganaki, ao ane e ukeuke ao e na kareereke, ao e na kaukaki te mataroa nakon ane e karebwerebwe. 9Antai te karo i buakomi, ngkana e butiiaki te amwarake iroun natina, ao e anganna te atiibu? 10Ao ngkana e butiaki te ika, ao e na anganna te naeta? 11Ngkai kam ataa te angania natimi baika a raraoi, ngkami aika kam buaakaka, ao tiaki e mwaiti riki iroun Tamami are i karawa te kan anga baika a raraoi nakoia akana a butiia? 12Ma ngaia aei, bwa bwaai ni kabane aika kam tangiri bwa a na karaoaki nakoimi irouia aomata, ao kam na karaoi naba nakoia: bwa aei te reirei ae kanoan tuua ake e anga Mote ma aia boki buraabeti. 13Kam na rin n te mataroa are wariki: bwa e warebwe te mataroa, ao e raababa te kawai are e nako n te mate, ao a mwaiti akana a rin ni mataroana. 14Bwa e wariki te mataroa, ao e irariki te kawai are e nako n te maiu, ao a karako akana a kunea te kawai anne. 15Kam na kaawakiningkami mai irouia buraabeti ni kewe, akana a nakoimi ni bakaaea te nimamannei kaanga ai aroia tiibu, ma bon aroia kameaanti aika a tiritiri ni koaua uaakekei. 16Ane kam na kinaia n uaaia. A anaaki kureebe man akanta? Ao biiku mani kaai aika a kateketeke? 17Ma ngaia ae kaai ni kabane aika a maiu raoi, a kariki uaaia aika a raraoi; ma kaai aika a aki maiu raoi, a kariki uaaia aika a bubuaka. 18E aki konaa ni karika te uaa ae e buaakaka te kai ae e maiu raoi, ao e aki konaa ni karika te uaa ae raoiroi te kai ae e aki maiu raoi. 19Kaai nako aika a aki kariki uaa aika a raraoi, a koreaki ao a teweaki nako n te ai. 20Ma ngaia aei, ane kam na kinaia uaakekei n uaaia. 21A aki bane n rin n uean te Atua akana a aki toki n atoatoangai bwa te Uea Ngai; ma e na rin iai ane e karaoa nanon Tamau are i karawa. 22Ane a na kaangai nakoiu aomata aika a bati n te bong are E na motiki-taekaia iai aomata te Atua, Te Uea, te Uea, tiaki ti taetae ni buraabeti n aram? Ao tiaki ti kanakoia taimonio n aram? Ao tiaki ti karaoi mwakuri aika a kamiimii n aram? 23Ao Ngai N na kaangai nakoia, Bon te aakea reitakiu ma ngkami; naako mai irou, ngkami aika kam tuai meni karaoa nanon te Atua. 24Ma ngaia aei, bwa ane e ongo au taeka aikai ao e iri nanoia, ao ai aron te aomata ae e wanawana, are e katea ana auti i aon te bwa: 25ao e bwaka te karau, ao e roko te raanga, ao e kare te ang ae e baibati n neakina te auti arei, ma e aki bwaka, ibukina bwa e kateaki i aon te bwa. 26Ao ane e ongo au taeka aikai n aki iri nanoia, ao ai aron te aomata ae e baba, are e katea ana auti i aon te tabo ae e maraurau: 27ao e bwaka te karau, ao e roko te raanga, ao e kare te ang ae e baibati n neakina te auti arei, ao e bwaka; ao e uruaki rabwatana ni kabanea. 28Ngke E a tia n atong taeka aikai Iesu, ao a miimii aomata n arona n reirei: bwa 29E reireiia n ai aron ae e mwaaka ao tiaki n ai aroia aia taani koroboki.

will be added

X\