MATAIO 5

1Ngke E nooriia aomata aika a rangi ni mwaiti Iesu, ao E ararake n te maunga, ao E tekateka, ao a nakoina ana reirei; 2ao E moanna n reireiia, ni kaangai: 3A a kabwaia akana iai kainnanoan te Atua irouia, bwa aia bwai uean te Atua. 4A a kabwaia akana a nanokaawaki, bwa a na kabeebeteaki nanoia. 5A a kabwaia akana a aki onimakin oini korakoraia, bwa a na bwaina te aonnaba. 6A a kabwaia akana a kan noora nanon te Atua bwa e na karaoaki, bwa a na anganaki nanoia are a tangiria. 7A a kabwaia akana a nanoanga, bwa a na nanoangaaki. 8A a kabwaia akana nanoia ti te kan toro iroun te Atua, bwa a na noora te Atua. 9A a kabwaia taan raoi, bwa a na atongaki bwa natin te Atua. 10A kabwaia akana a bwainikiriinaki ibukini karaoan nanon te Atua, bwa aia bwai uean te Atua. 11Kam a kabwaia ngkana a taetaebuakaingkami aomata, ma ni bwainikiriningkami, ma n atonga te taetae ae e kewe ae e buaakaka bwa taekami ibukin ae au aomata ngkami. 12Bwa a bwainikiriniia buraabeti ake a maiu i mwaaimi n te aro naba aei. Kam na kukurei, ao kimwaareirei, bwa a bati bwaai n tituaraoi ae E katauraoi te Atua i bukimi. 13Ai aron taoron te aonnaba ngkami; ma ngkana e mauna taorona, ao e na taoronaki n tera? Akea te bwai ae e na boongana nako iai, ma ti te teweaki nako, ao ikanne are e a konaa n reke ae e toutouaki iai irouia aomata. 14Ai aron ootan te aonnaba ngkami. E aki konaa n raba te kaawa ae e kateaki i aon te maunga. 15Ao a aki kauraa te taura aomata ni kaaki i aan te bwaketi, ma a kaaki i aoni nnena; ao e nako ootana nakoia aomata ni kabaneia ake n te auti. 16Ao ai aromi naba, kam na kaoti ami oota i mataia aomata, bwa a na noori ami mwakuri aika a raraoi, ao a na neboa Tamami are i karawa iai. 17Tai taku i nanomi bwa I roko bwa N na urui tuua ake e anga Mote, ma aia taeka n reirei buraabeti. I aki roko bwa N na urui, ma I roko bwa N na kakoroi bukiia. 18Bwa e koaua ae I a tuangkami, bwa ngkai e tuai ni mauna karawa ma aonnaba, ao e na bon aki mauna manin taekan te Tua ae te kabanea n uarereke, ke aron taekana ae te kabanea ni kimototo, i mwaain rikini bwaai nako ake a taekinaki n te Tua bwa a na riki. 19Ma ngaia aei, bwa ane e kamamaaraaea mwaakan te Tua teuana ae e maraurau riki i buakon tuua aikai, ao e reireiia aomata bwa e a toki manenana, ao e na atongaki bwa moan te mangori n uean te Atua; ma ane e tou mwiin tuua aikai n reireiia aomata iai, ao e na atongaki bwa e kakannato n uean te Atua. 20Bwa I taku nakoimi bwa ngkami kam aki kakororaoa riki nanon te Atua nakon are a karaoia taani koroboki ma Bwaritaio, ao kam aki konaa n rin n uean te Atua. 21Kam ongo bwa e atongaki nakoia ami bakatibu: Ko na tai kamateia aomata; bwa ane e kamatea te aomata ao e na kateaki n te kaboowi bwa e na baaireaki taekana; 22ao Ngai I taku nakoimi, bwa ane e un nakon tarina, ao e na kateaki n te kaboowi bwa e na baaireaki taekana; ao ane e kaangai nakon tarina, Akea warem; ao e na tei i matan te Tanirim bwa e na baaireaki taekana iai; ao ane e kaangai, Ko mino, ao e na motikaki taekana bwa e na teweaki nako n te ai are i moone. 23Ma ngaia aei, ngkana ko nang anga am karea nakon te Atua n te baonikarea, ao ngkana ko uringa tarim iai bwa e un iroum ibukin te bwai ae ko a tia ni karaoia, 24ao ko na kiitana am karea iai i rarikin te baonikarea ao naako; karekea moa te raoi ma tarim, ao rimwi ko na oki n anga am karea. 25Ko na bareiko n raoiakina te aomata are e na uota taekam nakon te kaboowi n te tai are ko mena iai ma ngaia i aoni kawaimi nakon te kaboowi, bwa e kaawa n anga ngkoe nakon te tia motiki-taeka, ao e kaawa te tia motiki-taeka n anga ngkoe nakon te bureitiman, ao ko kaawa ni kaakiaki i nanon te karabuuti. 26E koaua ae I a tuangko bwa ko na aki konaa n oti nako maiai ni karokoa ko a tia ni kabwakaa ni kabane te mwane are e motikaki bwa tuuaam. 27Kam ongo bwa e atongaki ae e kaangai, Ko na tai wene ni bure 28ao Ngai I taku nakoimi bwa ane e tarataraa te aine n iango i nanona bwa e na wene ni bootaki ma ngaia, ao e a tia ni wene ni bure ma ngaia i nanona. 29Ao ngkana e kairiko matam ane mai ataim nakon te bure, ao ko na autia, ao tewea nako mai iroum; bwa e raoiroi riki ngkana akea bwain rabwatam teuana nakon ae e teweaki nako rabwatam ni kabaneaki nako moone. 30Ao ngkana e kairiko baim ane ataim nakoni karaoan te bure, ao ko na koreia ni kaaki ao tewea nako; bwa e raoiroi riki ngkana akea bwain rabwatam teuana nakon ae e bane n nako rabwatam nako moone. 31E atongaki naba ae e kaangai, Te mwaane ane e kanakoa buuna, ao ke e anganna te beebwa ni buu raure. 32Ma Ngai I taku nakoimi, bwa ane e kaaki buuna, ngkana e tuai ni wene ni bure, ao e a karika neierei bwa te tia wene ni bure ngkana e a manga iein; ao te mwaane are e iein ma neiere kaakiaki, ao e wene ni bure naba. 33Kam ongo naba bwa e atongaki nakoia ami bakatibu, Tai urua am taeka ni bau, ma ko na karaoi bwaai ake ko taetae ni bau iai nakon te Uea bwa ko na karaoi. 34Ma Ngai I taku nakoimi, Tai tuea naba teutana. Tai mwanewea arani karawa ngkana ko tuea, bwa nnen te Atua ae e tautaeka maiai; 35ao tai mwanewea aran aonnaba, bwa nneni katokaani waena; ke aran Ierutarem bwa ana kaawa te Uea are e kakannato. 36Ao tai tuea n atuum, bwa ko aki konaa ni kamainainaa ke ni karorooa te iranatuu teaina. 37Ma are kam na taekinna, e na ti kaangai, Eng, eng ke Tiaki, ma ngkana a raka am taeka i aon aikai ao a nako mai iroun teuare e buaakaka. 38Kam ongo bwa e atongaki ae e kaangai, Te mata boona te mata, ao te wi boona te wi; 39ao Ngai I taku nakoimi, Tai karaoa te bwai ae e buaakaka nakon te aomata are e karaoa ae e bure nakoim bwa booni mwiin are e a tia ni karaoia; ma ane e boaa tabam ane mai ataim, ao raira tabam ane mai maingim bwa e na booia naba; 40ao ngkana iai ane e kani kateiko i matan te tia moti bwa ko aonga n anganna am kabaraaki, ao ko na manga anganna naba niiniiram. 41Ao ane e kairoroko bwa ko na iria teuana te maire, ao ko na airi ma ngaia uoua. 42Ane e butiiko, ao ko na anganna; ao ane e kan tangoa am bwai, ao tai rawa. 43Kam ongo bwa e atongaki ae e kaangai, Ko na tangiriia kaain am bootanaomata, ao ribaa am kairiribai. 44Ma Ngai I taku nakoimi, Kam na tangiriia ami kairiribai, ao tataro i bukiia akana a bwainikiriningkami, 45bwa kam aonga n riki bwa natin Tamami are i karawa iai; bwa E kaoota ana taai i aoia akana a buaakaka ma akana a baabakanikawai. 46Bwa ngkana kam tangiriia akana a tangiringkami, ao tera te bwai n tituaraoi ae kam na karekea iai? Tiaki a karaoa naba aei taan anai taekiti? 47Ao ngkana kam kamauriia ti kaain te Aro, tao a raka riki aromi iai nakoia aomata nako? Tiaki a karaoa naba aei te koraki ake a tuai n onimakina te Atua? 48Ma ngaia ae kam na moanibaan te raoiroi, n ai aron Tamami are i karawa ngkai moanibaan te raoiroi.

will be added

X\