MATAIO 4

1E kairaki rake ngkanne Iesu iroun te Taamnei nakon te rereua bwa E na kariiriiaki iroun te riaaboro; 2ao E aki mamatam angaun te ngaina ao angaun te bong, ao rimwi E baki. 3Ao E kawaria te riaaboro, ao e taku nakoina, Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao Ko na tua bwa a na riki n amwarake atiibu aikai. 4Ao E kaeka ni kaangai, E koreaki ae e kaangai: E aki maiu te aomata n ti te amwarake, ma e maiu n taeka nako aika a oti nako mai wiin te Atua. 5Ao e kairia ngkanne te riaaboro nako Ierutarem, ao e kateia n te tabo ae te kabanea n rietaata i taubukin te umwantabu, 6ao e taku nakoina, Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao Ko na ewe nako; bwa e koreaki ae e kaangai: E na mwiokoia ana anera bwa a na tabeakiniko; ao a na tabekiko ni baiia, bwa e kaawa n toki waem n te atiibu. 7E taku Iesu nakoina, E koreaki naba ae e kaangai: Ko na tai kataa Iehova ae Atuam. 8Ao e a manga kairia te riaaboro nakon te maunga ae moan te rietaata, ao e kaoti nakoina aaba ni kabane ma tamaaroaia; 9ao e taku nakoina, N na anganiko baikai ni kabane ngkana Ko katorobubua ni bobaraaki n taromauriai. 10E taku ngkanne Iesu nakoina, Naako, Tatan; bwa e koreaki ae e kaangai, Ko na taromauriia Iehova ae Atuam, ao ko na toro irouna n ti Ngaia. 11E kiitanaki ngkanne Iesu iroun te riaaboro; ao nooria, a roko anera ni buokia ni baike E kainnanoi. 12Ngke E ongo Iesu bwa e a tia n tauuaki Ioane bwa te bure, ao E nako Kariraia. 13E kiitana Natareta, ao E nako ni maeka i Kaberenaum are e mena i rarikin te nama, n taabo ake abaia baronga ake Teburun ma Nabetari, 14bwa e aonga ni kakoauaaki are e atongaki iroun Itaia are te buraabeti, ngke e kaangai: 15Aaba ake aia bwai baronga ake Teburun ma Nabetari, ake a mena i aon te kawai nakon te nama, ake a mena n tanimaeaon te Ioretan, are Kariraia, are a maeka iai aomata ake tiaki I-Iutaia! 16A noora te oota ae te oota ae e korakora aomata ake a tekateka ike e roo; ao e kaoti te oota nakoia ake a tekateka i aban te mate ao i nuuna. 17Ao man te tai arei ao E moa n reirei Iesu, ao E taku, Kam na rairi nanomi, bwa e a kan roko uean te Atua. 18Ngke E nakonako Iesu i rarikin namani Kairiraia, ao E nooriia taari-mwaane aika uoman, are Timon are arana teuana Betero, ao Anterea are tarina, ngke a kabwakaa te karaun n te nama; bwa taan akawa ngaiia. 19Ao E taku nako ia, Mai ri mwiiu ao N na karaoingkami bwa taan akawaiia aomata. 20A kiitan naba aia karaun ao a iria. 21Ngke, E waakina nako riki kawaina maikekei, ao E a manga nooriia taari-mwaane aika uoman are Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio. A mena n aia booti ma tamaia are Tebetaio, bwa a bonobonoti raeuakin aia karaun; ao E weteiia. 22Ao a kiitana naba te booti ma tamaia, ao a iria. 23E kabutaa Kariraia n reirei ni mwaneabaia I-Iutaia, ao n tataekina euangkerion uean te Atua; ao E katoki aoraki ni kabane, ao mamaara ni kabane i buakoia aomata. 24E taona Turia ni kabutaa rongorongon Iesu; ao a bane n uotaki nakoina aomata aika a aoraki n aekan aoraki nako ma maraki, ao akana a taniaki irouia taimonio, ma akana a mino, ma akana a aki konaa te nakonako; ao E kamaiuiia. 25Ao a iria aomata aika a rangi ni mwaiti mai Kariraia ao Tekabori, mai Ierutarem, Iutaia, ao mai mainikun Ioretan.


Copyright
Learn More

will be added

X\