MATAIO 3

1Ni boong akekei, ao e roko Ioane are te tia bwaabetiito ni kabwarabwara n rereuan Iutaia, 2ao e taku, Rairi nanomi, bwa e a kan roko uean te Atua, 3Boni ngaia teuare e taekinaki iroun te buraabeti are Itaia ngke e kaangai: Bwanaan temanna ae e takaarua n te rereua; Katauraoa kawain te Uea, Kaeti kawaina nako. 4E kunnikaia Ioane ni buraen te kaamero, ao e bwaina te roo ae te kau bwa kabaean nuukana; ao kanana rokati ma aia karewe manibeeru. 5A nakoina aomata nako mai Ierutarem, Iutaia, ao man taabo ake i rarikin te karaanga are te Ioretan, 6A bwaabetitooaki irouna n te karaanga are te Ioretan, ngke a kaoti aia bure. 7Ngke e nooriia Bwaritaio ma Tarukaio aika a bati bwa a roko bwa a na bwaabetitooaki, ao e taku nako ia, Ngkami aika buniia naeta, antai ae e tuangkami bwa kam na biri nako man te un are a kan roko. 8Kam na karaoi mwakuri aika a na kaota ae kam a tia n rairi nanomi; 9ao tai taku i nanomi ni kaangai, Iai tamara bwa Aberaam; bwa I taku nakoimi, bwa E konaa te Atua ni karikiia natin Aberaam man atibiu aikai. 10Ao e tauraoi ngkai te angaraa ni korei kaai mani wakaaiia; te kai are e aki kariki uaa aika a raraoi, e na koreaki ni kabwakaaki, ao e na teweaki nako nanon te ai. 11I bwaabetitooingkami n te ran bwa kaotan ae kam a tia n rairi nanomi, ma Teuae na roko i mwiiu E kakannato riki nakoiu, ao I aki tau bwa N na uouoti ana kauniwae; E na bwaabetitooingkami n te Taamnei are e Raoiroi, ma te ai. 12E mena i nanoni baina te bwai ni mwakuri are E na kaitiaka iai maangen te uiita man te tabo are e ororeaki iai te uiita bwa e aonga n raure nako ma kaina. E na booti uaa n uiita i nanon ana titoa ni bwai, ao E na kabuoki maangen uiita n te ai are e aki maamate. 13E nako ngkanne Iesu mai Kariraia nako Ioretan nakon Ioane, bwa E na bwaabetitooaki irouna. 14Ma e kataia n tuukia Ioane, ao e taku, I riai ni bwaabetitooaki iroum, ao Ko nakoiu? 15Ao Iesu E kaeka ni kaangai, Kariaia ngkai: bwa te bwai ae e riai iroura bwa ti na karaoi bwaai ni kabane ake E tangiri te Atua. Ao e kariaia Ioane. 16Ngke E a tia ni bwaabetitooaki Iesu, ao E aerake naba man te ran, ao nooria, e kaukaki karawa nakoina, ao E noora Taamnein te Atua bwa E ruo n ai aron te taobe, ao E toka i aona; 17ao nooria te bwanaa mai karawa, ae e kaangai: Natiu aei ae E tangiraki irou, ae I kakatonga irouna.

will be added

X\