MATAIO 27

1Ngke e a tibwa ingabong, ao ibonga ake mataniwi ma aia unimwaane aomata a iangoa aron Iesu bwa a na kamatea; 2a kabaea, ao a kairia nako, ao a angani Birato are te tia tau-taeka. 3Ao Iuta, are e kamwanea Iesu, ngke e nooria bwa E kabuaakakaaki Iesu ao bwa E na kamateaki, ao e rootaki n te nanokaawaki ibukin te baere e a tia ni karaoia. E uoti mwaane ake tirewa ake tenibwi ao e kaoki nakoia ibonga ake mataniwi ma unimwaane; 4ao e taku, I a tia ni bure ngke I kamwanea te aomata ae akea ana bure. Ao a taku, Tera ara bwai iai? Ai bon am bwai anne. 5Ao Iuta e karenako mwaane ake tirewa ake tenibwi nako aontano i nanon te ru are e tabu n te umwantabu, ao e kiitana ikekei; ao e nako ni kabaea roroana. 6Ao ibonga ake mataniwi a anai mwaane ake tirewa, ao a taku, E aki riai i aan te tua bwa a na katukaki mwaane aikai n te umwantabu, ibukina ngkai mwaane aika booni maiun te aomata. 7Ngke e a reke aia iango iai, ao a kamanenaa ni kabooa iai aban te tia karao-bwaata, bwa nneia iruwa n taunaki. 8Ma ngaia are e a atoatongaki te aba arei bwa te Aba n Raraa ni karokoa te bong aei. 9E a kakoroaki ngkanne bukin are e a tia n taekinna te buraabeti are Ieremia, ngke e kaangai, Ao a anai mwaane aika tirewa aika tenibwi, ae te mwaiti ni mwane are a a tia ni bo nanoia iai tabemwaang i buakoia te bootanaomata ae Iteraera, bwa a na kabwakaa ibukina, 10ao a kamanenaa ni kabooa iai aban te tia karao-bwaata, n ai aron ana taeka te Uea nakoiu. 11E tei Iesu i matan te tia tau-taeka; ao e titirakina Iesu, ni kaangai, Aia Uea I-Iutaia Ngkoe? E taku Iesu, Ngaia ane ko taku. 12Ma ngke a tabeki aia taeka ni bukibuki ibonga ake mataniwi ma unimwaane, ao akea ana kaeka Iesu ae e anga. 13E taku ngkanne Birato nakoina, Ko aki ongo aia taeka aika a bati ae a bukiniko iai? 14Ma akea ana kaeka ae E anga naba teutana; ma ngaia are e rangi ni miimii irouna Birato. 15E tataneiai te tia tau-taeka ni katoaa tain te Toa are te Riao ni kainaomataa te bure temanna are a tangiria. 16N te tai anne ao iai te bure temanna ae e bati n atoatongaki ae arana Bwara bwa. 17Ao ngke a bootaki aomata aika a bati, ao e taku Birato nako ia, Antai ae kam tangiria bwa N na kainaomataa i bukimi, Bwarabwa ke Iesu are e atongaki bwa te Kristo? 18Bwa e ataia n ae a a tia aomata ake a kakannato, ake aia aomata I-Iutaia n anga Iesu nako nanoni baina ibukina bwa a bakantang. 19Ngke e tekateka Birato n ana tabo are e moomotiki-taeka iai, ao e kanakoa ana rongorongo buuna nakoina, a e kaangai, Akea te bae kam na karaoia nakon te aomata ane e raoiroi anne, bwa I miia ngke e tairiki ao I aki rau iai. 20A kairoroia aomata ibonga ake mataniwi ma unimwaane bwa a na buubuti Bwarabwa, ao a na tua bwa E na kamateaki Iesu. 21E a manga titirakiniia naba aomata te tia tau-taeka, ao e taku, Antai irouia uaaka uoman aikai ae kam tangiria bwa N na kainaomataa i bukimi? Ao a kaangai, Bwarabwa. 22E taku Birato nako ia, Ao tera ngkanne ae N na karaoia nakon Iesu are e atongaki bwa Kristo? A bane n taku, E na kamateaki n te kaibangaki. 23Ao ngaia e taku, Ao? Bwa tera ae e buaakaka ae E karaoia? Ao a kanenei riki bwanaaia n takaarua ni kaangai, E na kamateaki n te kaibangaki. 24Ngke e nooria Birato bwa akea riki te bae e konaa ni karaoia, ao bwa e a moanna n riki te kiriwe, ao e anaa te ran, ao e teboki iai baina i mataia aomata, ao e taku, N na aki bukinaki ni maten te aomata aei; kam na bukinaki iai. 25Ao a bane ni kaeka aomata ni kaangai, E na mena i aora, ao i aoia ara kariki, te bukinaki ibukini matena. 26E a kainaomataaki ngkanne Bwarabwa irouni Birato n aron are a tangiria aomata; ao ngke E a tia ni kataereaki Iesu, ao e anga bwa E na kamateaki n te kaibangaki. 27Ao E kairaki Iesu irouia ana tautia mataniwiin te tautaeka nako nanon te Beritorium, ao a baneakinna tautia ake a mena ikekei. 28Ao a buuti kunnikaina, ao a kaaki te niiniira ae e ura-ro i aona. 29A karaoa te mwae ni kaai aika a kateketeke, ao a katokaa i aon atuna; ao a kaaki te kai i baina ae angaataina; a katorobubua ngkanne i matana, ao a kakanikoa ni kaangai, Ko na mauri aia Uea I-Iutaia. 30Ao a bawareia, ao a anaa te kai ao a orea atuuna iai. 31Ao ngke a a tia ni kakanikoa, ao a buuta te niiniira mai aona, ao a manga karini kunnikaina i aona, ao a kairia nako bwa a na kamatea n te kaibangaki. 32Ngke a toua kawaia n oti nako, ao a bo ma te I-Kurene temanna, ae arana Timon; ao a kairoroa tautia bwa e na uota te kai are E na tauraki iai Iesu. 33Ao ngke a roko n te taabo ae arana Korokota (ae nanona, te tabo n tabwanou), 34ao a angan Iesu te wain, ae renganaki ma te bwai ae mao; ma ngke E katoongnga teutana, ao E aki kan nimma. 35Ao ngke a a tia n taura Iesu n te kaibangaki, ao a tibwai kunnikaina i marenaia n te aro ni kaiwa. 36A tekateka ngkanne ikekei, ao a tantani i rarikina. 37A kaaki i etan atuuna te koroboki ae taekani bukinana, ae e kaangai, IESU TEUAEI AE AIA UEA I-IUTAIA. 38Ao a tauraki ma Ngaia uoman taani kamwarua, temanna i angaataina ao temanna i angamaingina. 39Ao aomata ake a ri kekei a taetae n iowawa nakoina, ao a kaenaenaa, 40ao a kaangai, Ngkoe are Ko na urua te umwantabu ni manga kateia i nanon teni bong, Ko na kamaiuko! Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao Ko na ruo man te kaibangaki. 41Ao ai aroia naba ibonga ake mataniwi, ma taani koroboki, ma unimwaane; a kakanikoa ni kaangai, 42E kamaiuiia temwaangina, ma E aki konaa te kamaiua. Ngkana aia Uea Iteraera, ao ke E ruo man te kaibangaki ngkai, ao ti na onimakinna. 43E onimakina te Atua; ke E kamaiua te Atua ngkai ngkana E tangiria, bwa E kaangai ana taeka: Natin te Atua Ngai. 44Ao a taetae naba n iowawa nakoina taani kamwarua ake a tauraki ma Ngaia. 45Ngke e a tawanou, ao e roo aon te bwa ni kabane ni karokoa te aoa tenua n te tanimaeaontaai. 46Ao ngke tao te aoa tenua, ao E takaarua Iesu n te bwanaa ae e korakora, ni kaangai, Eri, Eri, ramwa tabwaketani? ae nanona, Atuau, Atuau, E aera ngkai Ko kiitanai? 47Ao aomata tabemwaang ake a teitei n ua kaan ma ikekei, ngke a ongo, ao a taku, E wetea Eria Teuaei. 48Ao temanna i buakoia e biri ngkekei naba n anaa te tibwanti, ao e katibua n te wain ae e kamangingi, ao e kaaki i tabon te kai, ao e anganna bwa E na mooi iai. 49Ma a taku ake raona, Tataninga, bwa ti na mataku bwa tao e na nako mai Eria ni kamaiua. 50Ao E a manga takaarua naba Iesu n te bwanaa ae e korakora, ao E anga taamneina. 51Ao nooria, e raeuaki nakoni mwakoro aika uoua te kunnikai are rokin te ru are e tabu n te umwantabu, mai eta nako nano; ao e mwaeiei aon te aba, ao a tabwenaua taiani bwa; 52a kaukaki neia maate, ao a mwaiti aomata aika a raoiroi ake a tia ni matuu aika a manga kamaiuaki. 53A oti nako mani nneia i mwiini manga-maiun Iesu, ao a nako n te kaawa are e tabu, ao a kaoti nakoia aomata aika a bati. 54Ngke e noora mwaeiein te aba ma baike a riki mataniwiin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao a nooria naba raona ake a tantani i rarikin Iesu, ao a taonaki n te maaku ae e korakora; ao a taku, Bon te koaua bwa Natin te Atua Teuaei. 55A mwaiti naba ikekei aine aika a mataku mai kiiraroa; ao aine akekei a ira Iesu mai Kariraia ni buokia. 56I buakoia aine akekei bon Nei Maria are te I-Mwaaketara, ma Nei Maria are tinan Iakobo ma Iotebwa, ao ai te aine are tinaia mwaane ake natin Tebetaio. 57Ngke e a tairiki, ao e roko temanna te aomata ae e kaubwai mai Arimataia; aran teuaei Iotebwa, ao bon temanna naba ngaia ana reirei Iesu. 58E nako ni Birato, ao e butiia rabwatan Iesu. E tua ngkanne Birato bwa e na anganaki Iotebwa rabwatan Iesu. 59Ao Iotebwa e anaa rabwatan Iesu, ao e niiria n te kunnikai ae e itiaki, 60ao e kawenea n ana nne ni mate ae e boou, ae e ekea i nanon te bwa; ao e karabinoa te atiibu ae e rangi ni buubura ni kaaki i matan te nne ni mate, ao e nako. 61A tekateka ikekei Nei Maria are te I-Mwaaketara ma Nei Maria are temanna, ni kaaitaraa te nne ni mate. 62N te bong are i mwiina, are bongin te taabati, ao a bootaki ma Birato ibonga ake mataniwi ma Bwaritaio, 63ao a taku, Teuae karineaki, ti uringa ana taeka te tia bureburea-te-aba arei, ngke E kaangai n ana tai ni maiu: I mwiin teni bong, ao N na manga maiu. 64Ma ngaia ae ko na tua bwa e na tararuaki raoi te nne ni mate ni karokoa te kateni bong, bwa a kaawa n roko ana reirei n iraea, ma ni kaangai nakoia aomata: E a manga maiu mai buakoia maate; ao ane e na buaakaka riki te aro ni bureburea te aba aei nakon are mai mwaaina. 65E taku Birato nako ia, Kaira te tautia, ao kam na nako n taraia bwa e teiakinaki raoi rarikin te nne ni mate n aron ae kam konaa. 66Ao a nako, ao a kamatoaa te nne ni mate arei, ao a kaaki te kanikina i aona ni kaotia iai bwa akea ae e na kamwakura te atiibu; ao a katikuia tautia ikekei bwa a na tantani i rarikin te nne ni mate.

will be added

X\