MATAIO 26

1Ngke E a tia Iesu n atongi baikai ni kabane, ao E taku nakoia ana reirei, 2Kam ataia bwa ai ti uabong, ma e a roko te Toa are te Riao; ao ane E na kamwaneaki iai Natin te Aomata bwa E na kamateaki n te kaibangaki. 3N te tai naba anne, ao a bootaki ibonga ake mataniwi ma aia unimwaane aomata i nuukan ana auti mataniwiia ibonga are arana Kaiaba, n te tabo are e aki bono aona; 4ao a karekei aia iango bwa a na kamwanea n tauua Iesu n te aro ni karaba, ao a na kamatea. 5Ao a kaangai, Tiaki ni bongin te Toa, bwa a kaawa ni kiriwe aomata. 6Ao ngke E mena Iesu i Betania n ana auti Timon are te reebera, 7ao e nakoina te aine temanna ma uotana te bwaatoro ae e karaoaki man te arabwata ae kanoana te kabira ae moan te bo buaka; ao e kabwaroa i aon atuun Iesu ngke E tekateka n rarikiriki n amwarake. 8Ngke a nooria ana reirei, ao a un, ao a taku, E aera ngkai e bakataeaki te kabira aei n te aro aei? 9Bwa te kabira aei, e konaa ni kabooaki nako n te bo ae e mwaiti, ao a anganaki akana a aki kaubwai. 10Ma Iesu E ataa te baei, ao E taku nako ia, Kam aera ngkai kam waea te aine aei? Bwa e karaoa te mwakuri ae e raoiroi nakoiu. 11Bwa a aki toki ni mena i rarikimi aomata aika a aki kaubwai, ma e a bon tai toki meemenau iroumi. 12E kabwaroa te kabira aei neiei i aon rabwatau bwa e katauraoai i mwaain taunakiu. 13E koaua ae I a tuangkami, bwa n taabo nako ike e taekinaki iai te euangkerio, ao te bwai ae e karaoia neiei e na taekinaki naba bwa kanuringana. 14Ao temanna i buakoia uaake tengauni ma uoman, ae arana Iuta Itekariota, e nako ni kawariia ibonga ake mataniwi, 15ao e kaangai, Tera ae kam na anganai ngkana I kamwanea Iesu nakoimi? Ao a anganna tenibwi te mwane ae te tirewa. 16Ao man te tai arei ao e ukoukora ana tai ni kamwanea. 17Ni moani bongin te Toa are te Berena are e aki Karikaki, ao a nako n Iesu ana reirei, ao a kaangai, E ngaa te tabo ae ti na katauraoa iai i bukim te amwarake ibukin te Toa are te Riao bwa Ko na kanna? 18Ao E taku, Kam na nako n te kaawa nakon te aomata temanna, ao kam na kaangai nakoina, E taku te Tia Reirei: E a kaan au bong; N na karaoa te Toa are te Riao ma au reirei n am auti. 19Ao ana reirei a karaoa are a a tia n tuangaki iroun Iesu, ao a katauraoa te amwarake ibukin te Toa are te Riao. 20Ngke e a tairiki, ao E tekateka n rarikiriki n amwarake Iesu ma ana reirei; 21ao ngke a kume n amwarake, ao E taku, E koaua ae I a tuangkami, bwa ane e na kamwaneai temanna iroumi. 22Ao a rangi n rawaawata nanoia; ao e titirakinna temanna i mwiin temanna ni kaangai, Te Uea, ngai? 23Ao E kaekaia ni kaangai, Teuae kateboa baina n te raurau ma Ngai, boni ngaia ae e na kamwaneai. 24E ira nanon taekana Natin te Aomata n ai aron are e koreaki ibukina; ma e na reke kain te aomata are e kamwanea Natin te Aomata! E raoiroi riki iroun te aomata anne ngke tao e aki bungiaki. 25Ao Iuta, are e a tia n anga nanona bwa e na kamwanea Iesu, e taku, Te Tia Reirei, ngai? E kaeka Iesu ao E taku, Ngaia ane ko taku. 26Ao ngke a amwarake, ao E anaa te berena Iesu, ao E tataro ni katituaraoi, ao E urua, ao E angania ana reirei, ao E kaangai, Anaia, kanna; rabwatau aei. 27Ao E anaa te mwangko, ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E anganiia, ao E kaangai, Kam na bane ni mooi iai: 28bwa aei raraau, ae raraan te booraraoi, ae e kawaawaaeaki i bukiia aomata aika a bati ibukini kabwaraan aia bure. 29I tuangkami bwa N na aki manga mooi n te wain aei, ni karokoa te bong arei, are N na nima iai te wain ae e boou ma ngkami n uean Tamau. 30Ao ngke a a tia n anenea te anene n nebo nakon te Atua, ao a nako n te maunga are Oriweta. 31Ao E taku Iesu nako ia, I bukin te bae e na riki nakoiu n te tairiki aei, ao ane e na bua onimakinakiu iroumi: bwa e koreaki ae e kaangai: N na tiringa te Tia Kaawakin-tiibu, ao ane a na bane n uamaae tiibu ake a nanai. 32Ma ngkana I a manga maiu, ao N na nako n rimoami nako Kariraia. 33Betero ni kaangai, Ngkana e bua onimakinam irouia uaakai ibukin te bae e na riki nakoim, ma e na bon aki bua au onimaki. 34E taku Iesu nakoina, E koaua ae I a tuangko, bwa n te tairiki naba aei, i mwaain tangin te moa, ao ane ko na katenua kaakeaau. 35E taku Betero nakoina, N na bon aki kaakeako, e ngae ngkana arona bwa N na mate ma Ngkoe. Ao a bane n atongi naba taeka akekei ana reirei. 36Ao E nako Iesu ma ana reirei nakon te tabo ae arana Ketetemwane, ao E taku nako ia, Kam na tekateka ikai, bwa N na nako ikekei n tataro. 37E kaira Betero ma natin Tebetaio ake uoman bwa raona, ao E moanna n taonaki n te nanokaawaki ma te rawaawata ae e bati. 38E taku ngkanne nako ia, E taonaki maiu n te rawaawata ae moan te bati n te aro ae e kaan ae N na mate iai; kam na tiku ikai, ao kamarurungingkami n tantani ma Ngai. 39Ao E nako riki teutana, ao E katorobubua ni bobaraaki i aontano ao E tataro ni kaangai: Tamau, ngkana e konaaki, ao e na nako mai irou te mwangko ni karawaawata aei; ma tiaki nanou ae e na iraki, ma nanom. 40Ao E roko irouia ana reirei, ao E nooriia bwa a matuu; ao E taku nakoni Betero, Ai aromi aei, kam aki konaa ni kamarurungingkami n taratara ma Ngai teuana te aoa? 41Kamarurungngkami n taratara, ao tataro bwa kam aonga n aki bwaka nakon te kariirii; e konamaki te taamnei, ma e mamaara te iriko. 42Ao E a manga nako riki n tataro ao E kaangai, Tamau, ngkana e aki konaa n nako aei, bwa N na boni mooi iai, ao e na tauaki am taeka. 43Ao E a manga oki, ao E nooriia bwa a matuu, bwa a aki konaa ni kaure mataia. 44Ma ngaia are E a manga kiitaniia, ao E nako n tataro te katenua n tai, ao E atongi taeka naba ake E a tia n atong. 45E okiriia ngkanne ana reirei, ao E taku nako ia, Ae kam boni matuu naba ao kam motirawa? Noria, e a kaan te aoa are E na kamwaneaki iai Natin te Aomata nako nanoni baiia aomata aika a buaakaka. 46Tei rake, ti na nako; nooria, e a roko teuare e nang kamwaneai. 47Ngke E tabe n taetae Iesu, ao e roko Iuta, are temanna i buakoia uaake tengauni ma uoman. E airi ma te koraki ae e bati ake a uoti kabaang ma kaai n oro. A kamwanangaaki irouia ibonga ake mataniwi ma unimwaane. 48A a tia n anganaki te kanikina mai iroun teuare e na kamwanea Iesu, ae te kanikina ae e kaangai: Te aomata ae I kiitinna ao boni Ngaia; kam na tauua. 49Ao e nako n Iesu ngkekei naba, ao e taku, Te Tia Reirei, Ko na mauri; ao e kiitinna. 50E taku Iesu nakoina, Raou, ko aera ikai? Ao a nako n Iesu, ao a kaaki baiia i aona n tauua. 51Ao nooria, iai temanna i buakoia aomata ake raon Iesu ae e kanakoa baina ni buuta ana kabaang, ao e orea ana toro mataniwia ibonga ni korea taningana ni kabwakaa. 52Ma E taku Iesu nakoina, Ko na kaaki am kabaang ni nnena; bwa a na bane ni mate n te kabaang akana a kamanenaa te kabaang. 53Ko taku bwa I aki konaa ni butiia Tamau, ao E a kanakomaiia ngkai naba taanga n anera aika a raka mwaitiia i aon tengauni ma ua taanga? 54Ao e na kangaa ngkanne ni kakoauaaki te Baibara are e taku bwa e riai bwa a na roko baikai? 55Ao n te aoa naba arei, ao E taku Iesu nakoia aomata, Kam nako mai ma kabaang ma kaai n oro, bwa kam na tauai n aron te tia kamwarua? I katoa bong n tekateka ao n reirei n te umwantabu, ao kam aki tauuai. 56Ma a riki baikai bwa a na kakoauaaki aia koroboki buraabeti. Ao a bane ana reirei ni kiitanna, ao a biri nako. 57Ao uaake a tauua Iesu a kairia nakon ana auti Kaiaba are aia mataniwi ibonga, ike a bootaki iai taani koroboki ma unimwaane. 58Ma e ririmwiin Iesu Betero n taua raroana ni karokoa te tabo are e aki bono aona i nuukan ana auti mataniwiia ibonga, ao e rin n tekateka ma bureitiman bwa e na nooria bwa tera ae e na riki n tokina. 59Ao ibonga ake mataniwi ma kaain te Tanirim ni kabaneia a ukoukora bukinan Iesu aika aki koaua, bwa a na kamatea; 60ma akea ae a kunea, e ngae ngke a mwaiti aomata ake a roko ma aia taeka ni bukibuki aika a kewe ibukina. Ao n tokina a roko uoman taani bukibuki, 61ao a taku, E taku Teuaei, I konaa n urua ana umwantabu te Atua, ao ni kateia i nanon teni bong. 62Ao e tei rake mataniwiia ibonga, ao e taku, Akea am kaeka nakon taeka ni bukibuki aika a tabekaki i bukim? 63Ma E kainabwaabu Iesu. Ao e taku mataniwiia ibonga nakoina, I titirakiniko i matan te Atua ae E maiu, bwa Ko na tuangiira bwa tao te Kristo Ngkoe, are Natin te Atua. 64E taku Iesu nakoina, Ngaia ane ko taku. Ma I tuangkami bwa ane kam na noora Natin te Aomata ni moa man te tai aei bwa E tekateka i angaatain Teuare e mwaaka, ao bwa E nako mai i aon nangini karawa. 65Ao e raea kunnikaina mataniwiia ibonga, ao e taku, E taetae ni bakanatua! E aera bwa ti na tangiriia riki taani bukibuki? Kam a tia ngkai n ongo ana taeka ni bakanatua. 66Tera ami moti? A kaeka ni kaangai, E bure, ao E riai ni kamateaki. 67Ao a bawarea ubuna, ao a oroia; ao tabemwaang a oroia n nanoni baiia, ao a taku, 68Ko na tuangiira, Ngkoe ae Kristo! Antai ae e oroiko? 69Ao e tekateka Betero i ao i nuukan te auti, ike e aki bono aona; ao e roko irouna te aine temanna ae te toro, ao e taku, Ko meemena naba ngkoe iroun Iesu are te I-Kariraia. 70Ma e kakewea ana taeka neierei i mataia aomata akekei ni kabaneia, ao e taku, I aki ataa te bwai ane ko taekinna. 71Ao ngke e nako ni mataroan te auti, ao e a manga nooria naba te aine riki temanna ae te toro; ao e taku nakoia ake a teitei ikekei, E meemena naba teuaei iroun Iesu are te I-Natareta. 72Ao e a manga kakewea naba ana taeka neierei, ao e taetae ni bau ao e kaangai, I bon aki ataa Teuarei. 73Ao e aki maan i mwiin arei, ao a nako ni Betero aomata ake a teitei ikekei, ao a taku, Bon raoia naba temanna ngkoe, bwa e kaotiko eeni bwanaam. 74Ao e tabeki taeka ni karereanti bon ibukina ma n tuea, ao e taku, I aki kinaa te aomata anne. Ao e a tangi naba te moa. 75Ao Betero e uringa ana taeka Iesu ngke E kaangai, I mwaain tangin te moa, ao ane ko na katenua kaakeaau. Ao e oti nako, ao e katuumaua te tang.

will be added

X\