MATAIO 25

1N te tai arei, ao uean te Atua ai aroia tengaun ateiaine, ake a anai aia taura ao a oti nako ni butimwaaea teuare e te tia iein. 2A nanobaba niman, ao a wanawana niman. 3Bwa ngke a uoti aia taura naake a nanobaba, ao a aki ua bwa; 4ma naake a wanawana iai aia bwa ake a uoti i nanoni nneia. 5E iremwe n roko te tia iein, ma ngaia are e a roko irouia te kani matuu, ao a matuu. 6Ma ngke e a nuukanibong, ao iai te bwanaa n takaarua ae e kaangai, Noria, te tia iein! kam na oti nako ni butimwaaia. 7A bane n tei rake ngkanne ateiaine akekei, ao a kauraamwaakai aia taura. 8Ao a taku naake a nanobaba nakoia naake a wanawana, Kamai teutana n ami bwa, bwa a kaani mate ara taura. 9Ao a kaekaia naake a wanawana ni kaangai, Tao e na aki tau nakoimi ao nakoira; ma kam na nako nakoia taani kaboo bwa ni kabooami bwa i bukimi. 10Ao ngke a nako ni kabooa te bwa, ao e roko te tia iein, ao naake a tauraoi a rini ma ngaia nakon te amwarake ni baka ibukin te mare, ao e kainaki te mataroa. 11Ao rimwi a roko ateiaine ake raoia, ao a taku, Teuae karineaki, teuae karineaki, ko na kaukia nakoira. 12Ma e kaekaia ni kaangai, E koaua ae I a tuangkami bwa I aki kinaingkami. 13Ma ngaia ae kam na tantani, bwa kam aki ataa te bong ke te aoa arei. 14N te tai arei ao uean te Atua ai aron te aomata temanna ae kan nako n te aba teuana; e weteiia ana toro ao e anganiia taekan ana bwai nako bwa a na tararuai. 15E angan temanna nimaua te taarena, ao temanna uoua, ao temanna teuana; e anganiia nako n ai aron aia konabwai. 16Teuare e angan aki nimaua te taarena e aki tabwara ma e a nako naba ni kamwakuria, ao e karekea rakana ae nimaua riki te taarena. 17Ao ai aron naba teuare e anganaki uoua te taarena, bwa e karakaa riki uoua te taarena. 18Ma teuare e anganaki teuana te taarena, e nako ni kena aontano ao e karabaa iai ana mwane ana toka. 19Ao i mwiini boong aika a bati, ao e roko aia toka tooro akekei; ao e kaeti mwiin ana bwai nako ma ngaiia. 20Ao e roko teuare e anganaki nimaua te taarena, ao e uoti riki nimaua te taarena, ao e taku, Te toka, ko anganai nimaua te taarena; nooria, aikai nimaua riki te taarena aika I a tia ni karekei. 21E taku ana toka nakoina, Ko a tia ni mwakuri raoi, te toro ngkoe ae ko raoiroi ae ko kakaonimaki: ko a tia ni kakaonimaki nakon te bwai ae e uarereke, N na karaoiko bwa ko na mataniwi i aoni baika a bati; ko na rin i nanoni kimwaareirein am toka. 22Ao e roko teuare e anganaki uoua te taarena, ao e taku, Te toka, ko anganai uoua te taarena; nooria, aikai uoua riki te taarena aika I a tia ni karekei. 23E taku ana toka nakoina, Ko a tia ni mwakuri raoi, te toro ngkoe ae ko raoiroi ae ko kakaonimaki: ko a tia ni kakaonimaki nakon te bwai ae e uarereke, N na karaoiko bwa ko na mataniwi i aoni baika a bati; ko na rin i nanoni kimwaareirein am toka. 24Ao e roko teuare e anganaki teuana te taarena, ao e taku, Te toka, I ataiko bwa te aomata ngkoe ae ko matoatoa: ko bobooti uaa n taabo ake ko aki unuuniki iai, ao ko ikoikoti ike ko aki kamrarai iai koraa; 25ma ngaia are I maaku, ao I nako ni karabaa am taarena i aantano. Noria, ao aei am bwai. 26Ma e kaeka ana toka ao e taku nakoina, Te toro ae ko buaakaka, ae ko taningaroti! Ko ataai bwa I bobooti uaa n taabo ake I aki unuuniki iai, ao I ikoikoti ike I aki kamrarai iai koraa. 27Ko riai ngkanne ni karina au mwane n te bangke, ao n rokou ao I a anaia ma rakana. 28Ma ngaia ae kam na anaa te taarena mai irouna, ao angan teuare iai irouna tebwina te taarena. 29Bwa ane iai ana bwai ao e na anganaki riki, ao ane a na rangi ni mwaiti iai ana bwai. 30Ao kam na tewea nako te toro ae akea manenana aei nako nanon te roo are i moone, are te tabo ike a na tanginiwenei iai aomata ao a na tenai riaia bwa kaotan ae a rootaki n te maraki ae e korakora. 31Ngkana E roko Natin te Aomata ma mimitongina, ma anera ni kabaneia i rarikina, ao ane E na tekateka i aon ana kaintokanuea ae e mimitong. 32Ane a na bane ni bootaki bootanaomata ni kabaneia i matana, ao E na kaokoroia tekorakina mai irouia tekorakina, n ai aron te tia kaawakin-tiibu ngkana e kaokoroia tiibu ma kooti: 33ao E na kaakiia tiibu i angaataina, ao kooti i angamaingina. 34Ao ane E na kaangai te Uea nakoia ake i angaataina, Nako mai ngkami akana kam kakabwaiaaki iroun Tamau; kam na bwaina uean te Atua are a tia ni katauraoaki i bukimi mani moani karikan aonnaba: 35bwa I baki ao kam anganai kanau; I taka ni kani mooi, ao kam anganai te mooi; te iruwa Ngai, ao kam aakoai; 36akea kunnikaiu, ao kam karekea kunnikaiu; I aoraki, ao kam kawarai; I mena i nanon te karabuuti, ao kam kawarai. 37Ao ane a na kaeka ngkanne ake a raoiroi ni kaangai: Te Uea, ti nooriko n ningai ngke Ko baki ao ti kaamwarakeko, ao ngke Ko kani mooi ao ti anganiko nimam? 38Ao n ningai are ti nooriko iai bwa te iruwa ao ti akoiko, ke ngke akea kunnikaim ao ti karekea kunnikaim? 39Ao n ningai are ti nooriko iai bwa Ko aoraki, ke ngke Ko mena n te karabuuti, ao ti kawariko? 40Ao E na kaekaia te Uea ni kaangai: E koaua ae I a tuangkami, bwa are kam karaoia nakon temanna ae e mangori riki i buakoia tariu aikai, ao kam karaoia naba nakoiu. 41Ao ane E na kaangai nakoia ake i angamaingina, Naako mai irou, ngkami akana a nangi reke kaimi, nakon te ai are e aki maamate are e katauraoaki ibukin te riaaboro ma ana anera: 42bwa I baki, ao akea te amwarake ae kam anganai; I taka ni kani mooi, ao akea te mooi ae kam anganai; 43te iruwa Ngai, ao kam aki aakoai; akea kunnikaiu, ao kam aki karekea kunnikaiu; I aoraki ao I mena i nanon te karabuuti, ao kam aki kawarai. 44Ao ane a na kaeka naba ni kaangai: Te Uea, ti nooriko n ningai ngke Ko baki, ke ngke Ko taka ni kani mooi, ke ngke te iruwa Ngkoe, ke ngke akea kunnikaim, ke ngke Ko aoraki, ke ngke Ko mena i nanon te karabuuti, ao ti aki tabeakiniko? 45Ao Ngaia E na kaangai nako ia: E koaua ae I a tuangkami, bwa ngke kam aki karaoi baikai nakon temanna ae e mangori riki i buakoia aikai, ao kam aki karaoi naba nakoiu. 46Ao ane a na bane n nako nakon reken te kai are e aki toki; ma ake a raoiroi a na nako nakon te maiu are e aki toki.


Copyright
Learn More

will be added

X\