MATAIO 24

1E kiitana te umwantabu Iesu, ao E toua nako kawaina ngke a roko irouna ana reirei bwa a na kotokotea nakoina te umwantabu ma bwaina nako. 2Ao E kaekaia ni kaangai, Tiaki kam noori baikai ni kabane? E koaua ae I a tuangkami bwa ane e na bon aki tiku ikai te atiibu teuana i aon te atiibu teuana; a na bane ni kabwakaaki. 3Ngke E tekateka Iesu i aon te maunga are Oriweta, ao a nakoina ana reirei ngke ti ngaiia, ao a kaangai, Ko na tuangiira bwa e na roko n ningai? Ao tera kanikinaaean rokom ma tokin aonnaba? 4Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, Kam na tarataraingkami bwa ane a na burebureingkami aomata! 5Bwa a mwaiti aomata akana a na roko n arau, ao a na kaangai, Bon te Kristo ngai; ao ane a na burebureiia aomata aika a bati. 6Ane kam na ongoraa karongoaan taiani bo buaka aika a kaan, ma rongorongon taiani bo buaka aika a raroa nako; kam na tarataraingkami bwa kam na aki maaku; a na riki baikai, ma tiaki nanona bwa e a roko te toki. 7Bwa ane e na tei rake te aba teuana ni buakana te aba teuana, ao te tautaeka teuana ni buakana te tautaeka teuana; ao ane a na roko roongo ma mwaeiein te aba n taabo nako. 8Baikai ni kabane kaanga ai aroni moani maraki ake a namakinaki n ana tai te ataei ni bungiaki. 9Ao ngkana a riki baikanne, ao ane a na anga ngkami bwa kam na karawaawataaki, ao ane a na kamateingkami; ao ane kam na ribaaki irouia bootanaomata ni kabaneia ibukin arau. 10Ane a na akea aia onimaki aomata aika a bati, ao ane a na i kamwaamwane ao a na i kairiribai. 11Ao ane a na tei rake buraabeti ni kewe aika a bati, ao ane a na burebureiia aomata aika a bati. 12Ane a na toki aia tangira aomata ibukina ngkai e kamwaitaki te buaakaka. 13Ma ane e nanomwaaka ni karokoa te toki, ao e na kamaiuaki. 14Ao ane e na tataekinaki euangkerion uean te Atua i aonnaba ni kabutaa, bwa a aonga n reke aia tai ni butimwaaia aomata nako; ao ngkanne ai tibwa ana tai te toki are e na roko iai. 15Ma ngaia aei, ngkana kam noora te Baere e Kaka maaku are e taekinna Taniera are te buraabeti, bwa e tei n te tabo are e tabu n te umwantabu (ke e ataia te tia wareware), 16ao akana a mena i Iutaia ke a biri nako ni maunga; 17Ane e mena i aon taubukin ana auti ao e na aki ruo n anaa ana bwai are e mena i nanon te auti; 18ao ane e mena n abana e na aki oki n anaa ana kabaraaki. 19Ao ai kaawa ra ake iai natiia aika a uarereke, ao ake a kammammai natiia ni boong akanne! 20Kam na tataro bwa kam na aki biri nako n tain te mwaitoro ke te taabati. 21Bwa n te tai anne ao e na iai te rawaawata ae bati ae akea n ai arona ma ngke e moa n riki aonnaba ni karokoa ngkai; bon akea n ai arona, ao a na bon akea naba nakoni boong aika rimwi. 22Ao ngke arona bwa a aki kakimototoaki boong akanne, ao bon akea te aomata ae e na maiu; ma a kakimototoaki i bukiia ana aomata te Atua ake E a tia n rineiia. 23Ao ngkana tao e kaangai temanna nakoimi, Noria, kai aei te Kristo! Ke, Kai arei! Ao tai ira nanona. 24Bwa ane a na kaoti taiani Kristo ni kewe ma buraabeti ni kewe, ao ane a na kaoti kanikina aika a abwaabwaki ma bwaai ni kamiimii, bwa a na burebureiia ana aomata te Atua ake E a tia n rineiia, ngkana a konaiia. 25Noria, I a tia n tuangkami ngkai a tuai n roko. 26Ma ngaia aei, ngkana a kaangai nakoimi, Noria, E mena n te rereua, ao kam na aki nako iai; ao ngkana a kaangai, Noria, E mena i nanon ruu, ao tai kakoauai aia taeka. 27Bwa aron te iti ngkana e iti mai mainiku, ma n oota ni wairio, ao ai aron naba rokon Natin te Aomata. 28Ike e mena iai te rabwata ae e mate, ao a na ikotaki naba iai taian ikare. 29I mwiin naba te rawaawata ni boong akanne, ao e na karooaki ootan taai, ao a na akea ootana; ao namwakaina e na aki oota, ao ane a na bwaka itoi mai karawa, ao mwaaka ake a mena i karawa a na bitaki man aroaroiia; 30ao ngkanne ane e na kaoti kanikinaaean Natin te Aomata i karawa, ao ane a na bane n tang kaain aonnaba, ao a na noora Natin te Aomata bwa E nako mai i aon nangini karawa ma te mwaaka ao te mimitong ae e bati; 31ao ane E na kanakoia ana anera n tangin te buu ae e tangi mwaaka, ao a na bootiia ana aomata te Atua ake E a tia n rineiia man taabo nako i aonnaba. 32Kam na karekea reireiami man te kai ae te biiku. N te tai naba are e ubuubu iai mwaangana ao a kaoti baana, ao kam na ataia iai bwa e a kaan taini bongin te kabuebue. 33Ao ai aromi naba bwa ngkana kam noori baikai ao kam na ataia iai bwa E a kaan, E a tauraoi n roko. 34E koaua ae I a tuangkami bwa a na bane n riki baikai i mwaaini mateia aomata nako aika a maiu ngkai. 35A na mauna karawa ma aonnaba, ma a na aki konaa ni mauna au taeka. 36Ma akea ae e ataa rokon te bong arei, ma te aoa arei, ao a aki ataia naba anerani karawa; ao E aki ataia te Nati, ma ti te Tama ae E ataia. 37Ao ai aron ana bongi Nooa rokon Natin te Aomata: 38bwa ni boong ake i mwaain te ieka ngke a amwaamwarake aomata ma ni momooi, ma n iein ni karokoa te bong are e rin iai Nooa n te kaibuke, 39ao akea te bae a ataia ni karokoa e roko te ieka ao e uotiia nako ni kabaneia; ao ai arona naba ngkana E roko Natin te Aomata. 40Ao ane a na mena uoman te mwaane n te aba ae e unikaki: e na uotaki nako temanna, ao e na katukaki temanna. 41Ane a na tabe uoman te aine ni kamantinta te buraawa n te atiibu: e na uotaki nako temanna, ao e na katukaki temanna. 42Ma ngaia ae kam na kamarurungingkami n tantani, bwa kam aki ataa te bong are E na roko iai te Uea. 43Ma kam na ataa aei, bwa ngke arona bwa teuare ana auti te auti e a kaman ataia bwa n ningai te tai are e na roko iai te tia ira, ao e na bon tantani, ao e na aki angan te tia iraa ana tai ni karekea kawaina n urua te auti bwa e na rin iai. 44Ma ngaia ae kam riai naba ni bwaina te tauraoi; bwa ae E na roko Natin te Aomata n te aoa are kam aki kaantaningaia iai. 45Antai ngkanne te toro ae e kakaonimaki ae e wanawana, ae e kateaki iroun ana toka bwa e na teiakiniia kaain ana auti te toka anne n angaanganiia kanaia n aia tai? 46E a kabwaia te toro ae e nooria ana toka ngkana e okira mwengana bwa e tabe n ana mwakuri! 47E koaua ae I a tuangkami bwa ane e na karika te toro arei bwa mataniwiin ana bwai nako. 48Ma ngkana te toro ae e buaakaka ngaia, ao ane e na kaangai i nanona, E waeremwe n roko au toka; 49ao e moana batiboaia raona nako n toro, ao e amwarake ma ni mooi ma ake a roko ni manging. 50Ane e na roko ana toka te toro arei n te bong are e aki kaantaningaia te toro, ao n te aoa ae e aki ataia, 51ao e na kataerea ni karawaawataa, ao e na kaaki i rarikiia taani mwaamwanaa-te-aba, n te tabo ike a na tang iai aomata ma n tenai riaia bwa kaotan ae a rootaki n te maraki ae e korakora.

will be added

X\