MATAIO 23

1E taetae ngkanne Iesu nakoia aomata aika a mwaiti ao nakoia ana reirei, ni kaangai, 2A onea mwiini Mote n nakoana taani koroboki ma Bwaritaio; 3ma ngaia ae kam na kaawakini baikana a tuangkami ao karaoi, ma tai kakairi irouia n aia mwakuri: bwa a reireingkami baika kam na karaoi, ma a aki konaa ni karaoi ngaiia. 4A kabaei uota aika a rarawata, aika a kaangaanga n uotaki, ao a kaaki i aon angaia aomata; ma ngaiia a rawa ni kani kamwaing n tabonibaia teaina. 5A karaoi aia mwakuri ni kabane bwa a aonga n nooraki irouia aomata: a karaababai aia burakitere, ao a kamwarairai riki rabini kunnikaia, 6ao a tangiri taabo n tekateka aika nneia aomata aika a karin eaki n tain te amwarake ni baka, ao kaintoka aika a moa n raraoi i nanoni mwaneabaia I-Iutaia. 7A tangiria bwa a na kamauraki n te aro ni karinerine n taabo ni mwaakete, ao bwa a na atongaki irouia aomata bwa taan reirei. 8Ma ngkami, kam na aki atongaki bwa taan reirei, bwa ti temanna ami Tia Reirei, ao taari ngkami ni kabaneingkami. 9Ao tai atonga te aomata temanna i aon te aba bwa tamami, bwa ti temanna Tamami bwa Teuare i karawa. 10Ao kam na tai atongaki bwa mataniwi, bwa ti temanna ami Mataniwi bwa te Kristo. 11Ane moanibaan te kakannato i buakomi ao e na riki bwa ami tabonibai; 12Ane e karietaataa ao e na kamangoraki, ao ane e kamangoria ao e na karietaataaki. 13Ma a na reke kaimi, taani koroboki ma Bwaritaio, aika taani mwaamwanaa-te-aba! Bwa kam kaina mataroan uean te Atua nakoia aomata; ao ngkami kam aki rin, ao kam tukiia akana a kan rin iai. 15A na reke kaimi, taani koroboki ma Bwaritaio, aika taani mwaamwanaa-te-aba! Bwa kam ri nanoni marawa ao kam ri aon te aba bwa kam na anaa nanon te aomata nakon ami koaua; ao ngkana e reke, ao kam karaoa ae e na reke iai uoua aron taun teuanne n riki bwa kaaini Keenna n ai aromi. 16A na reke kaimi taani kairiiri aika kam mataki, aika kam kaangai, Ngkana mwanewea aran te umwantabu te aomata bwa te bwai ni kakoaua ngkana e taetae n tuea, ao e aki bae iai; ma ngkana e mwanewea aran te koora are bwain nanon te umwantabu, ao e bae iai. 17Te koraki ni baba aika a mataki! Bwa e ngaa ae e kakaawaki riki, te koora ke te umwantabu are ngaia ae e karekea ae e na riki n tabu iai te koora? 18Ao kam kaangai naba: Ngkana e mwanewea aran te baonikarea te aomata bwa te bwai ni kakoaua ngkana e taetae n tuea, ao e aki bae n ana taeka anne; ma ngkana e mwanewea aran te karea ane i aona ngkana e taetae n tuea, ao e bae iai. 19Aomata ngkami aika kam mataki! Bwa e ngaa ae e kakaawaki riki, te karea ke te baonikarea are ngaia ae e riki n tabu iai te karea? 20Ma ngaia aei, bwa ngkana e taetae n tuea te aomata ao e mwanewea aran te baonikarea, ao e taetae n tuea n te baonikarea ma karea nako akana a mena i aona. 21Ao ane e mwanewea aran te umwantabu bwa te bwai ni kakoaua ngkana e taetae n tuea, ao e taetae n tuea n te umwantabu ao iroun Teuare e maeka i nanona; 22ao ane e mwanewea arani karawa bwa te bwai ni kakoaua ngkana e taetae n tuea, ao e taetae n tuea n ana kaintokanuea te Atua, ao iroun naba Teuare e tekateka i aona. 23A na reke kaimi, taani koroboki ma Bwaritaio, aika taani mwaamwanaa-te-aba! Bwa kam angaanga teuana te katebwina ni mwakoro mani mwaitin ami bwai are te minte ma te aneto, ma te kumino, ao kam katiku taekani bwaai aika a kakannato n taekan te Tua, n ai aron te kaeti raoi taekani bwaai, ma te nanoanga, ma te kakaonimmaki nakon ana kaantaninga teAtua. 24Taani kairiiri aika kam mataki! Kam raumea te manibeti, ao kam oonga te kaamero. 25A na reke kaimi, taani koroboki ma Bwaritaio, aika taani mwaamwanaa-te-aba! Bwa kam kaitiaka akuun te mwangko ma te raurau, ma a on nanoia n amwarake ma ninima aika a reke n te aro n iowawa ma ni kani bwaibwai. 26Te Bwaritaio ae ko mataki, kaitiaka moa nanon te mwangko, ao ane e na itiaki naba tinanikuna. 27A na reke kaimi, taani koroboki ma Bwaritaio, aika taani mwaamwanaa-te-aba! Bwa ai aron ruua ni mate aika a kamainainaaki ngkami; a taraa n tamaaroa mai tinanikuia, ma a on nanoia n riia maate ma baika a mka n aekaia nako. 28Ao ai aromi naba, bwa kam taraa n raoiroi nakoia aomata mai tinanikumi, ma a on nanomi n te mwaamwanaa-te-aba ma te buaakaka. 29A na reke kaimi, taani koroboki ma Bwaritaio, aika taani mwaamwanaa-te-aba! Bwa kam karaoi ruani mateia buraabeti, ao kam katamaaroai aon ruani mateia aomata ake a raoiroi; 30ao kam kaangai, Ngke tao ti maiu n aia bong ara bakatibu, ao ti na bon aki raoniia ni kamateia buraabeti. 31Ma ngaia ae kam boni kaotioti i bukimi bwa kam riki mai irouia ake a kamateia buraabeti. 32Kam na waaki ni katiaa te baere a a tia ni moana karaoana ami bakatibu. 33Ngkami aika naeta, aika buniia naeta aika a kamaamate, kam na kangaa ni kamaiungkami mani motikan taekami are kam na karawaawataaki iai i Keenna? 34Ma ngaia ae N na kanakoia buraabeti, ma aomata aika a rabakau, ma taani koroboki nakoimi: ao ane kam na kamateia temwaangina, ao kam na tauriia temwaangina ni kaibangaki; ao ane kam na kataereia temwaangina i nanoni mwaneabami, ao kam na kakioia nako man te kaawa teuana nakon te kaawa teuana. 35Anne bukin ae kam na bukinaki iai ibukini mateia aomata ake a raoiroi i aon te aba, mai iroun Abera ni karokoa natini Barakia are Takaria, are e tiringaki iroumi i marenan te umwantabu ma te baonikarea. 36E koaua ae I a tuangkami bwa a na bane n roko baikai i aon te roro aei. 37Ierutarem, Ierutarem, ae ko kamaamateia buraabeti, ae ko karebanaia ake a kanakomaiakaki nakoim, ai bati ra au kani bobootiia am aomata, n ai aron te moaaine ngkana e bootiia bunna i aani baina, ma kam rawa! 38Noria, e nang kiitanaki ami umwantabu, ao a nang akea kaaina. 39Bwa I taku nakoimi bwa kam na aki manga noorai ni karokoa kam kaangai, E na karaoiroaki Teuare e nako mai n aran te Uea!


Copyright
Learn More

will be added

X\