MATAIO 22

1Ao E a manga taetae Iesu nakoia aomata n taeka ni kabootau, ao E taku, 2E a konaa ni kabootauaki uean te Atua bwa kaanga ai aron te uea, are e karaoa te amwarake ni baka ibukin natina te mwaane. 3E kanakoia ana toro bwa a na weteia aomata ake a kaoaki nakon te baka, ma a aki kan roko. 4E a manga kanakoia tooro tabemwaang, ao e taku, Kam na kaangai nakoia ake a kaoaki, Noria, I a tia ni katauraoi au amwarake; a tiringaki au kao ma au man aika a tia ni kamarikaaki ibukin te kanaki. A bane n tauraoi bwaai nako; nako mai nakon te baka. 5Ma a aki kan tabe ma te kakao aomata ake a kaoaki; iai ane e nako n abana, ao ane e nako n ana bitineti; 6ao nikiraia a tauia ana toro, ao a bwainikiriniia, ao a kamateiia. 7E un te uea, ao e kanakoia ana tautia, ao a tiringiia taani kamaamate akekei, ao a kabuoka aia kaawa. 8E taku ngkanne nakoia ana toro, E a tauraoi au amwarake ni baka ibukin te iein, ma te koraki ake a tia ni kaoaki a aki tau bwa a na roko iai. 9Ma ngaia ae kam na nako tuutani kawai, ao kam na kaoia aomata nako akana kam bo ma ngaiia nakon te amwarake ni baka. 10Ao a nako tooro akekei nakoni kawai nako, ao a bootiia aomata ni kabaneia, akana a buaakaka ma akana a raoiroi, ake a bo ma ngaiia; ao e on te tabo ni baka irouia. 11Ma ngke e rin te uea n nooriia iruwa, ao e noora temanna iai ae e aki kunnikaia n te kunnikai ni baka, 12ao etaku nakoina, Raou, ko aera ngkai ko rin ikai n aki bwaina te kunnikai ni baka? Ao akea ana kaeka teuarei. 13E taku te uea ngkanne nakoia tooro, Kabae baina ma waena ao tewea nako nanon te roo are i ao, are te tabo ike a na tang iai aomata n tenai riaia bwa kaotan ae a rootaki n te maraki ae e korakora. 14Bwa a mwaiti aika a kaoaki iroun te Atua, ma E rineiia ti akana a butimwaaea te kakao. 15A bootaki Bwaritaio tabemwaang, ao a iangoa aroni kamwanean Iesu n ana taeka. 16A kanakoia aia reirei nakoina, ao raoia aomata temwaangina ake kaain ana bootaki Erote. A taku, Te Tia Reirei, ti ataiko bwa Ko taekina te koaua, ao Ko reirei taekan aron te Atua i bukiia aomata, ao Ko aki mutiakin aroia aomata, bwa Ko aki nanonano n aron taraakin aroia aomata. 17Ma ngaia ae Ko na tuangiira bwa tera am iango. E riai n taekan te Tua bwa ti na kabwaka taekiti nakoni Kaitara, ke e aki? 18Ma E atai aia iango ae e buaakaka Iesu, ma ngaia are E taku, Ngkami, aika taani mwaamwanaa-te-aba, kam aera ngkai kam kataai? 19Katerea te mwane ane e kaboonganaaki ibukin te taekiti. Ao a anganna te mwane. 20E taku Iesu nako ia, Antai taamneina aei, ao antai arana aei? 21A kaeka ao a taku, Kaitara. E taku ngkanne nako ia, Ma ngaia ae kam na angani Kaitara akana ana bwai Kaitara; ao angan te Atua akana ana bwai te Atua. 22Ngke a ongo, ao a miimii; ao a kiitanna ao a nako. 23A nako n Iesu n te bongi naba arei Tarukaio, ake a taku bwa akea te manga-maiu i mwiin te mate; ao a titirakinna, 24ni kaangai, Te Tia Reirei, e kaangai Mote, Ngkana e mate te aomata ao akea natina, ao tarina e riai n iein ma buuna bwa a aonga n riki natiia, ao a na atongaki bwa natin teuare e mate. 25A mena ngkoa i buakora taari-mwaane aika itiman; e iein are te karimoa ao e mate, ma akea natina. E a manga iein neiere buuna ma tarina are te kauoman. 26E a manga mate naba teuaei, ma akea natina; ao ai aron naba are te kateniman ngke e buuna neierei: ao ai bon aroia naba uaake a buuna neierei ni karokoa te kaitiman. 27Ao e a manga mate naba neierei i mwiia. 28Ma ngaia ae ngkana a manga maiu maate, ao antai buuna neierei i buakoia uaake itiman? Bwa a bane ni bunna. 29Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, Kam kaairua, ibukina bwa kam aki ataa kanoan te Baibara, ke mwaakan te Atua. 30Bwa a aki iein aomata n te tai ni manga-maiu, ao a aki kaieinaki naba; ma a na riki n aroia anera ake i karawa. 31Ao ni kaeti ma manga maiuia-maate, kam tuai meni wareka ana taeka te Atua nakoimi, ngke E kaangai, 32Bon Atuan Aberaam Ngai, ao Atuan Itaaka, ao Atuan Iakobwa? Tiaki Atuaia akana a mate te Atua, ma bon Atuaia akana a maiu. 33Ao ngke a ongo aomata aika a bati, ao a miimii n ana reirei. 34Ngke a ongo Bwaritaio bwa E kaini wiia Tarukaio Iesu, ao a bootaki. 35Temanna i buakoia ae te rooia, e tabeka ana titiraki nakon Iesu bwa e na kamwanea iai. 36E taku, Te Tia Reirei, tera te tua ae moan te kakannato i buakon taian tua? 37E taku Iesu nakoina, Ko na tangira te Uea ae Atuam n nanom ni kabanea, ao ni maium ni kabanea, ao ni wanawanam ni kabanea. 38E korakora te tua aei, ao moanibaan te kakannato i buakon taian tua. 39Ao ai aron naba are te kauoua, are e kaangai: Ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon iroum. 40E bane te Tua ma aia taeka n reirei buraabeti n tine i aan tuua aika uoua aikai. 41Ngke a bootaki Bwaritaio tabemwaang, ao E titir akinia Iesu, 42ni kaangai, Tera ami iango iroun te Kristo? E nako man te kanoa ra? A taku nakoina, E nako mani kanoan Tawita. 43E taku nako ia, Ao e aera ngkanne Tawita, ngke e atonga Teuaei iroun te Taamnei bwa ana Uea, ngke e kaangai: 44E taku te Uea nakon au Uea, Ko na tekateka i angaataiu, ni karokoa I kaakiia am kairiribai i aani waem. 45Ngke E atongaki iroun Tawita bwa ana Uea, ao e na kangaa n atongaki bwa kanoan ana kariki Tawita? 46Ao akea irouia ae e konaa ni kaeka, ao akea naba irouia man te tai arei ae e na kani manga titirakinna.


Copyright
Learn More

will be added

X\