MATAIO 21

1Ngke a kaania Ierutarem Iesu ma ana reirei, ao a roko n te kaawa ae Betebwake are e mena n te maunga are Oriweta; ao E kanakoia uoman ana reirei, 2ao E taku nako ia, Kam na nako n te kaawa ane i mwaaimi; ao ane kam na noora iai te aati ae rooaki, ao natina i rarikina; kabwaraa, ao kairiia mai nakoiu. 3Ngkana iai ane e kaekaingkami, ao kam na kaangai, E kainnanoi te Uea, ao e a kanakoiia naba. 4E riki aei bwa e aonga ni kakoauaaki are e atongnga te buraabeti, ngke e kaangai, 5Kam na kaangai nakoia kaain te kaawa are Tion, Noria, E nakoimi ami Uea, ae e nimamannei, ae e toka i aon te aati ao i aoni bunna. 6Ao a nako ana reirei ake uoman, ao a karaoa aron are a tuangaki iroun Iesu. 7A kaira te aati ma bunna, ao a katokai kunnikaiia i aoia; ao E toka i aoia Iesu. 8Ao angiia aomata mai buakoia ake a rangi ni mwaiti, a taakini kunnikaia i nanon te kawai; ao tabemwaang a koroi mwaangani kaai, ao a kawenei i nanon te kawai. 9Ao a takaarua aomata ake a ri moana ao ake a ri mwiina, ni kaangai, E na neboaki Natin Tawita! E na kakabwaiaaki Teuae nako mai n aran te Atua. E na neboaki te Atua! 10Ngke E rin Iesu i Ierutarem, ao a kiriwe kaain te kaawa, ao a taku, Antai Teuaei? 11Ao a taku aomata ake a ira Iesu, Bon Iesu are te buraabeti Teuaei mai Natareta are i Kariraia. 12E rin Iesu i nanon te umwantabu, ao E kakioia nako ake a boobwai ma ake a kaboobwai n te umwantabu; ao E karangai aia taibora taan rai-mwane, ma aia kai n tekateka taani kaboo nako bitin. 13E taku nako ia, E koreaki ae e kaangai, E na atongaki au auti bwa te auti n tataro; ma kam karaoia bwa nneia taani kimoa ni karabaiia. 14Ao a nakoina mataki ma mwauku n te umwantabu, ao E kamaiuiia. 15Ao a nanobuaka ibonga ake mataniwi ma taani koroboki ngke a noori baike a kamiimii ake E karaoi Iesu; ao ngke a ongo bwanaaia ataei ngke a takaarua i nanon te umwantabu ni kaangai, E na neboaki Natin Tawita, 16ao a taku nakoina, Ko ongo bwa tera ae a taekinna? E taku Iesu nako ia, Eng; kam tuai ni wareka te taeka are e kaangai, Ko a tia ni kataneiaia ataei aika a uarereke ma merimeri bwa a na neboiko n te aro ae e rangi n nako raoi. 17E kiitaniia Iesu, ao E oti nako man te kaawa nako Betania, ao E tiku iai. 18Ngke e a ingabong, ngke E tabe n oki Iesu nakon te kaawa, ao E rootaki n te baki. 19E noora te biiku tekaina i rarikin te kawai, ao E nako iai; ao akea te bae E kunea iai bwa ti baana; ao E taku nako iai, E na tai manga oki n riki uaam! Ao e rai te biiku n te tai naba arei. 20Ngke a nooria ana reirei, ao a miimii, ao a taku, E kangaa ngkai e a waetata naba n rai te biiku? 21E kaekaia Iesu ao E taku, E koaua ae I a tuangkami bwa ngkana iai ami onimaki ao kam aki nanokokoraki, ao kam konaa ni karaoa ae e karaoaki nakon te biiku aei; ao tiaki ti ngaia, ma ngkana kam kaangai nakon te maunga aei, Ko na tabekaki nako n teweaki nako marawa, ao e a karaoaki naba. 22Ao te bwai ane kam buubuti n te tataro, e na reke nakoimi, ngkana iai ami onimaki. 23Ngke E roko Iesu n te umwantabu, ao a nakoina ibonga ake mataniwi ma aia unimwaane aomata ngke e tabe n reirei, ao a taku, Te mwaaka maia ae Ko karaoi iai baikai? Ao antai ae anganiko te mwaaka anne? 24E kaeka Iesu ao E taku nako ia, Ao Ngai N na titirakiningkami naba, ao ngkana kam tuangai kaekaana, ao Ngai N na manga tuangkami naba bwa te mwaaka maia ae I karaoi iai baikai. 25Maia ana bwaabetiito Ioane? Mai iroun te Atua ke mai irouia aomata? A iango irouia, ao a taku, Ngkana ti kaangai, Mai iroun te Atua; ao ane E na kaangai, Ao e aera ngkanne ngkai kam aki onimakini baike e taekin? 26Ma ngkana ti kaangai, Mai irouia aomata; ao ti maakuia aomata; bwa a bane n taku bwa te buraabeti Ioane. 27Ma ngaia are a kaeka Iesu ao a kaangai, Ti aki ataia. Ao Ngaia E taku nako ia, Ao Ngai N na aki tuangkami bwa te mwaaka maia ae I karaoi iai baikai. 28Tera ami iango nakon te karaki aei? Iai ngkoa te aomata temanna ae uoman natina mwaane; e nako n te karimoa, ao e kaangai, Natiu, ko na nako ni mwakuri ni nnen arokau te kureebe n te bong aei. 29Ao ngaia e kaeka ni kaangai, I aki kan nako; ma i mwiina ao e bita nanona ao e nako. 30E a manga nako te karo nakon are te karimwi n tuangnga naba; ao ngaia e kaangai, Tamau, N na nako; ma e aki nako. 31Antai ae e toua mwiin ana taeka tamana irouia uaake uoman? A taku nakoina, Te karimoa. E taku Iesu nako ia, E koaua ae I a tuangkami bwa a ri moami taan anai taekiti ma aine aika kabekaau nako nanon uean te Atua. 32Bwa e roko Ioane nakoimi, ngkami aika Iteraera, ni kaota te aro ae e raoiroi ae kam na bwainna ni maiumi n ai aron nanon te Atua, ao kam aki kakoauai ana taeka. 33Kam na ongo te rongorongo ni kabootau teuana: Temanna te aomata ngkoa ae iai ana onaroka. E uniki kureebe ni nneia, ao e oi rarikiia, ao e kena aontano i nanona bwa nneni bwaini katiinakoan ranin te kureebe, ao e katea te tabo n tantani. E anga te onaroka arei nakoia aomata temwaangina bwa a na tararuaia ibukina, ao e nako n te aba teuana. 34Ngke e a roko tain uaa ni kai n tawaa, ao e kanakoia ana toro teuarei nakoia taan tararuaa te onaroka bwa a na anai tibwangana mani kureebe, n aron are e a tia ni katauaki; 35ao taan tararuaa te onaroka a tauuia ana toro; ao a batiboa temanna, ao a kamatea temanna, ao a karebanaa temanna n te atiibu. 36Ao e a manga kanakoia tooro tabemwaang aika a mwaiti riki nakoia ake e moani kanakoia; ao a manga karaoa naba aron are a karaoia nakoia ake a moani kanakoaki. 37Ao rimwi e kanakoa natina te mwaane nako ia, ao e taku, Ane a na karinea natiu. 38Ma ngke a noora natina taan tararuaa te onaroka, ao a taku irouia, Ngaia aei te tia bwaibwai i mwiin tamana; nako mai bwa ti na kamatea, ao ti na bwain ana bwai. 39A tauua, ao a tewea nako mani nnen te kureebe, ao a kamatea. 40Ngkana e roko teuare ana bwai nnen te kureebe, ao tera ae e na karaoia nakoia taan tararua akekei? 41A taku nakoina, Ane e na kamateia aomata ake a buaakaka akekei n te aro ae a na kananoanga iai; ao e na anga taekani nnen te kureebe nakoia tabemwaang bwa a na tararuaia ibukina, ao a na anganna tibwana man uaa n tain uaa n tawaa. 42E taku Iesu nako ia, Kam tuai ni wareka are n te Baibara are e kaangai: Te atiibu are e kaakeaaki boongana irouia taani kateitei, E a riki bwa bouan te maninganinga; Aei ana mwakuri te Uea, ao e kamiimii i matara! 43Ma ngaia ae I taku nakoimi, E na anaaki mai iroumi uean te Atua, ao e na anganaki te bootanaomata teuana ane e na ongeaaba nakon te Atua. 45Ngke a ongo ibonga ake mataniwi ma Bwaritaio ana rongorongo ni kabootau, ao a ataia bwa E taekiniia iai. 46A kan tauua ni kaburea, ma a maakuia aomata: bwa a taku aomata bwa te buraabeti Ngaia.

will be added

X\