MATAIO 20

1Bwa uean te Atua ai aron te aomata ae atuun te mwenga teuana. E nako teuarei ngke e a tibwa ingabong n anaia aomata ake a na mwakuri ni nnen arokana te kureebe. 2Ao ngke e a tia ni booraraoi ma taani mwakuri bwa e na kabooiia n tatabeua te tenari n tebongina, ao e kanakoia nakoni nnen arokana te kureebe. 3Ao e a manga nako naba teuarei n te aoa ruaiwa, ao e nooriia aomata tabemwaang bwa a teitei n aoriia n te tabo ni mwaakete; 4ao e taku nako ia, Kam na nako naba nakoni nnen te kureebe, ao N na kabooingkami n ae e riai. 5Ma ngaia are a nako. Ao e a manga nako naba teuarei ngke e a tawanou, ao n te aoa tenua n te tanimaeaontaai, ao e a manga katootoonga naba arona are rimoa. 6E a manga nako naba ngke e a kaani bo te aoa nimaua, ao e a manga nooriia aomata tabemwaang bwa a teitei; ao e titirakiniia ni kaangai, Kam aera ngkai kam aoringkami n teitei ma ngke e ingabong ni karokoa ngkai? 7A taku nakoina, Bwa akea ae e kamwakurira. E taku nako ia, Kam na nako naba nakoni nnen te kureebe. 8Ngke e a tairiki, ao e taku teuare ana bwai te nne n aroka nakon aia mataniwi taani mwakuri, Ko na weteiia taani mwakuri, ao anganiia nako boon aia mwakuri: anganiia moa ake a roko rimoa. 9Ao ngke a roko uaake a kamwakuraki n te aoa nimaua, ao a katoaaki n anganaki tatabeua te tenari. 10Ao ngke a roko uaake a moani kamwakuraki, ao a taku n aia iango bwa a na karekea ae e mwaiti riki; ma a katoaaki n anganaki naba kakateuana te tenari. 11Ngke e reke irouia booia, ao a ngurengure iroun teuare e kamwakuriia, 12ao a taku, A mwakuri uaaka a roko rimwi i nanon ti teuana te aoa, ao ko kabooiia ni kabooraoiia ma ngaira, aika ti uota rawaawatan te mwakuri i nanon te bong ae e bwanin i aani korakorani kabuebuen te riringa. 13Ao ngaia, e kaeka temanna irouia, ni kaangai, Raou, I aki karaoa ae e bure nakoim; tiaki ko booraraoi ma ngai ibukin teuana te tenari? 14Anaa boom ao naako; I kan angan ae e rimwi ni kabooraoia ma ngkoe. 15Tiaki bwa iai irou te inaomata ni karaoa ae I tangiria ma au bwai? E aera bwa ko na moanoku ngkai iai irou te nano n akoi? 16Ane a na riki n rimoa aika rimwi, ao a na riki n rimwi aika rimoa. 17Ngke E mwananga Iesu nako Ierutarem, ao E kaokoroiia ana reirei ake tengauni ma uoman, ao E taku nakoia ngke a tabe n nakonako, 18Noria, ae ti a nako Ierutarem, ao ane E na kamwaneaki Natin te Aomata nakoia ibonga ake mataniwi ma taani koroboki, ao ane a na motika taekana nakon te kamateaki; 19ao a na anga Ngaia nakoia ianena ake a na bwainingareia, a na kataerea, ao a na kamatea n te kaibangaki; ma E na manga maiu n te katenibong. 20Ao ngkanne e roko buun Tebetaio ma natina mwaane iroun Iesu, ao e katorobubua ni bobaraaki i matana ni karinea, ao e butiia Iesu n te aro n anainano. 21Ao E taku Iesu nakoina, Tera ae ko tangiria? E taku neierei nakoina, Ko na tua bwa a na tekateka natiu aika uoman aikai, temanna i angaataim, ao temanna i angamaingim, ngkana Ko a taua nakoam n uea. 22Ma E kaeka Iesu ni kaangai, Kam aki ataa te bwai ane kam buubuti ibukina. Kam konaa ni mooi ni mwangkon te karawaawataaki ae N nangi nimma? A taku nakoina, Ti konaa. 23E taku nako ia, Kam na boni mooi n au mwangko, ma tiaki au bwai te anganingkami te konaa n tekateka i angaataiu ao i angamaingiu; e ti katauaki i bukiia te koraki ake E a tia Tamau ni katauraoia i bukiia. 24Ngke a ongo aei reirei ake tengaun, ao a un irouia Iakobo ma Ioane. 25Ma E weteiia Iesu, ao E taku nako ia, Kam ataia bwa te koraki ake a katauaki bwa taan tau-taeka i aoia ianena, bon iai mwaakaia i aoia, ao aia aomata ake a kakannato, a kaboonganai mwaakaia i aoia. 26E na aki riki aei i buakomi; ma ane e kani kakannato i buakomi, ao e riai n riki bwa ami tabonibai, 27ao ane e kan riki bwa te nambwauan, ao ke e riki bwa ami toro: 28bwa aron Natin te Aomata ngkae E aki roko bwa E na tautoronaki te aba irouna, ma E roko bwa E na toro irouia aomata, ao bwa E na anga maiuna bwa bwaini aki bukinaki aomata aika a bati. 29Ngke a kiitana Ieriko Iesu ma ana reirei, ao a iraki irouia aomata aika a rangi ni mwaiti. 30Ao nooria, iai uoman te mataki aika a tekateka i rarikin te kawai; ngke a ongo bwa E ri rarikiia Iesu, ao a takaarua ni kaangai, Ko na nanoangaira, Natin Tawita. 31Ao a takuaki irouia aomata, ao a tuangaki bwa a na aki karongoaa; ma a kanenei riki bwanaaia n takaarua ni kaangai, Te Uea ae Natin Tawita, Ko na nanoangaira. 32Ao E tei Iesu, ao E weteiia, ao E taku, Tera ae kam tangirai iai bwa N na karaoia i bukimi? 33A taku nakoina, Te Uea, ti tangiriko bwa Ko na angani matara te konaa n nooraaba. 34E nanoangaiia Iesu, ma ngaia are E riingi mataia ao a nooraaba naba; ao a iria.

will be added

X\