MATAIO 2

1Ngke E bungiaki Iesu i Betereem i Iutaia n ana bong n uea Erote, ao nooria, a roko i Ierutarem taan rabakau mai mainiku, ao a taku, 2E ngaa Teuare e bungiaki bwa aia Uea I-Iutaia? Bwa ti noora itoina i mainiku, ao ti a roko bwa ti na taromauriia. 3Ngke e ongo aei Erote are te uea, ao e kiriwe nanona ma angiia kaain Ierutarem. 4E bootiia ni kabane aia mataniwi ibonga ma taani koroboki, ao e kakaaea mai irouia te tabo are E na bungiaki iai te Kristo. 5A taku nakoina, I Betereem i Iutaia: bwa e koreaki ae e kaangai iroun te buraabeti : 6Ao ngkoe ae Betereem ae kaawan Iuta, ko ataaki irouia ake a tautaeka i Iuta, bwa te kaawa teuana i buakoni kaawana ake a rangi ni kakannato, bwa E na nako mai iroum te Uea are e na kaawakiniia au aomata ake Iteraera. 7E kaoiia ngkanne taan rabakau Erote bwa e na bootaki ma ngaiia n ti ngaia, ao e neneria bwa e kaoti te itoi n ningai. 8Ao i mwiina, e kanakoia nako Betereem ma ana taeka nakoia ae e kaangai, Kam na nako ao kabotumwaakaingkami n ukoukora te teei; ao ngkana kam kunea, ao kam na nako mai n tuangai, bwa N na nako naba n taromauriia. 9Ngke a a tia n ongo ana taeka te uea, ao a nako; ao nooria, e ri moaia te itoi are a nooria i mainiku, ao e nako ni mena i etan te tabo ike E mena iai te teei. 10Ngke a noora te itoi, ao a kaonaki n te kimwaareirei ae moan te bati. 11Ao ngke a rin n te auti, ao a noora te merimeri ma Nei Maria are tinana, ao a katorobubua ni bobaraaki n taromauriia, ao a kaotinakoi aia bwaintangira aika koora, ma te riibano, ma te mura, ao a angan te merimeri. 12Ao a okira abaia n te kawai teaina, ibukina ngke a a tia n tuangaki n te mii iroun te Atua bwa a na aki okira Erote. 13Ao i mwiina ngke a a tia n nako, ao nooria, e kaoti ana anera te Atua nakon Iotebwa n te mii, ao e taku, Tei rake ao kaira te merimeri ma tinana ni biri nako Aikubita, ao mena iai ni karokoa tuangam irou; bwa ane e na ukoukora te merimeri Erote bwa e na kamatea. 14Ao e tei rake Iotebwa, ao e kaira te merimeri ma tinana e bong, ao e nako Aikubita, 15ao e tiku ikekei ni karokoa maten Erote. E riki aei bwa e na kakoauaaki are E atongnga te Atua iroun te buraabeti, ngke E taku, I wetea natiu mai Aikubita. 16Ngke e ataia Erote bwa e a tia ni mwaamwanaaki irouia taan rabakau, ao e rangi n un. E kanakoa ana taeka bwa a na bane n tiringaki ataei aika mwaane ake kaka uoua aia ririki ao ake a ataei ake mwaitin aia ririki aei ibukina ngke e a tia n ataia mai irouia taan rabakau bwa e a tia ni koro uoua te ririki man te tai are a moa n noora iai te itoi. 17E a kakoauaaki iai ngkanne are e atongaki iroun Ieremia are te buraabeti, ngke e taku: 18E ongo te aba te bwanaa i Rama, bon te tang, ma te tanginiwenei ae e bati. E tang Nei Rakera i bukiia natina, bwa a mate, ao e rawa ni kabeebeteaki nanona. 19Ngke e a tia ni mate Erote, ao nooria, e kaoti ana anera te Uea nakon Iotebwa n te mii, ao e kaangai. 20Tei rake, ao kaira te teei ma tinana ao naako abaia Iteraera, bwa a a tia ni mate te koraki ake a kan tiringa te teei. 21E tei rake Iotebwa, ao e kaira te teei ma tinana ao e nako abaia Iteraera. 22Ma ngke e ongo bwa e uea Arekerau i Iutaia n rua mwiin Erote are tamana, ao e maaku n nako iai; ma ngke e tuangaki n te mii iroun ana anera te Uea, ao e nako n te aba are Kariraia; 23ao ngke e roko iai, ao e maeka n te kaawa are arana Natareta: bwa e na kakoauaaki are e atongaki irouia buraabeti, are e kaangai: E na aranaki Teuarei bwa kaain Natareta.


Copyright
Learn More

will be added

X\