MATAIO 19

1Ngke E a tia Iesu n atongi taeka aikai ao E kiitana Kariraia, ao E nako n aaba ake i Iutaia ake n iteran te Ioretan are te iterana; 2ao a iria aomata aika a rangi ni mwaiti, ao E kamaiuiia ake a aoraki. 3Ao a nakoina Bwaritaio tabemwaang, ao a kani kamwanea n aia titiraki ae e kaangai, Iai riaina i aan te tua bwa e na raure te mwaane ma buuna n aron are e bon taku? 4Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, Tiaki kam a tia ni wareka taekan Teuare e karaoiia aomata ni moani karikan aonnaba, bwa E karaoiia bwa te mwaane ao te aine, 5ao E kaangai, Nibukina aei, ao e na kiitana tamana ma tinana te mwaane ao e na katiteuanaaki ma buuna, ao a na riki n ti te irikona naka uoman. 6Ma ngaia ae ai tiaki uoman ngaiia ma ai ti te irikona. Ma ngaia aei, bwa akana E reitiia te Atua, ao akea te aomata ae e na konaa ni karaureiia. 7A taku nakoina, E aera ngkanne ngke e tua Mote bwa te mwaane are e kan raure ma buuna, ao e riai n angani buuna te beebwa n raure, ao e na kanakoa? 8E taku nako ia, E kariaingkami Mote bwa kam na raure ma buumi ibukini matoatoan nanomi, ma tiaki aei arona mani moan rikin aonnaba. 9Ao I taku nakoimi, bwa ane e raure ma buuna ao e aki wene ni bure neierei, ao ngkana e a manga iein teuarei ma te aine temanna, ao e wene ni bure iai. 10A taku nakoina ana reirei, Ngkana aei aron te mwaane ma buuna, ao e a raoiroi riki te aki iein. 11Ao E taku nako ia, Anne te aro ae e konaa ni karaoaki, ma tiaki irouia aomata nako, bwa ti ake E a tia te Atua ni kataua i bukiia. 12Bwa iai aomata ake aki konaa n iein ibukina bwa bon rikiia mai nanoni biroton tinaia; ao iai tabemwaang ake a karaoaki irouia aomata bwa a na aki konaa n iein; ao temwaangina a kataua te aki iein ibukin uean te Atua. Ane e konaa ni butimwaaea te koaua aei, ao ke e tauua. 13Iai aomata ake a nikiriia ataei iroun Iesu bwa E na kaaki baina i aoia, ao E na tataro i bukiia. A takuia aomata akekei ana reirei Iesu; 14ma E taku Iesu, Kanakomaia ataei nakoiu, ao tai tukiia; bwa uean te Atua bon aia bwai aomata aika ai aroia ataei aikai. 15Ao E kaaki baina i aoia, ao E nako. 16Ao nooria, e roko te aomata temanna iroun Iesu, ao e taku, Te Tia Reirei, tera ae e raoiroi ae N na karaoia, bwa e aonga n reke iai irou te maiu are e aki toki? 17Ao E taku Iesu nakoina, Ko aera ngkai ko titirakinai bwa tera ae e raoiroi? Bon ti Temanna ae e raoiroi. Ngkana ko kan rin n te maiu are akea tokina, ao ko na tou mwiin taian tua. 18E taku nakon Iesu, Aika tuua ra? Ao E taku Iesu, Ko na tai kamateia aomata, Ko na tai wene ni bure, Ko na tai ira, Ko na tai anga am kaotioti ae e kaairua bwa taekan temanna, 19Ko na karinea tamam ma tinam, ao, Ko na tangira ane e maeka n ua kaani ma ngkoe n ai aron tangiram i bon iroum. 20E taku te rorobuaka n ataei arei nakoina, I a tia n tou mwiin tuua akanne; tera riki ae I riai ni karaoia? 21E taku Iesu nakoina, Ngkana ko kan riki ni moan te raoiroi, ao ko na nako ni kaboo nako am bwai akana iai iroum, ao booia, anganiia akana akea aia bwai, ao ane e na reke iroum iai am bwai i karawa; ao nako mai, iriirai. 22Ngke e ongo taeka aikai te rorobuaka arei, ao e nako ma rawaawatan nanona, bwa a bati ana bwai. 23Ao E taku Iesu nakoia ana reirei, E koaua ae I a tuangkami, bwa e na rangi ni kaangaanga rinin ane e kaubwai n uean te Atua. 24Ao I a manga taku nakoimi, bwa e kai rin nako riki te kaamero ni bwangabwangan te neiran nakon ane e kaubwai, ngkana e kan rin n uean te Atua. 25Ngke a ongo aei ana reirei, ao a rangi ni miimii, ao a taku, Antai ngkanne ae e na konaa ni kamaiuaki? 26Ao E tarataraiia Iesu ao E taku nako ia, A aki konaa ni kamaiuiia aomata i bon irouia, ma a konaaki bwaai nako iroun te Atua. 27E kaeka ngkanne Betero ao e taku, Noria, ti a tia ni kiitani bwaai ni kabane, ao ti iriiriko; tera ngkanne ae ti na karekea bwa ara bwai? 28E taku Iesu nako ia, E koaua ae I a tuangkami, bwa ngkana E tekateka Natin te Aomata i aon ana kaintokanuea are e tamaaroa, n te aonnaba ae e boou ao ngkami, aika kam iriira, ane kam na tekateka naba i aoni kaintokanuea aika tebwi ma uoua, n tautaekania aia baronga Iteraera ake tengauni ma ua baronga. 29Ao ane a tia ni kiitana mwengana, ke tarina, ke mwaanena, ke tamana, ke tinana, ke natina, ke abana i bukiu, ao e na karekei kaka tebubua riki mwaitini baike e a tia ni kiitan, ao e na reke irouna te maiu are e aki toki. 30Ma a mwaiti aika a mena i moa aika a na riki ni kabane, ao aika a mena n te kabane aika a na riki ni mena i moa.


Copyright
Learn More

will be added

X\