MATAIO 18

1A roko iroun Iesu ana reirei n te tai naba arei, ao a taku, Antai te kabanea ni kakannato n uean te Atua? 2Ao E wetea te teei temanna ae e uarereke, ao e kaaki i buakoia, 3ao E taku, E koaua ae I a tuangkami, bwa ngkana kam aki bitii aromi ao kam aki katootoong aroia ataei, ao kam na bon aki rin n uean te Atua. 4Ane e kamangoria n ai aron te teei aei, ao boni ngaia ae te kabanea ni kakannato n uean te Atua. 5Ane e mwanea n aakoa te teei ae ai aron aei, n arau, ao e mwaneai n aakoai. 6Ma ane e kaira temanna i buakoia aika a uarereke aikai, aika a onimakinai, nakoni karaoan te bure, ao e raoiroi riki nakoina bwa e na katineaki te atiibu ae e rawaawata i roroana, ao e na kaiinakoaki i marawa. 7E na reke kain te aonnaba ibukini bwaai ni kabwakabwaka nakon te bure. Bwa e riai bwa a na roko kariirii, ma e na reke kain te aomata are e karokoi kariirii. 8Ao ngkana e kairiko baim ke waem nakoni karaoan te bure, ao koreia, ao tewea nako; e raoiroi riki iroum ngkana ko rin n te maiu ngkana ko mwauku, ke ngkana e uruaki bwain rabwatam teuana nakon teweakinakom nakon te ai are e aki maamate ma uaai baim, ke uaai waem. 9Ao ngkana e kairiko matam nakoni karaoan te bure, ao ko na autia, ao tewea nako; e raoiroi riki iroum ngkana ko rin n te maiu ma matam ae ti teuana nakon teweakinakom ma matam aika uoua nakon te ai are i Keenna. 10Kam na kaawakiningkami bwa kam na aki kaakeaa boonganan temanna i buakoia aika a uarereke aikai; bwa I taku nakoimi, bwa a aki toki aia anera i karawa n rooroko iroun Tamau are i karawa. 12Tera ami iango? Ngkana tebubua ana tiibu te aomata temanna, ao e tiotio nako temanna mai buakoia, tiaki bwa e na kiitaniia ake ruangauni ma ruaman i aoni maunga ao e nako ni kakaaea are temanna are e tiotio nako? 13Ao ngkana e reke irouna, ao e koaua ae I a tuangkami, bwa e kimwaareirei riki ibukin te tiibu arei, nakoia ake ruangauni ma ruaman ake aki tiotio nako. 14Ao ai aron naba Tamami are i karawa, bwa E aki tangira temanna i buakoia aika a uarereke aikai bwa e na tiotio nako mai irouna. 15Ngkana e bure tarim nakoim, ao ko na nako ni kaota ana bure nakoina n te tai ae ti ngkoe iai ma ngaia. Ngkana e ongo iroum, ao kam a manga okiri aromi n tari. 16Ma ngkana e aki ongo iroum, ao ko na kaira raom temanna, ke uoman, bwa a na riki bwa taani kakoaua nakon am taeka ni kabane ake ko bukinna iai. 17Ma ngkana e aki ongo irouia, ao ko na taekinna nakon te ekaretia; ao ngkana e rawa n ongo iroun te ekaretia, ao atongnga bwa te ianena ao te tia anai taekiti. 18E koaua ae I a tuangkami bwa akana kam tabui i aonnaba, ao a na manga katabuaki i karawa; ao akana kam kariai i aonnaba, ao a na manga kariaiaki i karawa. 19Ao I a manga taku nakoimi bwa ngkana a bo nanoia uoman i aonnaba ibukin te bwai ae a kani buubuti iai, ao e na karaoaki i bukiia iroun Tamau are i karawa. 20Bwa ike a bootaki iai uoman ke teniman n arau, ao Ngai I mena naba iai i buakoia. 21Ao e roko ngkanne Betero iroun Iesu ao e taku, Te Uea, mwaitira ana tai ni bure tariu nakoiu ae N na kabwaraa ana bure iai? Itiua te tai? 22E taku Iesu nakoina, I aki taku nakoim bwa itiua te tai, ma itibwi mwaitin itiua. 23Bwa uean te Atua e a konaa ni kabootauaki ma te uea are e kani kaeti mwiin ana bwai ma ana toro, ake iai mwiokoaia aika a abwaabwaki riki nakoia raoia n toro nako. 24Ngke e moana ana kaeti-bwai, ao e kairaki nakoina temanna ae e riai bwa e na anganna tebwina tengaa te taarena 25ao ibukina ngke e aki konaa ni kabwakaa, ao e tua te uea bwa e na kabooaki nako ma buuna ma natina ma ana bwai ni kabane ake iai irouna, bwa e aonga n reke booni mwiin are e aki konaa ni kabwakaa. 26Ma ngaia are e bwaka ni bobaraaki ni katorobubua te toro arei ni karinea, ao e buubutiia ni kaangai, Te uea, ko na taona nanom bwa ae N na bon anganiko am bwai ni kabane. 27Ao te uea e nanoanga ana toro arei, ma ngaia are e kanakoa, 28Ao te toro aei, ngke e nako, ao e kaaitibo ma raona n toro temanna ae iai ana taarau irouna ae mwaitina tebubua te tenari; ao e tauua ni koona roroana, ao e taku, Kamai kabwaraan am taarau irou. 29Ao raona n toro e bwaka ni katorobubua, ao e buubutiia ni kaangai, Ko na taona nanom bwa ae N na bon anganiko. 30Ma e rawa; ao e nako ni kaaki teuarei n te karabuuti bwa e na tiku iai ni karokoa e bane ni kabwaraa ana taarau. 31Ngke a noora te baere e riki uaake raona n toro, ao a rangi ni kuba ma ni miimii iai, ao a nako n tuanga aia uea taekani bwaai ni kabane ake a karaoaki. 32Ao e weteia ana uea, ao e taku nakoina, Te toro ae ko buaakaka! I kamaunai am taarau ni kabane ake iai irou ibukina ngke ko butiai; 33ao tiaki bwa ko riai n nanoanga raom n toro, n ai arou ngke I nanoangaiko? 34Ao e un ana uea, ao e anga te toro arei nakoia taani kammaraki n te karabuuti bwa e na mena irouia ni karokoa e bane ni kabwaraa ana taarau. 35Ao anne naba aron are E na karaoia nakoimi Tamau are i karawa ngkana kam aki kabwaraa aia bure tarimi mai nanomi.


Copyright
Learn More

will be added

X\