MATAIO 17

1I mwiin onobong ao Iesu E wetea Betero, ma taari ake Iakobo ma Ioane, ao E kairiia nakon te maunga teuana ae e rietaata, ao a tiku iai n ti ngaiia. 2A noora Iesu bwa e bitaki taraana, ao e oota moana n ai aron taai, ao a taraa ni mainaina n raneanea kunnikaina n ai aron te oota. 3Ao nooria, a kaoti i mataia Mote ma Eria, ao a taetae ma Iesu. 4Ao e taku Betero nakon Iesu, Te Uea, ai raoiroi ra bwa ae ti a mena ikai! Ngkana e bo raoi ma nanom, ao N na katei umwanrianna aika tenua: bwa teuana i bukim, ao teuana ibukini Mote, ao teuana ibukin Eria. 5Ngke e tabe n taetae Betero, ao akea bwa e a kaoti naba te nang ae e raneanea, ao e bwaka nuuna i aoia. E roko te bwanaa man te nang ae e kaangai, Natiu Teuaei ae E tangiraki irou, ae I kakatonga irouna; kam na ongo irouna. 6Ao ngke a ongo aei ana reirei, ao a bwaka ni bobaraaki i aontano, bwa a kaonaki n te maaku. 7Ma E roko Iesu n riingiia, ao E taku, Tei rake, ao tai maaku. 8Ao ngke a tabeki mataia n tararake, ao akea temanna ae a nooria bwa bon ti Iesu. 9Ngke a tabe n ruo rikaaki mai aon te maunga, ao E kamatoaa ana taeka Iesu nakoia ni kaangai, Akea temanna ae kam na tuangnga taekan te baere kam a tia n nooria, ni karokoa E a manga kamaiuaki Natin te Aomata mai buakoia maate. 10Ao a titirakinna ana reirei ni kaangai, Bukin tera ngkanne ngkai a taku taani koroboki bwa e na nako mai moa Eria? 11Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, E na nako mai moa Eria, ao e na kaeti bwaai nako. 12Ma I taku bwa e a tia n roko Eria, ma a aki kinaa, ao a karaoi nakoina baike a kani karaoi. Ao ai aron naba Natin te Aomata, bwa E na kammarakaki naba irouia. 13A oota ngkanne ana reirei bwa ngaia taekan Ioane are te tia bwaabetiito are E taekinna Iesu nako ia. 14Ao ngke a roko uaakekei irouia aomata, ao e nako n Iesu te aomata temanna, ao e katorobubua i matana, ao e taku, 15Te Uea, Ko na nanoangaaea natiu te mwaane, bwa e mino, ao e kainnano ni maraki; ni mwaitin te tai ao ai te bwaka naba n te ai, ke i nanon te ran. 16I kairia nakoia am reirei, ao a aki konaa ni kamaiua. 17Ao E kaeka Iesu ao E taku, Te roro ae akea ana onimaki, ae e aki ataa ae e raoiroi ma ae e buaakaka, maan ra ae N na titiku iai i rarikimi? Ao maan ra taotaonakin nanou nakoimi? Kairia mai nakoiu. 18Ao E boaa te taimonio Iesu, ao e oti nako te taimonio mai irouna, ao e a maiu naba ngkekei te ataei ni mwaane. 19A nako n Iesu ngkanne ana reirei ngke ai ti ngaiia, ao a taku, Bukin tera ngke ti aki konaa ni kanakoa te taimonio? 20E taku Iesu nako ia, I bukina bwa a karako ami onimaki. Bwa e koaua ae I a tuangkami, bwa ngkana iai ami onimaki ae ai aroni buuburani koraan uaan te mwaakeke, ao ngkana kam kaangai nakon te maunga aei, Ko na mwaee ma ikai nako ikekei, ao e na mwaee; ao bon akea te bwai teuana ae kam na aki konaa. 22Ngke a bane ni bootaki ana reirei Iesu i Kariraia, ao E taku nako ia, Ane E na kamwaneaki Natin te Aomata nako nanoni baiia aomata, 23ao ane a na kamatea, ao E na manga kamaiuaki n te kateni bong. Ao a rangi n nanokaawaki ana reirei. 24Ngke E roko Iesu ma ana reirei i Kaberenaum, ao a roko irouni Betero taan anaa te taekiti ibukin te umwantabu, ae te taekiti ae te itera n tiekera mwaitina i aon temanna te aomata; ao a titirakinna ni kaangai, E kabwakaa te taekiti ami tia reirei, ke E aki? 25Ao ngaia e taku, E kabwakaa. Ao ngke e roko Betero n te auti, ao E taetae moa Iesu nakoina, ao E taku, Tera am iango, Timon? Antai aika a kabwaabwakai tiute ma taekiti nakoia ueea n te aonnaba aei? Aia aomata ke aomata aika ianena? 26E taku Betero nakoina, Aomata aika ianena. E taku Iesu nakoina, Ma ngaia ae a inaomata aia aomata mani kabwakaan te taekiti. 27Ma ti aki kani kauniia aomata aikai. Ma ngaia ae ko na nako n te nama, ao tewea nako am ao ma matauna, ao anaa te moa n ika ane e teke; ao ngkana ko kaurea wina, ao ane ko na kunea te mwane iai. Ko na anaia ao anganiia i bukiu ao i bukim.

will be added

X\