MATAIO 16

1Ao a roko Bwaritaio ma Tarukaio iroun Iesu bwa a na kamwanea; ao a butiia bwa E na karaoa te mwakuri teuana ae e kamiimii are e na kakoauaaki iai bwa iai onimakinana iroun te Atua. 2Ao E kaekaia ni kaangai, Ngkana e a tairiki, ao kam kaangai: E na raoi; bwa e uraura rarikini karawa. 3Ao ngkana e a tibwa moa n ingabong, ao kam kaangai: E na buaka te bong aei, bwa e uraura rarikini karawa, ao e roro. Kam konaa te ataa te bae e na riki bwa kanoan te bong mani kanikina aika kam noori i karawa, ma kam aki atai nanoni baika a riki ngkai. 4A ukoukora te kanikina te roro ae e buaakaka ae e aki ongotaeka nakon te Atua; ma akea te kanikina ae a na anganaki, bwa ti te kanikina are te baere e riki nakon Iona are te buraabeti. Ao E kiitaniia, ao E nako. 5Ao ngke a roko ana reirei n iteran te nama are teuana, ao a mwaninga n uota te amwarake. 6E taku Iesu nako ia, Kam na tarataraingkami ao kaawakiningkami man aia iiti Bwaritaio ma Tarukaio. 7Ao a iango irouia ni kaangai, E taekina aei ibukina ngkai ti aki ua amwarake. 8Ma Iesu, ngke E ataa aei, ao E taku, Ngkami aika a karako ami onimaki, kam aera ngkai kam iango iroumi ibukin akean te amwarake iroumi? 9Kam tuai n oota? Kam aki uringi kariki ake nimaai ake a kang aomata ake nimanga, ao mwaitini bwaene ake kam ikoti iai? 10Ao kariki ake itiai ake a kang aomata ake angaa, ao mwaitini bwaene ake kam ikoti iai? 11Kam aera ngkai kam aki oota n ae I aki taetae nakoimi ibukin te amwarake? Kam na kaawakiningkami man aia iiti Bwaritaio ma Tarukaio. 12A a ataia ngkanne bwa E aki tuangiia bwa a na kaawakiniia man te iiti are bwain te kariki, ma a na kaawakiniia man aia reirei Bwaritaio ma Tarukaio. 13E roko Iesu n aaba ake i rarikini Kaitareia Biribi, ao E titirakinia ana reirei ni kaangai, A taku aomata bwa antai Natin te Aomata 14Ao ngaiia a kaangai, A taku temwaangina bwa Ioane are te tia bwaabetiito; ao temwaangina, bwa Eria; ao temwaangina bwa Ieremia, ke te buraabeti riki temanna. 15E taku nako ia, Ao ngkami kam taku bwa antai Ngai? 16E kaeka Timon Betero ao e taku, Bon te Kristo Ngkoe, are Natin te Atua are E maiu. 17Ao E kaeka Iesu ni kaangai, Ko a kabwaia, Timon ae natin Iona, bwa tiaki te aomata ae e kaota aei nakoim, ma E kaotia Tamau are i karawa. 18Ao I taku nakoim, bwa Betero ngkoe, ao N na katea au ekaretia i aon te bwa aei; ao e na aki konaa n ekia nako mwaakan te mate. 19N na anganiko kiingin uean te Atua; ao ane ko tabuia i aonnaba ao e na katabuaki naba i karawa; ao ane ko kariaia i aonnaba, ao e na kariaiaki naba i karawa. 20Ao E tuangiia ana reirei bwa a na aki tuangiia aomata bwa te Kristo Ngaia. 21Man te tai arei, ao E moani kaotia Iesu nakoia ana reirei bwa e riai nakona nako Ierutarem, ao bwa E na bati kammarakana irouia unimwaane ma ibonga ake mataniwi ma taani koroboki, ao bwa E na kamateaki, ao E na manga kamaiuaki n te kateni bong. 22Ao e kaira Iesu Betero ni kaokoroa, ao e takuia bwa E na aki taetae n arona arei. Ao e taku, E na nanoangaiko te Atua: e na aki riki aei nakoim. 23Ma E rairaki ao E taku nakoni Betero, Naako akuu Tatan! Ko riki bwa te bwai ni kabwakabwaka nakoiu; bwa e reke iroum aron nanon te aomata ma tiaki aron nanon te Atua. 24E taku ngkanne Iesu nakoia ana reirei, Ngkana iai ane e kan ri mwiiu, ao e na kaakeaa i bon irouna, e na uota ana kaibangaki, ao e na iriirai. 25Bwa ane e kani kaawakina maiuna ao e na kabua; ao ane e na kabuaa maiuna i bukiu ao ibukin te euangkerio, e na boni karekea. 26Bwa tera te raka ae e na karekea te aomata ngkana e bwaina te aonnaba ae e bwanin ao e kabuaa maiuna mai irouna? Ao tera ae e na anga te aomata bwa e na kaoka maiuna iai? 27Bwa ane E na nakomai Natin te aomata ma ana anera i nanoni mimitongin Tamana; ao ane E na angania aomata ni kabaneia booni mwiin aia mwakuri. 28E koaua ae I a tuangkami bwa a na aki mate tabemwaang i buakoia aika a tei ikai, ngkana a tuai n noora Natin te Aomata ngkana E nako mai ma ueana.


Copyright
Learn More

will be added

X\