MATAIO 15

1Ao a roko iroun Iesu Bwaritaio ma taani koroboki tabemwaang mai Ierutarem, ao a taku, 2A aera am reirei ngkai a ri aon aia taeka n reirei ara bakatibu? Bwa a aki teboki baiia i mwaain amwarakeia. 3Ao E kaekaia ni kaangai, Ao ngkami kam aera ngkai kam ri aon ana tua te Atua ao kam iri nanon ami taeka n reirei? 4Bwa E tua te Atua ni kaangai, Ko na karinea tamam ma tinam; ao, Ane e tabeki taeka aika a buaakaka ibukin tamana ke tinana, ao ke e mate. 5Ma ngkami kam taku, Ngkana e kaangai te aomata nakon tamana ke tinana, Te baere ko na karekea mai irou bwa am bwai I a tia ni katabua ibukin te Atua. 6Ao e a tau ngkana e aki karinea tamana ke tinana. Ma ngaia are ibukin ami taeka n reirei, ao kam a tia ni kaakeaa iai ana taeka te Atua. 7Ngkami aika taani mwaamwanaa-te-aba! E eti ana taeka Itaia ngke e taekiningkami ni kaangai, 8A karineai aomata aikai n aia taeka, ma a raroa nako nanoia mai irou; 9Akea nanon aia taromauri, ibukina bwa a reirei taekan tuua ake a karaoi aomata bwa aongkoa ana tua te Atua. 10Ao E weteiia aomata nakoina, ao E taku nako ia, Kam na ongoraa, ao kam na ataia: 11Tiaki te bwai ae e rin nako nanon te wi ae e kamwaraaea te aomata; ma te bwai ae e oti nako man te wi, boni ngaia ae e kamwaraaea te aomata. 12A roko irouna ngkanne ana reirei, ao a taku, Ko ataia ae a maraki nanoia Bwaritaio iroum n am taeka ake Ko atong? 13Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, A na bane ni koutaki aroka nako aika a aki unikaki iroun Tamau are i karawa. 14Katikuia i bon irouia; taani kairiiri aika a mataki. Ao ngkana te aomata ae e mataki e kaira ae e mataki naba, ao a na uaia ni bwaka i nanon te ruarua. 15Ma e taku Betero nakoina, Kaota nanon te taeka ni kabootau anne nakoira. 16Ao E taku Iesu, Ao ngkami kam babanga naba? 17Kam aki ataia bwa te bwai ae e rin i nanon te wi e rin nako nanon te biroto, ao i mwiina e oti nako man te rabwata? 18Ma te bwai ae e nako man te wi e nako man te nano, ao boni ngaia ae e kamwaraaea te aomata. 19Bwa a nako man te nano iango aika a buaakaka aika a kaira te aomata bwa e na tiritiri, e na wene ni bure ma te ainenumwa, e na wene ni bure ma te aine ae akea buuna, e na ira, e na bukibuki ni kewe, ao e na taekini baika a aki raraoi bwa taekaia aomata temwaangina. 20Baikai aika a kamwaraaea te aomata; ma te amwarake ma bwaai aika a aki tebokaki a bon aki kamwaraaea te aomata. 21Ao E kiitana ikekei Iesu, ao E nako n aaba ake i rarikin Turo ma Titon. 22Ao nooria, e roko te aine temanna ae te I-Kanaan man aaba akekei, ao e takaarua ni kaangai, Te Uea, ae Natin Tawita, Ko na nanoangaai! E taniaki natiu te aine iroun te taimonio, ao e a rangi ni karawaawataaki irouna. 23Ao Ngaia E aki kani kaeka naba teutana. Ao a roko ana reirei ao a butiia ni kaangai, Ko na kanakoa neiei, bwa ae e a iriiriira n tatakaarua n te aro aei. 24Ao Ngaia E kaekaia ni kaangai, I kanakoaki nakoia ti tiibu ake a bua ake Iteraera. 25Ma neierei e roko ao e bwaka ni katorobubua ni bobaraaki i matan Iesu, ao e taku, Te Uea, Ko na buokai. 26Ao Iesu E kaeka ni kaangai, E aki riai te anai kanaia ataei n tetewe nako nakoia kamea. 27Ao e taku neierei, Te koaua, te Uea; ma kamea a kangi taamrurun amwarake ake a bwaka man aia taibora aia toka. 28E kaekaa ngkanne neierei Iesu ni kaangai, Neiko, e abwaabwaki am onimaki! E na karaoaki nakoim n ai aron ane ko tangiria. Ao e a kamaiuaki natina n te tai naba arei. 29Ao E kiitana ikekei Iesu, ao E nako n ri rarikin namani Kariraia. E ararakea te maunga ao E tekateka iai. 30Ao a nakoina aomata aika a rangi ni mwaiti, ao a kairiia mwauku, ma mataki, ma ake a aki konaa n taetae, ma raoia n aoraki aika a bati, ao a katikuia i rarikini waen Iesu, ao E kamaiuiia; 31ao a miimii aomata ngke a nooriia ake a aki konaa n taetae bwa a taetae, ao ake a uruaki bwain rabwataia bwa a okiri aroia, ao mwauku bwa a nakonako, ao mataki bwa a nooraaba; ao a neboa Atuaia Iteraera. 32Ao Iesu E weteiia ana reirei nakoina, ao E taku nako ia, I nanoangaia aomata aikai, bwa a mena irou tenibong ngkai, ao akea kanaia; ao I aki kani kanakoia ngkai a baki, bwa a kaawa ni kiro i aoni kawaia. 33Ao a taku ana reirei nakoina, E na reke maia iroura n te rereua te amwarake ae e na tau i bukiia aomata aika a rangi ni mwaiti aikai? 34Ao E taku Iesu nako ia, Iraai te kariki ae iai iroumi? A taku, Itiai, ao tabeman iika aika a uarereke. 35Ao E tuangiia aomata bwa a na tekateka i aontano; 36ao E anai kariki ake itiai ma iika; ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E urui, ao E anganiia ana reirei, ao ngaiia a manga anganiia aomata. 37Ao a bane n amwarake ao a ngae; ao a anai n tabeki bwaene aika itikora aika a on ni mwakorokoron amwarake ake a nikirana. 38Mwaitiia te koraki ake a a tia n amwarake aua tengaa te mwane, ao iai naba aine ma ataei. 39Ao E kanakoia aomata Iesu, ao E toka n te booti, ao E nako n aaba ake i Mwakatan.

will be added

X\