MATAIO 14

1Ni boong akekei, ao e ongo rongorongon Iesu Erote are te tia tau-taeka, 2ao e taku nakoia ana toro, Bon Ioane Teuarei, are te tia bwaabetiito: e a manga maiu mai buakoia maate, ma ngaia ae e a reke irouna te mwaaka ni karaoi mwakuri aika a kamiimii. 3Bwa e a tia n anga ana taeka Erote bwa e na tauaki Ioane bwa te bure, ao e tua bwa e na kabaeaki ao e na kaakiaki i nanon te karabuuti. E karaoa aei Erote ibukin Eroria bwa e a tia n iein ma ngaia, ao neiei boni buun tarina are Biribo. 4Bwa e a tia ni kaangai Ioane nakon Erote, E aki riai i aan te tua bwa ko na buuna Eroria. 5Iai nanon Erote ni kani kamatea Ioane, ma e maakuia aomata. 6Ma n te tai are e kauringaaki iai ana bongi ni bung Erote, ao e bwabwaatere natin Eroria te aine i mataia kaain te bootaki. E kukurei Erote irouna; 7ma ngaia are e kabwakaa ana taeka ni bau nakoina, ao e tuea bwa e na angan neierei te baere e tangiria mai irouna. 8E a kaman tuangaki neierei iroun tinana, ma ngaia are e taku, Anganai atuun Ioane are te tia bwaabetiito ikai i aon te raurau. 9E rawaawata nanon te uea; ma e tua bwa e na anganaki ibukin ana taeka ni bau are e a tia n atongnga i mataia ana iruwa; 10ao e kanakoa ana aomata temanna bwa e na korea roroan Ioane n te karabuuti. 11E uotaki atuuna i aon te raurau, ao e anganaki te teinaine arei, ao ngaia e uotia nakon tinana. 12Ao a roko ana reirei n anaa rabwatana, ao a taunna; ao a nako n tuanga Iesu. 13Ngke E ongo taekan Ioane Iesu, ao E kiitana ikekei n te booti, ao E nako n te tabo ae akea kaaina ni kaokoroa iai. Ma ngke a ongo taekana aomata, ao a kiitan aia kaawa n ri mwiina n nakonako ri etan te nama. 14Ngke E aerake man te booti, ao e nooriia aomata aika a rangi ni mwaiti; ao E nanoangaiia, ao E kamaiuiia aia aoraki. 15Ngke e a kaani bong, ao a nakoina ana reirei ao a taku, E aki maekanaki te tabo aei, ao e a bwakanako te tai; kanakoia aomata nakoni kaawa bwa a na kabooi kanaia bon i bukiia. 16E taku Iesu, A riai n aki nako; anganiia ngkami kanaia. 17A taku nakoina, Ti nimaai te kariki aika iai iroura ikai, ao uoman te ika. 18Ao Ngaia E taku, Uoti mai nakoiu. 19E tuangiia ngkanne aomata bwa a na tekateka i aon uteute; ao e anai kariki ake nimaai ao iika ake uoman, ao E tara rake nako karawa, ao E kaaitaua te Atua. E urui kariki ao E angania ana reirei, ao ana reirei a angania aomata. 20Ao a bane n amwarake ao a ngae. A rikoi amwarake ana reirei ao a on iai tengauni ma uakora te bwaene. 21Mwaitiia aomata ake a amwarake tao nimaua tengaa te mwane, ao iai naba aine ma ataei. 22E kairoroia ngkanne ana reirei bwa a na toka n te booti n ri moana nakon iteran te nama, are iterana are teuana, ngkae E tabe ni kanakoia aomata. 23Ao ngke E a tia ni kanakoia aomata, ao E ararakea te maunga n ti Ngaia bwa E na tataro. Ngke e a tairiki, ao bon ti Ngaia naba ikekei; 24ma te booti n te tai aei e mena n raroa nako ma te aba, ao e reimaurua n te nao, bwa e tuutuuki te ang. 25I marenan te aoa tenua ma onoua n te kaarangaina, ao E nakoia Iesu n nakonako i aon te nama. 26Ao ngke a nooria ana reirei n nakonako i aon te nama, ao a maaku, ao a kaangai, Te anti! Ao a tang, bwa a maaku. 27Ma E waekoa Iesu n taetae nako ia, ao E taku, Kam na karau nanomi, boni Ngai; tai maaku. 28Ao e kaeka Betero ni kaangai, Te Uea, ngkana boni Ngkoe, ao Ko na tuangai bwa N na nakoim i aon te ran. 29Ao E taku Iesu, Nako mai. Ma ngaia are e ruo Betero man te booti ao e nakonako i aon te ran n nako n Iesu; 30ma ngke e noora te ang bwa e korakora karena ao e maaku, ao ngke e tabe n ii nako ao e takaarua ni kaangai, Te Uea, kamaiuai. 31E waekoa Iesu ni kanakoa baina n tauua, ao E taku nakoina, Te aomata ae e karako am onimaki! Ko aera ngkai ko nanokokoraki? 32Ao ngke a toka n te booti, ao e bwaka te ang. 33Ao aomata ake n te booti a bobaraaki ni karinea ao a kaangai, Bon te koaua bwa Natin te Atua Ngkoe. 34Ao ngke a ri nanon te nama, ao a roko n te aba i Kennetareta. 35Ao ngke E kinaaki Iesu irouia aomata ake kaain te tabo arei, ao a kanakoa aia rongorongo ni kabutaa te aba arei, ao a kabaneia ake a aoraki n uotiia nakoina. 36A butiia Iesu bwa a na ti riinga rabin ana kunnikai aoraki; ao ake a riingnga a kamaiuaki.


Copyright
Learn More

will be added

X\