MATAIO 11

1Ngke E a tia Iesu ni kabanea ana taeka ni mwioko nakoia ana reirei ake tengauni ma uoman, ao E nako maikekei bwa E na reirei, ao bwa E na kabwarabwara n aia kaawa nako. 2Ngke e kainaki Ioane n te karabuuti, ao e ongo taekan ana mwakuri te Kristo; ao e kanakoia ana reirei bwa a na kaangai nakoina, 3Ngkoe Teuare e nangi roko, ke ti na kaantaninga riki temanna? 4Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, Naako tuanga Ioane baika kam ongo ma n noori: 5a nooraaba mataki, a nakonako mwauku, a kamaiuaki reebera, a uki taningaia taningabono, a manga maiu maate, ao a ongo taekan te euangkerio aomata ake a aki kaubwai. 6Ao e a kabwaia ane e aki tarai baika I karaoi bwa te kaangaanga nakon ana onimaki. 7Ngke a nako uaakekei, ao E taetae Iesu nakoia aomata ibukin Ioane, ni kaangai, Tera are kam nako iai nakon te rereua bwa kam na nooria? Te uteute ae e mwaeiei n te ang? 8Ao tera ngkanne bukin are kam nako iai? Kam na noora te aomata ae e kunnikaia n te kunnikai ae e tikiraoi? Noria, a mena n aia auti ueea aomata aika a kunnikaiia ni kunnikai aika a tikiraoi. 9Tera ngkanne bukin are kam nako iai? Kam na noora te buraabeti? Eng, I tuangkami bwa e moamoa riki arona nakon te buraabeti. 10Bon Ioane are e koreaki taekana ni kaangai: Noria, I kanakoa au tia ua-rongorongo n rimoam, are e na katauraoa kawaim i mwaaim. 11E koaua ae I a tuangkami bwa e tuai ni kaoti temanna ae e kakannato riki nakon Ioane are te tia bwaabetiito i buakoia akana a bungiaki irouia aine; ma ane moan te mangori n uean te Atua, ao boni ngaia ae e kakannato riki nakoina. 12Man ana tai ni mwakuri Ioane ni karokoa ngkai, ao e aki toki n eekaki nako uean te Atua; ao aomata aika a iowawa a a tia ni kataia n tauua ma te matoa. 13Bwa a bane buraabeti ma te Tua ni karokoa Ioane n taekini bwaai aika a na riki. 14Ao ngkana kam kani kaaki i nanomi, ao bon Eria are nangi roko teuarei. 15Ane iai taningana n ongo ao ke e ongo. 16Ma tera ae N na kabootauia iai aomata n te roro aei ma ngaia? Ti te bo ma ataei ngaiia ake a tekateka n taabo ni mwaakete ao a weeweteiia raoia n takaakaro, ao a kaangai. 17Ti katangitang nakoimi, ao kam aki bwaatere; ti tangini wenei ao kam aki tang. 18Bwa e roko Ioane n aki amwaamwarake ma n aki momooi, ao a kaangai aomata, Iai irouna te taimonio. 19E roko Natin te aomata n amwaamwarake ma ni momooi, ao a kaangai, Noria, te aomata ae e buabeka ao te tia korowaawaa ni mamanging; raraoia taan anai taekiti ma aomata aika a buaakaka. Ma e ngae n anne, ao rabakaun te Atua e a kaotaki bwa e koaua n uaana. 20Ao E eekinakoiia ngkanne kaaini kaawa ake a karaoaki iai ana mwakuri aika a kamiimii, bwa a aki rairi nanoia; 21ao E kaangai, A na reke kaimi kaaini Koratin! A na reke kaimi kaaini Betetaita! Bwa ngke arona bwa a a tia ni karaoaki mwakuri aika a kamiimii i Turo ao i Titon, ake mwakuri ake a karaoaki i Koratin ao i Betetaita, ao kaain Turo ma Titon a na kamani karin i aoia kunnikai ake a bwaabwainaki n tain te rawaawata, ma ni kabiri mataia ni mannang bwa kaotan rairan nanoia. 22Ma I taku nakoimi, bwa e na beebete riki te rekenikai are e na reke nakoia I-Turo ma I-Titon nakon are e na reke nakoimi n te bongi ni motiki-taeka. 23Ao ngkami aika kaaini Kaberenaum, kam taku bwa kam na tabekaki rake nako karawa? Kam na teweaki nako nako Eriti! Bwa ngke arona bwa a karaoaki i Totom mwakuri aika a kamiimii aika a karaoaki i Kaberenaum, ao e na bon aki mauna ni karokoa te bong aei. 24Ma I taku nako imi, bwa e na beebete riki te rekenikai are e na reke nakoia I-Totom nakon are e na reke nako imi n te bongi ni motiki-taeka. 25Ao ni boong akekei, ao E taetae Iesu ni kaangai, I karabwako, Tamau, ae Ueani karawa ma aonnaba, bwa Ko karabai baikai nakoia akana a rabakau ma akana a wanawana, ao Ko kaoti nakoia merimeri; 26eng, Tamau, bwa aei aron nanom n akoi. 27I anganaki bwaai ni kabane iroun Tamau; ao akea ae e ataa te Nati, ma ti te Tama ae E ataia; ao akea ae e ataa te Tama, ma ti te Nati ae E ataia, ao ane E kani kaotia te Nati nakoina. 28Bane mai nakoiu, ngkami akana kam kua ao kam rawaawata, ao N na motiki rawami. 29Amoa amou i aomi, ao reirei irou: bwa I nimamannei ao I nanorinano, ao e na reke iroumi karauan nanomi ni koaua. 30Bwa e aoraoi amou, ao e beebete uotau.


Copyright
Learn More

will be added

X\