MATAIO 1

1Bokin araia ana bakatibu nako Iesu Kristo, are e riki mai iroun Tawita are e riki mai iroun Aberaam. 2E karikaki Itaaka iroun Aberaam; ao Itaaka e karika Iakobwa; ao Iakobwa e karika Iuta ma tarina nako; 3ao Iuta e karika Bereti ao Tera iroun Nei Tama; ao Bereti e karika Etiron; ao Etiron e karika Ram; 4ao Ram e karika Amminataba; ao Amminataba e karika Nation; ao Nation e karika Taremon; 5ao Taremon e karika Boati iroun Nei Raaba; ao Boati e karika Obeta iroun Nei Ruta; ao Obeta e karika Iete. 6Ao Iete e karika Tawita are te Uea. Ao Tawita e karika Toromon irouni buun Uria; 7ao Toromon e karika Reoboam; ao Reoboam e karika Abiia; ao Abiia e karika Ata; 8ao Ata e karika Ieotiabwata; ao Ieotiabwata e karika Ioram; ao Ioram e karika Utia; 9ao Utia e karika Iotam; ao Iotam e karika Aati; ao Aati e karika Etekia; 10Ao Etekia e karika Manate; ao Manate e karika Amon; ao Amon e karika Iotia; 11ao Iotia e karika Iekonia ma tarina nako, n te tai are a kairaki nako iai Iteraera bwa taenikai i Bwaburon. 12I mwiin te kairaki nako Bwaburon, ao Iekonia e karika Tearetiera; ao Tearetiera e karika Terubwabera; 13ao Terubwabera, e karika Abiuta; ao Abiuta, e karika Eriakim, ao Eriakim e karika Atora; 14ao Atora, e karika Tatoka; ao Tatoka, e karika Akim; ao Akim e karika Eriuta; 15ao Eriuta, e karika Ereata; ao Ereata, e karika Matan; ao Matan, e karika Iakobwa; 16ao Iakobwa, e karika Iotebwa are buun Nei Maria, are E bungiaki mai irouna Iesu, are E atongaki bwa Kristo. 17Bootaia ngkanne rooro ni bane mai iroun Aberaam ni karokoa Tawita, bon tengauni ma a roro; ao mai iroun Tawita ni karokoa te kairaki nako Bwaburon bon tengauni ma a roro ao man te kairaki nako Bwaburon ni karokoa bungiakin Iesu, bon tengauni ma a roro naba. 18Aio aroni bungiakin Iesu Kristo; e a tia ni kabae tinana are Nei Maria ma Iotebwa, ma i mwaain ae a mareaki ao e ataaki bwa iai te teei i birotona mai iroun te Taamnei are e Raoiroi; 19Ao Iotebwa are e na bunna, ngkai te aomata ae e nanoanga, ao e aki kani kamamaaea Nei Maria i mataia aomata, e reke ana iango bwa e na kabwaraa aia kabae ni karabaa taekana. 20Ma ngke e iangoa aei, ao nooria, e kaoti ana anera te Atua nakoina n te mii, ao e kaangai, Iotebwa, ae natin Tawita, tai maaku n anaa Nei Maria bwa bum: bwa E riki te baere i nanoni birotona mai iroun te Taamnei are e Raoiroi. 21Ane e na bungia te nati te mwaane, ao ko na aranna bwa Iesu, bwa Ngaia ae E na kamaiuiia ana aomata man aia bure. 22A riki baikai ni kabane bwa a aonga ni kakoauaaki ana taeka te Atua are E a tia n taekinna iroun te buraabeti, ngke e kaangai: 23Noria, ane e na kariki te ataeinaine, ao e na bungia te nati te mwaane, ao a na aranna bwa Emanuera, (ae nanona, Te Atua iroura). 24Ngke e uti Iotebwa mani matuuna, ao e karaoa are e tuangnga ana anera te Atua; e taanga ma Nei Maria, 25ma e aki bootaki ma ngaia ni karokoa e a tia ni bungia natina; ao e aranna Iotebwa bwa Iesu.


Copyright
Learn More

will be added

X\