MAREKO 9

1Ao E a manga taku riki Iesu, E koaua ae I a tuangkami bwa iai ikai aomata aika a na aki mate ni karokoa ae a a tia n noora uean te Atua bwa e roko ma te mwaaka. 2I mwiin onobong, ao Iesu, E kaira Betero ma Iakobo ma Ioane nako aon te maunga ae e rietaata, ao a tiku iai n ti ngaiia. A noora Iesu bwa e bitaki taraana, 3ao a taraa ni mainaina n raneanea kunnikaina—te aeka ni mainaina ae e raka riki aroni mainainana nakon are e konaa n reke iroun te tia kamainaina kunnikai i aonnaba. 4Ao ngkanne, a kaoti i mataia Eria ma Mote; a taetaenikawai ma Iesu. 5Ao e taetae Betero ao e taku nakon Iesu, Te Tia Reirei, ai raoiroi ra bwa ae ti a mena ikai! Ti na karaoi umwanrianna aika tenua, bwa teuana i bukim, ao teuana ibukini Mote, ao teuana ibukin Eria. 6E taekina aei bwa a rangi ni maaku, ao e aki ataa te bwai ae e riai n taekinna. 7Ao e kaoti te nang, ao e bwaka nuuna i aoia. E roko te bwanaa man te nang a e kaangai, Natiu Teuaei, ae E tangiraki irou; kam na ongo irouna. 8A waetata naba ngkekei n taratara nako, ma akea temanna ae a nooria riki i rarikiia, bwa ti Iesu n ti Ngaia. 9Ngke a tabe n ruo rikaaki mai aon te maunga, ao E kairoroiia bwa a na aki tuanga temanna taekan te bwai are a a tia n nooria ni karokoa E a tia ni manga maiu man te mate Natin te Aomata. 10A ira nanon ana taeka, ma e titiku te titiraki i nanoia a e kaangai, bwa tera nanon te manga-maiu man te mate. 11Ao a titirakinna ni kaangai, E aera ngkae a taku taani koroboki bwa e riai moani kaoti Eria? 12Ao E taku nakoia, E na bon roko moa Eria bwa e na katauraoi bwaai ni kabane. Ma e aera ngkae e koreaki n te Baibara bwa e na kabatiaaki karawaawataan Natin te Aomata, ao E na ribaaki? 13I tuangkami bwa e a tia n roko Eria; ao aomata, a karaoa are a tangiria bwa a kani karaoia nakoina, n ai aron are e taekinaki ibukina n te Baibara. 14Ngke a roko reirei ake temwaangina irouia, ao a nooriia aomata aika a rangi ni bati i rarikiia, ma taani koroboki, bwa a kauntaeka ma ngaiia. 15Ao ngke a noora Iesu aomata, ao a bane ni kuba, ao a biri nakoina ni kamauria. 16Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, Tera ae kam kauntaekaia ma ngaiia? 17E kaeka temanna mai buakoia te mwaiti n aomata arei, ao e taku, Te Tia Reirei, I a nikira natiu iroum, bwa e taniaki iroun te taamnei ae e kamwaraa ao e aki konaa n taetae; 18ike e taniaki iai irouna, ao e bouaia i aontano, ao ngaia e kabungibaware ao e katiki mwangaina, ao e tikinono rabwatana. I tuangiia am reirei bwa a na kanakoa mai irouna, ma a aki konaa. 19E taku Iesu nakoia, Te bootanaomata ae akea ana onimaki; tao maan ra ae N na titiku iai i rarikimi? Ao tao maan ra taotaonakin nanou nakoimi? Uota mai te teinimwaane nakoiu. 20A kairia nakon Iesu. N te tai naba are e noora iai Iesu te taamnei are e kamwaraa, ao e karaoa ae e riki ni kaatikitiki iai te teinimwaane arei, ao e bwaka i aontano n rabinobino ma wiina ae e kabungibaware. 21Ao Iesu, E titirakina taman te teei ni kaangai, Maan ra te tai ae e reke irouna iai aei? Ao ngaia e taku, Ma ngke e uarereke. 22A mwaiti ana tai te taamnei ae e kamwaraa aei ni kan tiringnga ngke e kataia n tewea nako nanon te ai ao nako nanon te ran. Ko na nanoangaira ao buokira ngkana Ko boni konaa Ngkoe. 23E taku Iesu nakoina, Ngkana ko boni konaa ngkoe! A konaaki bwaai nako iroun ane e onimaki. 24N te tai naba arei, ao e takaarua taman te teei ao e taku, Iai au onimaki, ma e aki tau. Buokai bwa e na kamwaitaki riki. 25Ao Iesu, ngke E nooriia aomata aika a mwaiti bwa a bane ni biri, ao E takua te taamnei are e kamwaraa, ao E taku nakoina, Te taamnei ae ko babanga taetae ao ko bonotaninga, I tuangko bwa ko na oti nako mai irouna, ao ko na aki manga rin riki i nanona. 26I mwiini karikan te teei iroun te taamnei are e kamwaraa arei bwa e na takaarua ao e na kaatikitiki n te aro ae e kaakaiaki, ao e oti nako mai irouna, ao e riki te teei bwa kaanga ai aron taraan te mate; ma ngaia are a taku mwaitiia aomata, E a mate. 27Ma Iesu, E taua baina ao E kateirakea, ao ngaia e tei rake. 28Ngke E rin nako nanon te auti Iesu, ao a titirakinna ana reirei ngke ti ngaiia, ao a kaangai, E aera ngke ti aki konaa ni kanakoa te taamnei are e kamwaraa arei? 29E taku nakoia, Te bwai ae ai aron aei, e aki konaaki ni kanakoaki n te aro teuana bwa ti n te tataro. 30Ao E kiitana te tabo arei Iesu ma ana reirei, ao a mwananga nako n ri nuukani Kariraia. E aki tangira temanna bwa e na ataa te tabo are E mena iai, 31ibukina bwa E reireiia ana reirei n taeka aika a kaangai: E nang kamwaneaki Natin te Aomata nako nanoni baiia aomata, ao a na tiringnga; ao ngkana E mate, ao E na manga maiu i mwiin tenibong. 32Ma a aki ataa nanon ana taeka n reirei, ao a maaku n titirakinna. 33A roko i Kaberenaum, ao ngke a mena i nanon te auti, ao Iesu E titirakiniia ana reirei ni kaangai, Tera te bwai are kam kauntaekaia n te kawai? 34A aki kaeka Iesu, ibukina bwa i aoni kawaia ao a a tia ni kauntaeka i marenaia bwa antai te kabanea ni kakannato i buakoia. 35E tekateka Iesu, ao E weteiia ana reirei ake tengauni ma uoman, ao E taku nakoia, Ane e kan riki ni moani bwai ao ke e karikia bwa te kabane ao te toro irouia aomata nako. 36Ao ngkanne, E anaa te teei ao e kaaki i mataia. E kaaki baina ni mwaneia mai akuuna, ao E taku nakoia, 37Ane e mwanea n aakoa te teei temanna mai buakoia ataei aikai i nanon Arau, ao e mwaneai n aakoai; ao ane e mwaneai n aakoai, ao e aki mwaneai n ti Ngai, ma e mwanea n aakoa naba Teuare e kanakomaiai. 38E taku Ioane nakoina, Te Tia Reirei, ti a tia n noora teuae kanakoia taimonio n Aram, ao ti tuangnga bwa e na aki manga karaoia ibukina bwa tiaki raora. 39Ma E taku Iesu nakoia, Tai katokia; bwa akea ane e karaoi mwakuri aika a mwaaka n Arau ae e na tabeki taeka ni kabuaakakaai i nanon taai aika rimwi. 40Bwa ane e aki ekira nako, ao bon raora. 41I koaua raoi n au taeka aei nakoimi, bwa ane e anganingakmi te mwangko n ran bwa kam na mooi iai ibukin ae kam ingoanaki n Arau, ao e na boni karekea kaniwangana. 42Ane e kaira temanna i buakoia aika a uarereke aikai, aika a onimakinai, nakoni karaoan te bure, ao e raoiroi riki nakoina bwa e na katineaki te atiibu ae e rawaawata i roroana, ao e na teweaki nako i tari. 43Ao ngkana e kairiko baim teaina nakoni karaoan te bure, ao koreia, kaaki; bwa e raoiroi riki rinim n te maiu ma baim teaina ae akea nakon ae ko nako Keenna ma baim aika uaai nakon te ai are e aki maamate. 45Ao ngkana e kairiko waem teaina nakoni karaoan te bure, ao koreia, kaaki; bwa e raoiroi riki rinim n te maiu ma waem teaina ae akea nakon ae ko karenakoaki nako Keenna ma waem aika uaai. 47Ao ngkana e kairiko matam teuana nakoni karaoan te bure, ao autia, kaaki; bwa e raoiroi riki nakon ae ko kaawakini matam aika uoua ao ko karenakoaki i Keenna, 48ike e aki maamate iai te ino, ao e aki maamate naba iai te ai. 49A na bane aomata nako ni kataaki ri nanon te karawaawataaki. 50E raoiroi te taoro, ma ngkana e a bane taorona, ao ko na iranna ni karaoia bwa e na manga reke taorona? Bwaina te taoro n i-raorao i marenami, ao kam na maeka ma te rau i marenami.

will be added

X\