MAREKO 8

1Ni boong akekei, ngke a mwaiti aomata ao akea kanaia, ao Iesu E weteiia ana reirei nakoina, ao E taku, 2Iai nanoangaaia aomata irou, bwa ai tenibong aia bong n titiku i rarikiu, ao akea te bwai ae a na kanna; 3ao ngkana I kanakoia nakoni mwengaia ngkae a mate ni baki, ao a na kiro i aoni kawaia; ao iai i buakoia aika a roko man taabo aika a raroa. 4A kaeka ana reirei ni kaangai, Maia i nanon te rereua aei, ae e na konaa temanna ni kakaaea iai te amwarake ae e tau bwa e na kaamwarakeia aomata aikai iai? 5Ao E titirakiniia ni kaangai, Iraai te kariki iroumi? A taku, Itiai. 6E tuangiia aomata bwa a na teketeka i aontano; ao E anai kariki ake itiai, ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E urui kariki ao E anganiia ana reirei bwa a na kaaki i mataia aomata; ao ana reirei a kaaki i mataia aomata. 7Iai naba irouia tabeman te ika; ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi i bukiia, ao E tuangiia ana reirei bwa a na kaaki naba i mataia aomata. 8A amwarake, ao a ngae; ao a anai n tabeki nikira n amwarake ao a on iai bwaene aika itiua mwaitiia. 9Mwaitiia aomata tao aua tenga. Ao E kaokiia nako Iesu. 10Ao Ngaia, E waekoa n toka n te booti ma ana reirei ao E nako n aaba ake i Taramanuta. 11Iai Bwaritaio temwaangina ake a roko iroun Iesu ao a moanna ni kauntaeka ma Ngaia. A kani kamwanea, ma ngaia are a tuangnga bwa E na karaoa te mwakuri ae e kamiimii mai karawa, are e na kakoauaaki iai bwa iai onimakinana iroun te Atua. 12Ma Iesu, E kaota nanona ae e rootaki, ao E taku, E aera ngkae a ukoukora te mwakuri ae e kamiimii te roro aei? E koaua ae I tuangkami, bwa akea te bwai ni kakoaua ae a na anganaki. 13E kiitaniia, ao ngke E a manga toka i aon te booti, ao E nako n iteran te nama are teuana. 14A a tia ni mwaninga ana reirei n uoti kariki aika a tau, ao ti teuana ae iai irouia i aon te booti. 15E taku Iesu nakoia, Kam na tarataraingkami ao kaawakiningkami man aia iiti Bwaritaio ao ana iiti Erote. 16A maroro irouia ao a kaangai, E atonga aei ibukina bwa akea iroura te kariki. 17Ao Iesu, E ataa te bwai are a taekinna, ma ngaia are E taku nakoia, E aera ngkai kam karabakauakina taekan te akea ni kariki? A tuai n oota nanomi? Kam roo n nano? 18Iai matami, kam aki nooraaba? Ao iai taningami, kam aki ongo? 19Kam aki uringa te tai are I urui iai kariki ake nimaai i bukiia aomata ake nimanga? Irakora bwaene ake a on n nikira ake kam anai? A kaeka ao a taku, Tengauni ma uakora. 20Ao ngke I urui kariki ake itiai i bukiia aomata ake aua tengaa mwaitiia, ao irakora bwaene ake a on n nikira ake kam anai? A taku nakoina, Itikora. 21Ao E taku nakoia, Ao kam tuai naba n oota? 22A roko i Betetaita, ao iai aomata ake a kaira temanna ae e mataki nakon Iesu, ao a butiia Iesu bwa E na riingnga. 23E taua bain teuare e mataki, ao E kairia nako tinanikun te kaawa; ngke E tia Iesu ni bawarei matan teuarei, ao E katokai baina i aona, ao E titirakinna ni kaangai, Iai te bwai ae ko nooria? 24E tara rake teuarei ao e taku, I nooriia aomata, ma kaanga ai aron taraani kaai aika a nakonako. 25E a manga kaaki riki baina Iesu i aoni matan teuarei; ao ngaia, e kamatoai kanoani matana bwa e kan taratara, ao e oki ana taratara, ao e noori raoi bwaai nako. 26Ao Iesu E kaoka nako teuarei nakoni mwengana, ao E kaangai, Tai rin n te kaawa. 27Ao E nako Iesu ma ana reirei nakoni kaawa ake i Kaitareia Biribi. I aoni kawaia, ao E titirakiniia ana reirei ni kaangai, A taku aomata bwa antai Ngai? 28A kaeka ao a taku, A taku bwa Ioane Ngkoe, are te tia Bwaabetiito; ao temwaangina a taku bwa Eria; ao temwaangina, bwa temanna Ngkoe i buakoia buraabeti. 29E a manga titirakiniia riki ao E taku, Ao ngkami, kam taku bwa antai Ngai? E kaeka Betero ao e taku, Bon te Kristo Ngkoe. 30Ao E tuangiia bwa a na aki tuanga temanna taekana. 31Ao Iesu, E moanna n reireiniia ana reirei n ana taeka aika a kaangai: E riai bwa E na karawaawataaki Natin te Aomata, ao bwa E na ribaaki irouia unimwaane ao irouia ibonga ake a kakannato ma taani koroboki; ao bwa E na kamateaki, ao i mwiin tenibong, E na manga maiu. 32E kamaataataa raoi taekinan aei nakoia. Ao Betero, e kairia ni kaokoroa ao e takuia. 33E rairaki Iesu ao E taraiia ana reirei, ao E takua Betero n ana taeka aika a kaangai: Naako akuu Tatan! Bwa tiaki aron nanon te Atua nanom, ma ai aron nanoia aomata. 34Ao E weteiia aomata aika a bati ma ana reirei; ao ngke a roko, ao E taku nakoia, Ngkana iai ane e kan ri mwiu, ao e na kaakeaa i bon irouna; e na uota ana kaibangaki ao e na iriirai. 35Bwa ane e kani kaawakina maiuna, ao e na kabuaa; ma ane e na kabuaa maiuna i bukiu ao ibukin te euangkerio, ao e na kaawakinna. 36Bwa tera te raka ae e na karekea te aomata ngkana e bwaina te aonnaba ae e bwanin ma e kabuaa maiuna mai irouna? 37Bwa tera ae e konaa n anga te aomata bwa e na manga kaoka maiuna iai? 38Bwa ane e maamaa irou ao n au taeka n te roro ae e kaakeaa te Atua, ae te roro ae e buaakaka aei, ao Natin te Aomata E na maamaa naba irouna ngkana E roko ma mimitongin Tamana, ao raona anera ake a tabu.


Copyright
Learn More

will be added

X\