MAREKO 6

1Ao Iesu, E kiitana te tabo arei, ao E nako n abana; ao a iria ana reirei. 2Ao ngke e roko te taabati, ao E moanna n reirei i nanoni mwaneabaia I-Iutaia; a mwaiti aomata ake a mena ikekei, ao ngke a ongoraa irouna ao a bane ni miimii. A taku, A reke maia baikai iroun Teuaei? Ao te rabakau ra ae E anganaki? Bwa a karaoaki baika a kamiimii aika ai aron aikai ni baina! 3Tiaki te kaabenta Teuaei, are Natini Nei Maria, ao are tarin Iakobo, ma Iote, ma Iuta, ma Timon? Ao tiaki a mena mwaanen iroura ikai? Ao a kaoti mataia n ribaia. 4E taku Iesu nakoia, Iai karinean te buraabeti n taabo nako, ma akea n oin abana ao irouia ana bu, ao i nanoni mwengana. 5Akea mwakuri aika a kamiimii ake E konaa ni karaoi ikekei, ma E ti katokai baina i aoia temwaangina aika a aoraki ni kamaiuiia. 6Ao E miimii n aia onimaki. Ao E nako ni kaawa ake a mena ikekei n reireiia aomata. 7E weteiia uaake tengauni ma uoman Iesu, ao E kanakoia ni kakauomaniia. E anganiia te mwaaka i aoia taamnei aika a kamwaraa, 8ao E tuangiia bwa a na aki uota te bwai teuana i aoni kawaia bwa ti te oko: akea te kariki ae e na uotaki, ao akea naba te buua ke te mwane i nanoni nneia aika a na uotaki; 9ma a na karin aia kau ni wae, ao a na aki bwain uoua aia kabaraaki. 10Ao E a manga taku riki nakoia, N te tabo are kam rin iai, ao tiku n te auti anne ni karokoa kam kiitana te tabo anne. 11Ao ngkana kam kawara te kaawa teuana ma a aki butimwaaingkami kaaina ao a aki kan ongoraa iroumi, kiitanna ao taei bubun aontano mai waemi bwa te bwai ni kakoaua nakoia bwa a aki mutiakiningkami. 12Ao uaakekei a nako ao a reireiia aomata bwa a na rairi nanoia. 13A kanakoia taimonio aika a bati; ao aomata aika a mwaiti aika a aoraki a kabiraki irouia n te bwa, ao a kamaiuaki. 14Ao te uea are Erote, e ongo taekan Iesu; bwa e a rangi n atoatoangaki arana. A taku temwaangina, E a uti Ioane are te tia bwaabetiito mai buakoia maate, ma ngaia ae e a reke irouna te mwaaka ni karaoi mwakuri aika a kamiimii. 15Ma a taku temwaangina, Bon Eria. Ao temwaangina, a taku, Bon te buraabeti, n ai aron temanna mai buakoia buraabeti ake rimoa. 16Ma ngke e ongo taekana Erote, ao e taku, Bon Ioane, are I a tia ni korea roroana, ma e a manga maiu! 17Bwa teuae Erote, e a tia n anga mwaakana bwa e na tauuaki Ioane bwa te bure; ao e tua bwa e na kabaeaki, ao e na kaakaki i nanon te karabuuti. E karaoa aei Erote ibukin Eroria, bwa e a tia n iein ma ngaia, ao neiei boni buun tarina are Biribo. 18Bwa e kaangai Ioane nakon Erote, E aki riai i aan te tua bwa ko na iein ma buun tarim. 19Ao Eroria, e nanobuaka ao e kani kamatea Ioane. Ma e aki konaa, 20bwa Erote, e maaka Ioane, n ataakina irouna bwa te aomata ngaia ae e raoiroi ae e tabu; ao e kaawakinna raoi. E kan ongoongoraa irouna, e boni ngae ngke e kaakakiriweaki nanona ni katoaa te tai are e ongoraa iai irouna. 21E reke ana tai Eroria: e reke n ana tai Erote ngke e kauringa ana bongi ni bung, ngke e karaoa te amwarake ae e abwaabwaki i bukiia ake a kakannato n te tautaeka, ao i bukiia mataniwi n taanga ni buaka, ma aomata ake a kakannato i Kariraia. 22Ao ngke e rin ni bwabwaatere natin Eroria te aine, ao e kakukureia nanon Erote ma iruwa; ao e taku te uea nakon te teinaine, Tuangai te bwai ane ko tangiria, ao N na anganiko. 23Ao e taetae n tuea nakoina ni kaangai, Ane ko tuangai, ao N na anganiko, e aoria ngkana iteran ueau. 24Ao e oti nako ao e taku nakon tinana, Tera ae N na tuangnga? Ao e kaeka tinana, ni kaangai, Atuun Ioane are te tia bwabetito. 25Ao neierei, e kawaekoaa n rin nakon te uea, ao e tuangnga ni kaangai, I tangiriko bwa ko na anganai ngkainaba atuun Ioane are te tia bwaabetiito i aon te raurau. 26E rangi n nanokaawaki te uea; ma ibukin ana taeka ni bau are e a tia n atongnga i mataia ana iruwa, ao e aki kan urua ana taeka ni bau nakon neierei. 27Ao e waetata te uea ni kanakoa te tautia temanna, ao e tua bwa e na uotaki atuun Ioane. E nako n te karabuuti te tautia, ao e korea roroan Ioane. 28E uota atuuna i aon te raurau ao e angan te teinaine, ao ngaia e a manga angan tinana. 29Ngke a ongo ana reirei Ioane taekan te baerei, ao a roko, ao a uota nako rabwatana, ao a kaaki i nanon te nne ni mate. 30A oki nakon Iesu taan tuatua, ao a tuangnga bwaai ni kabane ake a tia ni karaoi ao ake a tia n reireiia aomata iai. 31Ao E taku nakoia, Ti a nako ni kaokoroira n te tabo ae e aki maekanaki bwa kam na motirawa iai teutana. Bwa a mwaiti aomata ake a roko ao a nako, ao e a aki reke aia tai uaakekei n aoriia i bon irouia, ao n amwarake naba. 32A toka i aon te booti n ti ngaiia nakon te tabo ae e aki maekanaki. 33A mwaiti aomata ake a nooriia n nako, ao a kinaiia; ma ngaia are a mwananga mani kaawa nako ao a biribiri n ri moa ri aon te aba, ao a roko n te tabo arei i mwaain rokon Iesu ma ana reirei. 34Ngke E roko Iesu n te aba, ao E nooriia aomata aika a mwaiti, ao E nanoangaiia, bwa ai aroia tiibu aika akea te tia kaawakiniia; ao E moanna n reireiia baika a bati. 35Ngke e a kaani bong, ao a nakoina ana reirei, ao a taku, E aki maekanaki te tabo aei, ao e a bwaka nako te tai. 36Kanakoia aomata bwa a na nako n abaia taan unuuniki ao nakoni kaawa aika i rarikira bwa a na kabooi kanaia iai. 37Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, Kam na anganiia kanaia ngkami. A titirakinna ni kaangai, Ko tangiriira bwa ti na nako ni kabooi kariki n uabubua te tenari, ao ti na anganiia bwa a na kanna? 38E taku nakoia, Iraua te kariki iroumi? Naako, noori. Ao ngke a ataia, ao a kaangai, Nimaai te kariki, ao iai naba uoman te ika. 39Ao E tuangiia ana reirei bwa a na kabaneia aomata ni katekatekaia ni kurubu nako i aon uteute aika a mwaawaawa. 40Ma ngaia are a tekateka aomata n aia kurubu nako: iai ae kakatebubua kaaina, ao iai a kakanimangaun. 41E anai ngkanne kariki ake nimaai ma iika ake uoman, ao E tara rake nako karawa, ao E kaaitaua te Atua. E urui kariki, ao E anganiia ana reirei bwa a na tibwatibwai ni kaaki i mataia aomata; ao E tibwai naba iika nakoia aomata ni kabaneia. 42A bane n amwarake ao a ngae. 43Ao ana reirei Iesu a anai tengauni ma uakora bwaene aika a on n nikirani kariki ma iika. 44Mwaitiia mwaane ake a amwarake, bon nimaua tenga. 45Ao ngkekei naba, iai ana mwakuri Iesu are E karaoia are e a karika iai tokaia ana reirei i aon te booti, ao a nako n ri moana nako Betetaita; ao Ngaia, E kaokiia nako aomata. 46Ao ngke E kiitaniia aomata, ao E nako n te maunga bwa E na tataro. 47Ngke e a bong, ao e mena te booti i nuukan te nama; ao Iesu, E tiku i eta n ti Ngaia. 48E nooriia ana reirei bwa a kainnano ni bwennarina, bwa e kauntabaia te ang. Ma ngaia are ngke tao marenan te aoa tenua ma uoua n te kaarangaina, ao E kawariia n nakonako i aon te ran. Ngke E ri rarikiia bwa E nang taonnako, 49ao a nooria n nakonako i aon te ran. A taku bwa te anti, ma ngaia are a tangi n takaarua. 50A bane ni maaku ngke a nooria. E waekoa Iesu n taetae nakoia, ao E kaangai, Kam na karau nanomi, boni Ngai; tai maaku. 51E toka i rarikiia n te booti, ao e bwaka te anga. A rangi ni miimii ana reirei, 52ibukina bwa a aki oota bwa tera raoi nanoni kaamwarakeaia aomata ake nimanga; e aki tau korakoran aia iango bwa a na ataia. 53A ri nanon te nama ao a roko n te aba i Kennetareta, ao a rooa te booti iai. 54Ao ngke a kiitana te booti, ao a kinaa naba Iesu aomata; 55ma ngaia are a biribiri ni kabutai taabo nako, ao a uotiia ake a aoraki i aoni nneia ni wene nakon te tabo are a ongo bwa E mena iai Iesu. 56N taabo nako ake E roko iai Iesu, bwa kaawa ke taaun, ke n abaia taan unuuniki, ao aomata a kaweneia aoraki n taabo ni mwaakete, ao a butiia Iesu bwa E na kariaia aoraki bwa a na riinga naba ti rabin ana kunnikai; ao ake a riingnga a kamaiuaki.

will be added

X\