MAREKO 5

1Ao Iesu ma ana reirei a roko n iteran te nama are teuana, i abaia I-Kerata. 2Ao ngke E waerake man te booti, ao E a kaaitibo naba ma te aomata ae e oti nako mani nneia maate; iai irouna te taamnei ae e kamwaraa, 3ao e mamaeka n aia tabo maate. Akea ae e konaa ni kabaea n taurekereke; 4bwa a mwaiti ana tai ni kabaeaki waena ma baina n taurekereke, ma e a katoa tai naba ni motiki, ao e urui biiti ake kabaeani waena; akea ae e tau korakorana bwa e na taua. 5E meemena ni nneia maate ao ri buakoni maunga ni katoaa te bong ao te ngaina. E aki toki n tatakaarua ao ni kokorokoroia n atiibu. 6Ngke e noora Iesu mai kiiraroa, ao e biri, ao e bwaka i aoni bubuaniwaena i matan Iesu, ni karinea, 7ao e takaarua n te bwanaa ae e korakora, ni kaangai, Iesu ae Natin te Atua are Moan te Rietata! Tera am bwai irou? I buubutiiko n aran te Atua bwa Ko na aki kammarakai! 8E taekina aei ibukina bwa Iesu, E a tia n taku nakoina, Te taamnei ae e kamwaraa, oti nako mai iroun te aomata aei! 9Ma ngaia are Iesu, E titirakinna ni kaangai, Antai aram? E kaeka te aomata arei ao e taku, Arau Rekeon—bwa a mwaiti ara koraki! 10Ao e kabatiaa butian Iesu bwa E na aki kanakoia mai aon te aba arei. 11Iai te nanai ni beeki ae e amwarake n aki raroa ni karaabeen te maunga. 12Ao taimonio a butiia Iesu ni kaangai, Kanakoira nakoia beeki, bwa ti na rin i nanoia. 13Ao Ngaia E kariaia, ao taamnei aika a kamwaraa, a oti nako mai iroun teuarei, ao a rin i nanoia beeki aika tao uangaa mwaitiia; ao e biri nako te nanai ni beeki n toua ae e karabee rikaaki nako nanon te nama, ao a bwabwa. 14A biri nako uaake a tararuaia beeki, ao a kabutaa nako te rongorongo n te kaawa ao n taabo ake a maekanaki. A roko aomata n noora te baere e riki. 15Ao ngke a roko iroun Iesu, ao a noora teuare e taniaki ngkoa irouia taamnei aika a kamwaraa bwa e tekateka ao e kunnikaia, ao e a aomata; ao a maaku. 16Ao ake a noora te baerei, a tuangiia aomata taekan te baere e riki nakon te aomata are e taniaki irouia taamnei aika a kamwaraa, ma taekaia beeki. 17A butiia Iesu bwa E na kiitana abaia. 18Ao ngke E nangi toka n te booti, ao teuare e taniaki ngkoa irouia taamnei aika a kamwaraa, e butiia bwa e na iria. 19Ma Iesu, E aki kariaia, ao E taku nakoina, Ko na nako n okira mwengam, nakoia am utu, ao karakini bwaai ake E a tia ni karaoi te Uea nakoim, ao arona ngke E a tia n nanoangaiko. 20Ao e nako, ao e ri nuukan Tekabori, ao e tataekina te baere E a tia ni karaoia Iesu nakoina. Ao aomata ake a ongo a bane ni miimii. 21Ao Iesu E a manga okira iteran te nama are teuana n te booti, ao a bootaki nakoina aomata aika a rangi ni mwaiti i rarikin te nama. 22Ao e roko Iairo, ae temanna i buakoia taan taua taekan aia mwaneaba I-Iutaia; ngke e noora Iesu ao e bwaka i rarikini waen Iesu, 23ao e kabanea ana buubuti nakoina, ao e kaangai, E rangi n aoraki natiu te aine. Nako mai, kaaki baim i aona bwa e aonga ni karekea te marurung, ao e na maiu. 24Ao E nako Iesu ma ngaia. A iria aomata aika a rangi ni mwaiti n te aro are a karibwaa n akea mwaawan rarikina. 25Iai te aine temanna i buakoia ae iai irouna te aoraki n aine i nanon te maan ae tebwi ma uoua te ririki; 26a mwaiti taokita aika a tia ni buokia, ao e a bane ana mwane ma akea te marurung ae e karekea: e a mamaara riki. 27E a tia n ongo taekan Iesu, ma ngaia are e karanenea i buakoia aomata n ri akuun Iesu, ao e riinga ana kunnikai. 28Bwa e taku, Ngkana tao I riinga naba ti kunnikaina, ao I a kamaiuaki. 29E rina n toki aorakina n aine, ao e namakinna i nanona bwa e a kamaiuaki man aorakina. 30Ao Iesu, ngke E ataia naba bwa e oti nako mai irouna te mwaaka, ao E rairaki i buakoia aomata aika a mwaiti, ao e taku, Antai ae e riinga kunnikaiu? 31A kaeka ana reirei, ni kaangai, Ko nooriia aomata aika a mwaiti bwa a karibwako, ao Ko kaangai, Antai ae riingai? 32Ao E taratara nako bwa E na nooria bwa antai ae e karaoia. 33Ao te aine, n ataan te bwai are a tia n riki nakoina, e roko ma te maaku, ao e ruru. E bwaka i matan Iesu, ao e tuangnga te koaua ni kabane. 34E taku Iesu nakoina, Natiu, e kamaiuko am onimaki; naako ma te rau, ao ko na kamaiuaki man aorakim. 35Ngke E tabe n taetae, ao a roko temwaangina aika taan ua rongorongo man ana auti Iairo, ao a taku, E a mate natim. E aera bwa ko na katabea te Tia Reirei? 36Ma Iesu E aki kan tabe ma aia taeka, ao E taku nakon Iairo, Tai maaku; ko na ti onimaki. 37Ao akea temanna ae E kariaia bwa e na iria bwa ti Betero ma Iakobo, ao Ioane are tarin Iakobo. 38A roko n ana auti Iairo; ao Iesu, E noora te mangao n aki rau irouia aomata: iai ake a kanenei bwanaaia n tang, ao iai naba ake a tangi ni bwaebwaeti. 39E rin ao E taku nakoia, E aera ngkai iai te kiriwe iroumi, ao kam tangi ni bwaebwaeti? E aki mate te teei ma e matuu. 40A ngareakinna. Ma E kabaneia ni kaotinakoia, ao E kaira taman te teei ma tinana, ma uaake raona, ao a rin n te tabo are e mena iai te teei. 41E taua bain te teei Iesu, ao E taku nakoina, Tarita koum, ae nanona, Te teinaine, I taku nakoim, Tei rake. 42N te tai naba arei, ao e tei rake te teinaine ao e nakonako; bwa ai tebwi ma uoua ana ririki ni maiu. Ngke e riki aei, ao a bane naba ni miimii. 43Ma Iesu, E kamatoaa bwanaana n tuangiia bwa a na aki tuanga temanna te baei; ao E tua bwa a na angan neierei kanana bwa e na amwarake.

will be added

X\