MAREKO 4

1Ao E a manga moana ana reirei Iesu i rarikin te nama are Kariraia. A rangi ni mwaiti aomata ake a bootaki nakoina, ma ngaia are E toka i aon te booti ao E tekateka i nanona. E mena te booti n te nama, ao aomata a tei i rarikin te nama n ua kaan ma te ran. 2Ao E reireiia baika a bati n taeka ni kabootau, ao E taku, 3Kam na ongoraa! Iai te tia unuuniki ae e nako ni kamaae koraa n uniki; 4ao ngke e kamaae, ao a bwaka tabeua ri rarikin te kawai, ao a roko mannikiba ni kang. 5Ao tabeua a bwaka i aon te tabo ae e riribwaa ike e aki bati te tano iai; ao a kai riki bwa e manii te tano; 6Ao ngke e kaboo rake taai, ao e a kaurarakei aroka aikai. A mate ibukina ngke a aki nene wakaaia bwa e manii te tano. 7Iai tabeua koraa ake a bwaka i buakoni kaai aika a kateketeke. A rikirake kaai ake a kateketeke, ao a karibwai aroka ake a unikaki ao a aki kariki uaa. 8Ao iai tabeua koraa ake a bwaka i aon te tano ae e raoiroi. A riki ao a rikirake, ao a kariki uaa: tabekai kaka tenibwi, ao tabekai kaka onobwi, ao tabekai kaka tebubua. 9Ao e taku Iesu, Ane iai taningana n ongo ao ke e ongo! 10Ao ngke E mena Iesu n ti Ngaia, ao a kawaria aomata temwaangina ake a tia n ongo irouna, ao a kawaria naba ana reirei ake tengauni ma uoman, ao a tuangnga bwa E na kabwarabwarai nanon taian taeka ni kabootau. 11E taku Iesu, Kam a tia n anganaki te baere e raba, are bwain uean te Atua; ma i bukiia ake i tinaniku, a taekinaki bwaai nakoian taeka ni kabootau; 12bwa a aonga n taratara ma n taratara, ma a na aki nooraaba; bwa a na ongoraa ma n ongoraa, ma a na aki atatai: bwa ngkana a nooraaba ao a atatai, ao ane a na rairi nanoia ao a na kabwaraaki aia bure. 13Ao E taku Iesu, Kam aki ataa nanon te rongorongo ni kabootau aei? Ao kam na kangaa ngkanne ni konaa n atai nanon taeka ni kabootau nako? 14Te tia unuuniki, e kamaaea n unika ana taeka te Atua. 15Aomata temwaangina, a kabootauaki bwa kaanga koraa ake a bwaka ri rarikin te kawai: n te tai naba are a ongo iai ana taeka te Atua, ao e roko Tatan ao e anaia mai irouia. 16Iai temwaangina ake a kabootauaki bwa kaanga koraa ake a bwaka i aon te tabo ae e riribwaa: n te tai naba are a ongo iai ana taeka te Atua, ao a butimwaaia ma te kukurei. 17Ma te taeka aei, e aki tiku ni maan i nanoia, bwa e aki matoatoa i nanoia. Ma ngaia are ngkana e roko te kaangaanga ke te bwainikiriinaki ibukin ana taeka te Atua, ao a a bwaka naba. 18Ao temwaangina, a kabootauaki bwa kaanga koraa ake a unikaki i buakoni kaai ake a kateketeke. Aikai te koraki ake a ongo te taeka, 19ma iango n raraoma nako ibukin te maiu aei, ao tangiran taiani kaubwai ma bwaai nako aika a kamataaia te aba, a karibwabwaa te taeka, ao e aki kariki uaa. 20Ma temwaangina, a kabootauaki bwa kaanga koraa ake a unikaki n te tano are e raoiroi. A ongo te taeka, ao a kaaki i nanoia, ao a kariki uaa: tabemwaang kaka tenibwi, ao tabemwaang kaka onobwi, ao tabemwaang tatabebubua. 21Ao E taku Iesu nakoia, E uotaki mai te taura bwa e na kaakiaki i aan te bwaketi ke i aan te kai ni wene? Tiaki bwa e na katokaaki i aoni nnena? 22Bwa te bwai ae e karabaaki ane e na kaotaki, ao ane e rabunaki e na kanakoaki rabunana. 23Ane iai taningana n ongo, ao ke e ongo! 24Ao E a manga taku nakoia, Kam na karaua n iangoa ae kam ongo! Bwaai ni baaire ake kam kaboonganai bwa bwaini motikan taekaia temwaangina iroumi, a na manga kaboonganaaki iroun te Atua bwa bwaini motikan taekami irouna—ma a na kakorakoraaki riki nakoimi. 25Bwa ane iai ana bwai, ao e na anganaki ni kabatiaaki; ao ane akea ana bwai, ao e na anaaki mai irouna are iai irouna, e aoria ngkana ti teutana. 26Ao E taku Iesu, Uean te Atua kaanga ai aron te aomata ae e kamaae n uniki koraa n te tano. 27E matuu n te bong, ao e uti n te ngaina; ao i nanoni kaakaraoan aei irouna, ao e kaoti taberan te aroka, ao e rikirake. Ma e aki ataia bwa e kangaa n riki aei. 28Te tano, boni ngaia ae e karikirakea te aroka ao e kauaaea naba: e kaoti moa te raibwebwe, ao rimwi te ari, ao rimwi te uaa n te ari. 29Ngke e tawaa te uaa, ao te aomata arei e koreia n ana biti, bwa e a roko tain te tai. 30E taku Iesu, Tera ae ti na taekinna bwa katootoongan uean te Atua? Tera te taeka ni kabootau ae ti na kaboonganaa bwa e na kamaataataa nanona? 31Ai aron uaan te mwaakeke, ae te uaa ae moan te uarereke i buakon uaa nako aika a unikaki; 32ma ngkana e unikaki, ao e rikirake bwa te kai ae e abwaabwaki riki nakoia aroka ni kabane ake ana karinan; ao e kariki mwaangana aika a abwaabwaki, ma ngaia are a roko mannikiba ni karaoi ngaoia iai i aan nuuna. 33Ao E taekin ana koaua Iesu nakoia aomata n taeka ni kabootau aika a bati, aika ai aron aikai; ao E reireia n ai aroni mwaitin are a konaa n oota iai. 34E aki konaa n taetae nakoian aki kaboonganai taeka ni kabootau; ma ngkana ti Ngaia ma ana reirei, ao E kamaataatai nanoni bwaai ni kabane nakoia. 35N te bong naba arei, ngke e a tairiki, ao E taku Iesu nakoia ana reirei, Ti na nako n iteran te nama are teuana. 36A kiitaniia aomata aika a mwaiti; ao a toka ana reirei i aon te booti are E a kamani mena iai Iesu, ao a kairia bwa raoia. Iai booti tabewaa i rarikina. 37Ao e karina ni kare te ang ae e korakora; ao naao a bwaroa nanon te booti n te aro are e a kaani kebo n te ran. 38E mena Iesu ibukin te booti bwa E matuu, ao atuuna i aon te uninga. A kautia ana reirei, ao a taku, Te Tia Reirei, Ko aki tabe iroura ngkai ti a kaani mate? 39E tei rake Iesu mani matuuna, ao E takua te ang ma te nama, ni kaangai, Tai karongoaa! Kainabwabu! E bwaka te ang, ao iai te raoi. 40Ao E taku nakoia ana reirei, E aera ngkai kam maku? Akea ami onimaki? 41A rangi ni maaku, ao a i taetae irouia ni kaangai, Antai Teuaei? Bwa e ongo irouna te ang ma naao!


Copyright
Learn More

will be added

X\