MAREKO 3

1Ao E a manga rin Iesu ni mwaneabaia I-Iutaia, ike e mena iai te aomata ae e mate baina. 2Ao a tarataraia bwa tao E na kamaiua teuarei n te taabati, bwa a aonga ni karekea bukinana iai. 3Ao E taku Iesu nakon te aomata arei, Tei rake, ao mena i nuuka. 4Ao E taku nakoia aomata, Eti ma taekan te tua ibukin te taabati bwa ti na karaoa ae e raoiroi ke ae e buaakaka? Bwa ti na kamaiua te aomata ke ti na kamatea? Ao a aki kaekaa. 5E un Iesu ngke E tarataraiia nako, ao E nanokaawaki naba ibukina ngke a matoatoa nanoia; ao E taku nakon teuarei, Arora nako baim. Ao e aroria, ao e maiu baina. 6Ao Bwaritaio a kiitana mwaneabaia I-Iutaia, ao a kaboowi n te tai ae e waekoa ma temwaangina aika kaain ana bootaki Erote, bwa a na kareke iango ibukin tiringan Iesu. 7Ao E nako Iesu ma ana reirei nakon te nama are Kariraia, ao a iria aomata aika a mwaiti. A roko mai Kariraia, ao mai Iutaia, ao mai Ierutarem, ao mai Itumia, 8ao man te tabo are i mainikun te Ioretan, ao man taabo ake a katobibi kaawa ake Turo ma Titon. A roko aomata aikai nakon Iesu bwa a a tia n ongo taekani bwaai ake E kaakaraoi. 9Ao ibukina ngke a rangi ni mwaiti aomata, ao Iesu E tuangiia ana reirei bwa a na katauraoa te booti ibukina, bwa E aonga n aki karibwaaki irouia. 10Bwa E a tia ni kamaiuiia aomata aika a mwaiti, ao ake a aoraki a karaneneiia n uai rokoia irouna, bwa a aonga n riingnga. 11Ao aomata ake a taniaki irouia taamnei aika a kamwaraa, ngke a noora Iesu, ao a bwaka i matana, ao a takaarua ni kaangai, Bon Natin te Atua Ngkoe! 12Ao Iesu E tuangiia taamnei ake a kamwaraa akekei ma te bwanaa ae e matoatoa, bwa a na aki tuanga temanna bwa antai Ngaia. 13Ao Iesu E nako aon te maunga, ao E weteiia uaake E kani weteiia, ao a roko irouna. 14Ao E rineia tengauni ma uoman, (ao E araniia bwa taan tuatua) bwa a na meemena irouna, ao bwa E na kanakoia bwa a na kabwarabwara, 15ao bwa a na mwaaka ni kanakoia taimonio. 16Ao aikai te koraki akekei: Timon are E aranna bwa Betero; 17ao Iakobo ma tarina are Ioane ake natin Tebetaio (E araniia bwa Boanereke, ae nanona, natin te ba-ni-karawa). 18Ao Anterea, ma Biribo, ma Bwaretoromwaio, ma Mataio, ma Toma, ma Iakobo are natin Arebwaio; ao Tataio, ma Timon are te tia tauanen ibukin abana, 19ma Iuta Itekariota are e kamwanea Iesu. 20Ao Iesu E nako n te auti. A manga bootaki aomata aika a mwaiti, ma ngaia are E a aki reke ana tai ma ana reirei ni kamarikeia. 21Ao ana utu Iesu, ngke a ongo, ao a nako bwa a na tauua, ibukina ngke a kaangai aomata, E rangirang. 22Iai taani koroboki ake a roko mai Ierutarem ake a kaangai, E taniaki irouni Beretebubwa, ao E kanakoia taimonio ni mwaakan aia mataniwi taimonio. 23Ao Iesu E weteiia ao E taetae nakoian taeka ni kabootau, ao E kaangai, E na iranna Tatan ni kanakoa Tatan? 24Ngkana e koro-utu te aba teuana, ao a buaka i bon irouia, ao e na mauna arona n tau-taeka. 25Ao ngkana e koroutuuaki te utu teuana, ao a bobuaka i bon irouia, ao e na uruaki rabwatan te utu anne. 26Ma ngaia are ngkana e koroutuuaki uean Tatan, ao e na aki tei matoa ueana, ma e na bwaka ao e na toki. 27Akea ae e konaa n rin n ana auti te aomata ae e aintoa n anai ana bwai, bwa ti ngkana e kabaea moa teuare e aintoa ao ngkanne e a konaa n anai ana bwai ake n ana auti. 28E koaua ae I a tuangkami bwa a na bane ni kabwaraaki buure mai irouia aomata nako ma taetaebuaka ake a taekin; 29ma ane e taekin taeka aika a buaakaka n eekaanako te Taamnei are e Raoiroi iai, ao e na aki konaaki ni kabwaraaki ana bure, bwa e a tia ni karaoa te bure are e aki tootoki. 30E taekin taeka aikai Iesu ibukina ngke a kaangai, Iai te taamnei ae e kamwaraa irouna. 31E roko tinan Iesu ma tarina nako. A tei i tinanikun te auti, ao a kanakoa aia rongorongo bwa a tangira Iesu. 32A tekateka aomata aika a bati i rarikin Iesu, ao a taku nakoina, Tinam ma tarim aika a mena i tinaniku bwa a tangiriko. 33E kaekaia Iesu ni kaangai, Antai tinau ao tariu? 34E taraiia nako ake a tekateka i rarikina, ao E taku, Aikai tinau ma tariu! 35Bwa te aomata ane e karaoa nanon te Atua boni ngaia tariu, ao mwaaneu, ao tinau.


Copyright
Learn More

will be added

X\