MAREKO 2

1Ao i mwiin tabeua te bong, ao E a manga roko Iesu i Kaberenaum, ao e taekinaki bwa E mena i nanon te auti. 2Ao a bootaki aomata aika a bati, ma ngaia are akea te nne ae mwaawa, ao akea naba n te mataroa; ao E kabwarabwara nako ia. 3Ao iai ake a roko, ao a uota nako Ina temanna ae e nakibaina, ae e tabetabekaki irouia aomata aika a aman. 4Ao ngke a aki konaa ni kaania Iesu bwa a bati aomata, ao a kauka taubukin te auti ike E mena i aana Iesu; ao ngke a a tia ni kaukia ao a nna te nne ni wene are e wene iai te nakibaina. 5Ao Iesu, ngke E noori aia onimaki, ao E taku nakon te nakibaina, Natiu, a kabwaraaki am bure. 6Iai taani koroboki ake a tekateka ikekei ma n titiraki i nanoia, ni kaangai, 7E aera ngkae E taetae Teuaei n ai aron anne? E taetae ni bakanatua: ai antai ae e konaa ni kabwarai buure bwa ti te Atua? 8Ao Iesu, E kakoauaa i nanona n te tai naba arei bwa iai te titiraki i nanoia, ma ngaia are E taku nako ia, Kam aera ngkai kam iango n titiraki i nanomi? 9E ngaa ae e kai atongaki riki, te taetae ae e kaangai nakon te nakibaina, A kabwaraaki am bure; ke t e kaangai, Tei rake, tabeka nnem ni wene, ao nakonako? 10Bwa kam aonga n ataia bwa E konaa Natin te Aomata ni kabwarai buure i aon te aba, (E taku nakon te nakibaina) I taku nakoim, 11Tei rake, ao tabeka nnem ni wene, ao nako n am auti. 12Ao teuarei, e tei rake, ao e tabeka nnena ni wene n te tai naba arei, ao e oti nako i mataia te koraki akekei ni kabaneia; ma ngaia are a bane ni miimii, ao a kamoamoaa te Atua ni kaangai, Ti tuai men nonoora te aro aei ma rimoa. 13Ao Iesu E a manga nako rarikin te nama; ao a bane n nakoina aomata, ao E reireiia. 14Ao ngke E waaki i aoni kawaina, ao E noora Rewi are natin Arebwaio bwa e tekateka n aobitin te taekiti; ao E taku Iesu nakoina, Ko na iriirai. Ao ngaia e tei rake ao e iria. 15Ao ngke E taibora n amwarake n ana auti teuarei, ao a raonna n amwarake taan anai taekiti ma aomata aika a buaakaka aika a mwaiti, ma ana reirei; bwa a mwaiti aomata ake a iriria. 16Ao ngke a nooria aia taani koroboki Bwaritaio bwa E amwarake ma taan anai taekiti ma aomata aika a buaakaka, ao a taku nakoia ana reirei, E aera ngkae E amwarake ma ni mooi ma taan anai taekiti ma aomata aika a buaakaka? 17Ngke E ongo Iesu, ao E taku nakoia, Te koraki aika a marurung, a aki kainnanoa te tia katoki aoraki, ma e kainnanoaki irouia aika a aoraki: I roko, tiaki bwa N na weteia akana raoiroi, ma I roko bwa N na weteia akana buaakaka. 18Ao a aki mamatam ana reirei Ioane ma aia reirei Bwaritaio; a roko aomata irouna ao a taku, A aera ngkai a aki mamatam ana reirei Ioane ma aia reirei Bwaritaio, ao a mamatam am reirei? 19E taku Iesu nakoia, A konaa n aki mamatam taan raona te tia iein ngkae E boni mena i buakoia te tia iein? Ngkai raoia te tia iein, ao a aki konaa n aki mamatam. 20Ane a na roko boong, are e na uotaki nako iai te tia iein mai buakoia; anne ngkanne te tai are a na aki mamatam iai. 21Akea ae e itua te moti ni kunnikai ae e boou i aon te kunnikai ae e a bwai nikawai; bwa ngkana e itua ao ane e na tebenako are e boou man are e a bwai nikawai, ao e na abwaabwaki riki raeuaakina. 22Ao akea ae e atoa te wain ae e boou nako nanoni nne ni wain aika kuun aika bwai nikawai aika kuniia maan, bwa ngkana e atoia ao te wain e na urui nne akanne; e na waa nako te wain, ao a na uruaki nneia: bwa te wain ae e boou e riai n atoaki nako nanoni nnena aika kuun aika a boou aika kuniia maan. 23N te bong ae te taabati, ao Iesu, E nakonako ri nuukan taabo ake a unikaki iai aroka aika uiita. Ao ana reirei a kiniki uaa n uiita ngke a nakonako ma Ngaia. 24Ma ngaia are a taku nakoina Bwaritaio, Noria, e eekaki nako ara tua n te bwai ane a karaoia am reirei n te taabati! 25Ao E kaekaia Iesu ni kaangai, Kam tuai meni wareka taekan te bwai are e karaoia Tawita n te tai are e kainnano iai ma raona ngke a mate ni baki? 26Bwa e rin n ana auti te Atua ao e kana te berena are Kaotiotaki, are e katauaki ibukin te Atua. E riki aei n ana tai n tei Abiata ngke mataniwia ibonga ngaia. N taekan ara tua, ti ibonga aika a konaa ni kana te berena areiā€”ma Tawita, e kanna ao e anganiia naba raona bwa a na kanna. 27Ao E taku nakoia, E karaoaki te taabati ibukin te aomata, ma e aki karaoaki te aomata ibukin te taabati; 28ma ngaia ae Natin te Aomata bon Uean naba te taabati.


Copyright
Learn More

will be added

X\