MAREKO 16

1Ngke e a toki te taabati, ao a kabooi baika a boiarara Nei Maria are te I-Mwaketara ma Tarome ma Nei Maria are tinan Iakobo, bwa a na nako ni kabira rabwatan Iesu. 2Ngke e moantaai n te ingabong ni moani bongin te wiiki, ao a roko n te nne ni mate ngke e a tia n oti taai. 3A i titiraki irouia ni kaangai, Ai antai ae e na karabinoa nako te atiibu mai matan te nne ni mate i bukira? 4Ao ngke a taraia, ao a nooria bwa e a kaman tia ni karabinoaki nako te atiibu; bwa e rangi ni buubura te atiibu arei. 5Ngke a rin n te nne ni mate, ao a noora te teinimwaane temanna ae e tekateka n te angaatai, ao e bwainna n te kunnikai ae e mainaina ae e mwarairai; ao a miimii. 6Ao e taku nakoia, Kam na aki miimii; I ataia bwa kam ukoukora Iesu are te I-Natareta, are E kamateaki n te kaibangaki. E a manga maiu, akea ikai; noora te tabo are a kawenea iai rabwatana. 7Ma kam na nako, ao tuangiia ana reirei ma Betero naba bwa ae E ri moami nako Kariraia; ane kam na nooria ikekei, n aron are E a tia n tuangkami. 8A oti nako man te nne ni mate ao a biri nako, bwa a ruru ao a miimii; ao akea te bwai teuana ae a kaotia nakon temanna bwa a taonaki n te maaku. [ 9Ngke E a manga maiu Iesu mai buakoia maate ni moani bongin te wiiki, ao E kaoti moa nakoni Nei Maria are te I-Mwaketara, are E a tia ni kaotinakoia mai irouna taimonio ake itiman. 10I mwiini baikekei, ao Iesu E kanakoa irouia ana reirei rongorongon te kamaiuaki are e teimatoa n aki toki, are e tabu are e aki maamate, bwa a na uota taekana nakon taabo nako i aonnaba. 11Ma ngke a ongo bwa E a manga maiu ao e a tia n nooraki iroun neiei, ao a aki kakoauaa. 12Rimwi riki, ao E kaoti n te aro ae e kaokoro iai taraana nakoia raoia ake uoman, ngke a tabe n nakonako n te tabo ae e aki maekanaki. 13A oki uaakekei, ao a tuangiia reirei ake raoia, ma a aki kakoauai. 14I mwiina ao E kaoti nakoia reirei ake tengauni ma temanna ngke a amwarake; ao E takuia ibukin aia aki onimaki ao matoatoan nanoia i mwiin tuangakiia irouia te koraki ake a tia n nooria i mwiin te tai are E a manga maiu iai. 15Ao E taku nakoia, Kam na nako n taabo nako ao tataekina te euangkerio nakoia kaain aonnaba ni kabaneia. 16Ane e onimaki ao e bwaabetitooaki, ao e na kamaiuaki; ma ane e aki onimaki ao e na kabuaakakaaki. 17Ao akana onimaki, a konaa n nooraki irouia kanikina aikai: n Arau ao a na kanakoia taimonio; ao a na taetae n taetae nako. 18Ane a na tabekiia naeta; ao ngkana a mooi n te bwai ae e kamaamate ao a na aki rootaki iai; a na kaaki baiia i aoia aoraki ao ane e na reke irouia te marurung. 19Ngke E tia te Uea are Iesu n taetae nakoia, ao E uotaki rake nako karawa, ao E tekateka i angaatain te Atua. 20Ao a nako uaakekei ni kabwarabwara n taabo nako, ao E buokiia te Uea, ao E karaoi kanikina ake a na kakoauaaki iai bwa e boni koaua te rongorongo are a taekinna.] A nako aine nakoni Betero ma uaake raona, ao a tuangiia taekani bwaai ni kabane ake a a ti a n tuangaki.


Copyright
Learn More

will be added

X\