MAREKO 15

1Ngke e a tibwa ingabong, ao a kaboowi naba ibonga ake a kakannato, ma unimwaane, ma taani koroboki, ma kaain te Tanirim ni kabanea; ao a kabaea Iesu, ao a kairia nako, ao a angani Birato. 2Ao e titirakinna Birato ni kaangai, Aia King I-Iutaia Ngkoe? Ao E kaeka Iesu ni kaangai, Ngaia ane ko taku. 3Ao a bukinna ni baika a bati ibonga ake a kakannato. 4E a manga titirakinna Birato, ni kaangai, Akea am kaeka ae Ko na taekinna? Noria, a mwaiti baika a taekin bwa bwaini kabuaakakaam. 5Ma akea ana kaeka riki Iesu ae e anga, ma ngaia are e miimii Birato. 6Ni katoaa te tai are e karaoaki iai te Toa are te Riao, ao e tataneiai Birato ni kainaomataa te bure temanna are a buubuti aomata ibukina bwa e na kainaomataaki. 7I buakoia uaake a kainaki bwa buure, ao iai te aomata ae arana Bwarabwa, ae temanna i buakoia ake a bukinaki bwa a tiritiri n te tai are e eekaki nako iai te Tautaeka. 8Ao a aerake aomata nakon te tabo are e mena iai Birato, ao a butiia bwa e na manga katootoonga aron are e kaakaraoia rimoa nakoia. 9Ao e taku nakoia, Kam tangirai bwa N na kainaomataa aia King I-Iutaia n ai aron ami buubuti? 10Bwa n ana iango, e taku bwa ibonga ake a kakannato, a a tia n anga Iesu bwa a bakantang. 11Ma ibonga ake a kakannato, a kairoroia aomata bwa e aonga Birato ni kainaomataa Bwarabwa i bukiia. 12E a manga kaekaia Birato, ni kaangai, Ao tera ae kam tangiria bwa N na karaoia nakon Teuare kam atongnga bwa aia King I-Iutaia? 13A takaarua nakoina, ni kaangai, Kamatea i aon te kaibangaki. 14E taku Birato nakoia, Ao, bwa tera te bwai ae e buaakaka ae E a tia ni karaoia? Ma a kanenei bwanaaia n takaarua, ni kaangai, Kamatea i aon te kaibangaki. 15E kani kakukurei nanoia aomata Birato, ma ngaia are e kabwaraa Bwarabwa i bukiia; ao ngke E a tia ni kataereaki Iesu, ao e anga bwa E na kamateaki i aon te kaibangaki. 16Ao E kairaki Iesu irouia tautia nako nanon te tabo ae te Beritorium, ao a weteiia tautia ake raoia ni kabaneia. 17A kunnikaia Iesu n te kunnikai ae e ura-ro, ao a bira te bau man te kai ae e kateketeke, ao a katokaa i aon atuna. 18Ao a bwai-ni-ngareia n taeka ni karinerine aika a kaangai: Ko na kabwaia, Ngkoe ae aia King I-Iutaia! 19A orea atuuna n te kai, ao a bawareia, ao a katorobubua i aoni waeia bwa aongkoa a karinea. 20Ngke a a tia ni kakanikoa, ao a buuta te kunnikai are e ura-ro mai irouna, ao a manga karini kunnikaina i aona; ao a kairia nako, bwa a na katinea i aon te kaibangaki. 21I aoni kawaia ao a bo ma Timon ae te I-Kurene ngke e ri rarikiia i aoni kawaina man te nukamotu. Teuaei bon taman Arekantero ma Rubo. A kairoroa bwa e na uota ana kaibangaki Iesu. 22A kaira Iesu nakon te tabo ae arana Korokota, ae nanona, Te tabo n Tabwanou. 23N rokoia ikekei, ao a anganna te wain ae renganaki ma te mura; ma E aki nimma. 24A katinea i aon te kaibangaki, ao a kakaaea n te mwakuri ni kaiwa bwa antai ae e na reke tibwana ana kunnikai Iesu; ao a karaoa aei bwa aia kawai n tibwatibwai kunnikaina. 25Te aoa ruaiwa n te ingabong ngke a katinea Iesu i aon te kaibangaki. 26Ao taeka ake E bukinaki iai, a koreaki ni kaangai: Aia King I-Iutaia. 27A katineia naba i aoni kaibangaki n te tabo naba arei, uoman taani kamwarua: temanna i angaataina ao temanna i angamaingina. 29Ao a taetae n iowawa nakoina aomata ake a ri rarikina, ao a katoutou atuuiia ni kaenaenaa, ao a kaangai, E! Ngkoe ae Ko nang urua te umwantabu ao Ko na manga kateia i nanon tenibong, 30kamaiuko, ao ruo man te kaibangaki! 31A kakanikoa naba ibonga ake a kakannato ma taani koroboki, ao a i taetae irouia ni kaangai, E kamaiuiia tabemwaang; E aki konaa te kamaiua. 32Ke E ruo te Kristo ae aia King Iteraera man te kaibangaki, bwa ti na mataku, ao ti a onimaki. 33Ngke e a tawanou, ao e roo aon te aba ni kabutaa ni karokoa te aoa tenua n te tanimaeaontaai. 34Ngke e bo tenua, ao E takaarua Iesu n te bwanaa ae e korakora, ao E kaangai, Eroi, Eroi, ramwa tabwaketani? ae nanona, Atuau, Atuau, e aera ngkai Ko kiitanai? 35A ongo bwanaana aomata ake a teitei ikekei ao a taku, Noria, E wetea Eria! 36Ao e biri temanna ao e kateboa te tibwanti n te wain ae e kamangingi, ao e katekea i tabon te kai, ao e angan Iesu bwa E na mooi iai; ao e taku, Ti na kaantaninga, ao ti na mataku bwa tao e na roko Eria ni karuoa. 37Ao E takaarua Iesu n te bwanaa ae e korakora, ao E mate. 38Ao e raeuaki mai eta nako naano te kunnikai are te roki are e tine n te umwantabu. 39Ao te mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ngke e noora Iesu bwa E mate n te aro arei, ao e taku, Bon te koaua bwa Natin te Atua te Aomata aei. 40Iai naba aine ikekei ake a mataku mai kiiraroa; ao e mena i buakoia Nei Maria are te I-Mwaketara, ao Nei Maria are tinan Iote ma Iakobo are te ataei riki; ao raoia naba Tarome, 41are e iriira Iesu ngke E mena i Kariraia, ao e buobuokiia naba; ao raoia naba aine aika a bati ake a airi ma Iesu nako Ierutarem. 42Ngke e a kaani bong, ngke ai tain te katauraoi are tebongina i mwaain te taabati, 43ao e roko Iotebwa ae te I-Arimataia, ae temanna ngaia ae e kakannato bwa kaain te Kauntira, ae e kaantaninga naba rokon uean te Atua. E nako ni Birato ma te aki maaku, ao e butiia rabwatan Iesu. 44E miimii Birato ngke e ongo bwa E a kaman tia ni mate Iesu! E wetea te mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e titirakinna ni kakaaea koauan te rongorongo arei mai irouna; 45ao ngke e a ataia mai iroun te mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e a anga rabwatan Iesu nakon Iotebwa. 46Ao Iotebwa e kabooa te kunnikai ae e tamaaroa ae e mainaina, ao e karuoa rabwatan Iesu ao e niiria iai; ao e kawenea n te nne ni mate ae e ekeaki i nanon te bwa, ao e karabinoa te atiibu ae e buubura bwa bonotani matan te nne ni mate. 47Ao Nei Maria are te I-Mwaketara ma Nei Maria are tinan Iote a noora te tabo are e kaweneaki iai rabwatan Iesu.


Copyright
Learn More

will be added

X\