MAREKO 14

1Ai uoua te bong ngkai i mwaain tain te Toa are te Riao ao te Berena are e aki Karikaki. A ukoukora aroni kamwanean Iesu ibonga ake a kakannato ma taani koroboki, bwa a na tauua ni kamatea. 2A taku, Ti na aki karaoia n tain te Toa, bwa a kaawa ni kiriwe aomata. 3Ao ngke E mena Iesu i Betania, n ana auti Timon are te reebera, ngke E rarikiriki n amwarake, ao e roko te aine temanna ma uotana te bwaatoro ae e karaoaki man te atiibu ae te arabwata, ao kanoana te kabira ae e rangi ni boiarara ae te naro ni koaua, ae e rangi ni mwaiti boona. E urua nnen te kabira anne, ao e kabwaroa te bwa i aon atuun Iesu. 4Ma iai aomata tabemwaang ake a un ao a i taetae irouia ni kaangai, E aera ngkai e bakataeaki te kabira aei n te aro aei? 5Bwa te kabira aei, e konaa ni kabooaki nako n te bo ae e raka i aon tenibubua te tenari, ao a konaa n anganaki akana aki kaubwai. Ao a kaoti aroia n ribaa neierei. 6Ma E taku Iesu, Tai kumeia! Kam aera ngkai kam tabareia? E a tia ni karaoa ae e raoiroi nakoiu. 7Bwa a bon aki toki ni mena i rarikimi aomata aika a aki kaubwai, ao ngkana kam kani karaoa ae e raoiroi nakoia ao kam kona; ma N na aki mena iroumi n taai nako. 8E a tia ni karaoa are e konaa neiei: e a tia ni kaboiararaa rabwatau ni katauraoia i mwaain taunakiu. 9E koaua ae I a tuangkami, bwa n taabo nako ike e tataekinaki iai te euangkerio i aonnaba, ao te bwai ae e a tia ni karaoia neiei, e na taekinaki naba bwa kanuringana. 10Ao Iuta Itekariota, are temanna i buakoia uaake tengauni ma uoman, e nako ni kawariia ibonga ake mataniwi bwa e na kamwanea Iesu nakoia. 11Ngke a ongo, ao a kukurei; ao a kabwakaa aia taeka bwa a na anganna te mwane. Ma ngaia are e a kakaaea te anga are e na kamwanea iai Iesu. 12Ao ni moani bongin te Toa are te Berena are e aki Karikaki, ngke a tiring tiibu aika ataei bwa aia karea, ao a taku ana reirei nakoina, E ngaa te tabo ae Ko tangiria bwa ti na nako iai ni katauraoia i bukim bwa Ko kana iai te amwarake are e katauaki ibukin te Toa are te Riao? 13E kanakoia uoman ana reirei, ao E taku nakoia, Kam na nako n te kaawa, ao ane e na bo ma ngkami iai te aomata ae e uota te kaatiibu n ran; kam na iria, 14ao te tabo ane e rin iai, ao kam na kaangai nakon te aomata are ana bwai te auti, E taku te Tia Reirei, E ngaa te ru n iruwa ae Ngai ma au reirei ti na kana iai te amwarake are e katauaki ibukin te Toa are te Riao? 15Ao ane e na kaota nakoimi te ru ae e buubura ae e mena i eta ae e tauraoi ao e bobonga bwain nanona; anne nnnemi ni katauraoi i bukira. 16A nako ana reirei nakon te kaawa, ao a kunea te ru n ai aron are E tuangiia Iesu, ao a katauraoa amwaraken te Toa are te Riao. 17Ngke e a tairiki, ao E roko ma ana reirei ake tengauni ma uoman. 18Ao ngke a rarikiriki n amwarake, ao E taku Iesu, E koaua ae I a tuangkami bwa ane e na kamwaneai temanna iroumi: temanna ae e amwarake ma Ngai. 19A moanna n nanokaawaki, ao a taku, temanna i mwiin temanna nakoina, Ngai? 20E kaekaia Iesu ao E taku, Temanna i buakomi ngkami aika tengauni ma uoman, ae teuae kateboa ana berena ma Ngai n te boora. 21Ane E na mate Natin te Aomata n ai aron taekana n te Baibara; ma e na reke kain te aomata ae E kamwaneaki Natin te Aomata irouna! E raoiroi riki iroun te aomata anne ngke e aki bungiaki. 22Ngke a amwarake, ao E anaa te berena Iesu, ao E tataro ni katituaraoi, ao E urua ni kamwakorokoroa, ao E anganiia, ao E kaangai, Anaia, rabwatau te baei. 23Ao E anaa te mwangko, ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E anganiia, ao a bane ni mooi ni kanoana. 24Ao E taku nakoia, Raraau te baei, ae raraan te booraraoi, ae e kawaawaaeaki i bukiia aika a bati. 25E koaua ae I a tuangkami bwa N na aki manga mooi n ranin uaan te kureebe ni karokoa te bong arei, are N na nima iai te wain e ae boou n uean te Atua. 26Ngke a a tia n anene, ao a oti nako nakon te maunga are Oriweta. 27E taku Iesu nakoia, Ane e na moanna ni bua onimakinakiu iroumi, bwa e koreaki ae e kaangai: N na tiringa te tia kaawakin-tiibu, ao ane a na bane n uamaae tiibu. 28Ma ngkana I a manga maiu, ao I a ri moami nako Kariraia. 29E taku Betero nakoina, Ngkana arona bwa e a bua onimakinam irouia uaakai, ma e na bon aki bua mai irou. 30E taku Iesu nakon Betero, E koaua ae I a tuangko bwa n te tairiki naba aei, ao ane ko na katenua kaakeaau i mwaaini kauouan tangin te moa. 31E kaeka Betero ma te bwanaa n ninikoria, ao e kaangai, Ngkana N na boni mate ma Ngkoe, ao N na bon aki kaakeako. Ao a bane n atongi taeka naba akanne. 32Ao a nako n te tabo ae arana Ketetemwane, ao E taku Iesu nakoia ana reirei, Kam na tekateka ikai i nanon au tai n tataro. 33E kaira Betero ma Iakobo ma Ioane bwa raona, ao E a moanna n taonaki n te nako n nano ae e korakora ma te rawaawata ae e bati. 34Ao E taku nakoia, E taonaki maiu n te rawaawata ae moan te bati, n te aro ae kaanga N nangi mate iai; kam na tiku ikai, ao kamarurungkami n tantani. 35Ngke E nako riki teutana ao E bwaka i aontano, ao E tataro bwa ngkana e konaaki, ao E na aki rin i nanon te aoa are E na karawaawataaki iai. 36Ao E taku n ana tataro, Abwa, Tamau, a konaaki bwaai ni kabane iroum; Ko na uota nako te mwangko ni karawaawata aei mai irou; ma tiaki nanou ae e na iraki, ma e na iraki nanom. 37Ao E oki, ao E nooriia bwa a matuu; ao E taku nakoni Betero, Timon, ko matuu? Ko aki konaa ni kamarurungko n tantani i nanon teuana te aoa? 38Kam na kamarurungkami n tantani ao tataro bwa kam na aki bwaka n tain te kariirii: e konamaki te taamnei, ma e mamaara te rabwata. 39Ao E a manga nako riki n tataro, ao E atongi taeka naba ake E a tia ni mwanewei n ana tataro. 40Ngke E a manga oki, ao E nooriia bwa a manga matuu naba, bwa a kuri n aki ure mataia; ao a aki ataia bwa tera aia kaeka nakoina. 41Ao E oki te katenua n tai ao E taku nakoia, Ae kam boni matuu naba, ma n iri nanomi ni motirawa? E a tau; e a roko te tai: E a kamwaneaki Natin te Aomata nakoia taani bure. 42Tei rake, ti na nako; nooria, e a roko teuare e nang kamwaneai. 43Ngke E tabe n taetae Iesu, ao akea bwa e a roko naba Iuta, are temanna i buakoia uaake tengauni ma uoman, ao raona te koraki ae e bati ake a uoti kabaang ma kaai n oro; aikai te koraki ake a kanakoaki mai irouia ibonga ake mataniwi, ao mai irouia taani koroboki ma unimwaane. 44Ao teuare e nang kamwanea Iesu, e a tia n angania aomata te kanikina, ngke e kaangai, Ane N na kiitinna ao boni Ngaia; kam na tauua, ao kairia nako n tararuaia raoi. 45Ngke e roko Iuta, ao e a nako naba ni kawara Iesu ao e taku, Te Tia Reirei! Ao e kiitinna. 46Ma ngaia are a rawea Iesu ao a tauua. 47Ma iai temanna i buakoia ake a teitei are e buuta ana kabaang, ao e orea iai ana toro mataniwia ibonga, ni korea taningana ni kabwakaa. 48E taku Iesu nakoia, Kam nako mai ma kabaang ao kaai n oro, bwa kam na tauuai bwa kaanga te tia kamwarua Ngai? 49I katoaa te bong ae e koraki ma ngkami n reirei i nanon te umwantabu, ao kam aki tauuai. Ma e riki aei bwa e na kakoroaki bukin are e taekinaki n te Baibara. 50Ao a bane ana reirei ni kiitanna, ao a biri nako. 51Iai te rorobuaka n ataei temanna are e iriira Iesu, ao e ti bwainna n te kunnikai ae e niira rabwatana iai. A tauua; 52ma e katuka niirana, ao e biri nako n akea karabaana. 53Ao a kaira Iesu nakoni mataniwia ibonga; ao a bane ni bootaki ma ngaia ibonga ake a kakannato ma unimwaane ma taani koroboki. 54Ao Betero, e iriira Iesu ni kakararoaa, ao e rin i nanon te tabo ae e aki bono aona ae e ootabwaniniiaki n ana auti mataniwia ibonga; ao e tekateka ma bureitiman ni kaabueea n te ai. 55Ao ibonga ake a kakannato ma kaain te Tanirim ni kabanea, a ukoukora bukinan Iesu bwa a na kamatea; ma akea ae e reke irouia. 56Bwa a mwaiti aomata ake a bukinna, ma a aki booraoi aia kaotioti. 57A tei rake tabemwaang nibukinna, ao a taku, 58Ti ongo ana taeka ngke E kaangai, N na urua te umwantabu aei, ae e karaoaki irouia aomata, ao I a manga katea teuana i nanon tenibong, ae te umwantabu ae e aki karaoaki irouia aomata. 59Ao a aki booraoi naba aia taeka iai. 60Ao e tei rake mataniwia ibonga i buakoia, ao e titirakina Iesu ni kaangai, Akea am kaeka ae Ko na taekinna? Tera ae a taekinna te koraki aei bwa bwaini kabuaakakaam? 61Ma E kainabwaabu, ao akea ana kaeka ae E anga. E a manga titirakinna naba mataniwia ibonga, ao e taku, Te Kristo Ngkoe are Natin Teuare e Kakaraoiroaki? 62E kaeka Iesu, ao E taku, Boni Ngai; ao ane kam na noora Natin te Aomata bwa E na tekateka i angaatain Teuare e Mwaaka, ao bwa E na nako mai n nangini karawa. 63E raeuai kunnikaina mataniwia ibonga, ao e taku, E aera bwa ti na tangiriia riki taani kakoaua? 64Kam a tia n ongo ana taeka ni bakanatua aei. Tera ami moti? A bane ni motika taekana bwa e riai kamateana. 65Iai tabemwaang ake a bawareia, ao a rabuna ubuna, ao a oreia ni baiia, ao a taku nakoina, Kaotia bwa antai ae e oroiko! Ao bureitiman a oreia n aki akaka. 66Ngke e tiku i nano Betero n te tabo are e ootabwaniniiaki n auti, are te tabo are akea rabunan aona, ao e roko te ataeinaine ae te tia mwakuri iroun mataniwia ibonga; 67ngke e noora Betero bwa e kaabueea, ao e tarataraia, ao e taku, Ngkoe naba raon Iesu are te I-Natareta. 68Ma e kakewea ana taeka neierei, ao e taku, I aki ataa nanon te bwai ane ko taekinna, ao I aki oota naba iai. Ao e oti nako nakon te tabo n oti nako are mai tinaniku. 69Ao e nooria te ataeinaine ikekei, ao e a manga taku nakoia naake a teitei, Teuaei bon temanna naba i buakoia. 70E a manga kakewei naba taeka akekei Betero. E aki rangi ni maan i mwiina, ao uaake a teitei a taku nakoni Betero, Bon te koaua bwa raoia uaakekei ngkoe, bwa te I-Kariraia ngkoe. 71Ao e karereanti, ma n tuea, ao e kaangai, I aki kinaa te aomata ane kam atongnga. 72Ao e a manga tangi naba te moa. Ao Betero, e uring ana taeka Iesu ngke E kaangai nakoina, Ane ko na katenua kaakeaau ngkana e tuai ni kauoua tangina te moa. Ao ngke e uringnga, ao e tang.

will be added

X\