MAREKO 13

1Ngke E oti nako Iesu man te umwantabu, ao e taku ana reirei temanna nakoina, Te Tia Reirei, tarai atiibu nako ma auti aikai, bwa e katika te mata taraaia! 2E kaeka Iesu ao E taku, Ko noori auti aika a abwaabwaki aikai? Akea te atiibu teuana ae e na tiku ni nnena, bwa a na bane ni kabwakaaki. 3E tekateka Iesu i aon te maunga are Oriweta, are e tei ni kaaitara ma te umwantabu, ngke a roko irouna Betero, ma Iakobo, ma Ioane, ma Anterea n ti ngaiia. 4A titirakinna ni kaangai, Tuangiira bwa a na riki baikanne n ningai? Ao tera te bwai ae ti na ataia iai bwa e a roko te tai are a nang kakoroaki iai bukini baikanne? 5E taku Iesu nakoia, Kam na tarataraingkami bwa a na akea ae e na burebureingkami. 6A mwaiti aomata akana na roko, akana na araniia n arau, ao a na kaangai, Boni Ngaia ngai! Ao ane a na kekeweia aomata aika a bati. 7Ao ngkana kam ongo rongorongoni bo ni buaka aika a kaan ma aika a raroa nako, ao kam na aki maaku. Ane a na roko baikanne, ma e tuai n roko te toki. 8Ane e na tei rake te bootanaomata teuana ni buakana te bootanaomata teuana, ao te uea temanna ni buakana te uea temanna; ane e na roko mwaeiein te aba n taabo nako, ao ane a na roko roongo. Aikai karawaawata aika a na roko moa. 9Ma kam na tarataraingkami, bwa ane a na kateingkami i matani kaboowi, ao ane kam na oreaki i nanoni mwaneabaia I-Iutaia; ao ane kam na tei i mataia taan tau-taeka ma ueea i bukiu, bwa kam na taekina te koaua nakoia. 10Ma i mwaain rokon te toki, ao e riai bwa e na tataekinaki te euangkerio nakoia bootanaomata ni kabaneia. 11Ngkana kam tauuaki ao kam kateaki i matan te kaboowi, ao tai katabei moa nanomi n iangoi taeka ake kam na taekin; bwa ngkana e a roko taina, ao kam na atong taeka ake kam na anganaki. Bwa taeka ake kam na atong, a aki nako mai iroumi; a nako mai iroun te Taamnei are e Raoiroi. 12Ao mwaane ane a na anga tariia bwa a na tiringaki, ao a na karaoa naba aron aei taama nakoia natiia. Ane a na ekiia nako aia karo naati, ao a na karaoi mwakuri aika a na kamateaki iai. 13Ane kam na ribaaki irouia aomata nako ibukin arau, ma ane e nanomwaaka ni karokoa matena, ao e na kamaiuaki. 14Ngkana kam noora te Baere E Kakamaaku bwa e tei n te tabo are e riai n aki mena iai, (ke e ataia ane e wareware) ao akana mena i Iutaia, ke a biri nako ni maunga; 15ao ane e mena i taubukin te auti, ke e tai ruo bwa e na rin i nanon ana auti n anaa te bwai maiai n uotia nako; 16ao ane e mwakuriia abana, ke e tai okira mwengana n anaa ana kabaraaki. 17Ao ai kaawa ra ake a bikoukou ma aine ake a kammammaia natiia ni boong akanne! 18Kam na tataro bwa a na aki riki baikanne n tain te kamwaitorotoro. 19Bwa ni boong akanne ao ane a na karawaawataaki aomata n te aekaki ni karawaawata ae akea n ai arona mani moani karikan aonnaba iroun te Atua ni karokoa ngkai, ao e na akea naba aekana nakon taai aika na roko. 20Ao ngkana E aki kakimototoi boong akanne te Uea, ao bon akea te aomata temanna ae e na kamaiuaki; ma E kakimototoi boong akanne i bukiia ake a rineaki, ake E rineiia. 21Ao ngkana e kaangai temanna nakoimi, Kai aei te Kristo; ke e kaangai, Kai arei; ao tai kakoauaa. 22Ane a na kaoti kristo ni kewe ao buraabeti ni kewe, ao a na kaoti kanikina ma bwaai ni kamiimii, bwa a na burebureia ake a rineaki, ngkana a konaa. 23Ma kam na tarataraingkami; I a tia n tuangkami bwaai ni kabane i mwaain rikiia. 24Ni boong akana i mwiin te tai are a karawaawataaki iai aomata, ao ane e na karooaki ootan taai, 25ao e na akea ootan namwakaina, ao ane a na bwaka itoi mai karawa, ao mwaaka ake a mena i karawa a na bitaki man aroaroiia. 26E na kaoti ngkanne Natin te Aomata i buakon naang ma te mimitong ao te mwaaka ae e korakora. 27Ane E na kanakoia anera nakon iteran aonnaba ake aua, bwa a na bootiia ana aomata te Atua mai tabon aonnaba are teuana ao mai tabona are teuana. 28Kam na karekea reireiami man te kai ae te biiku. N te tai are e ubuubu iai naba mwaangana ao a kaoti baana, ao kam a ataia iai bwa e a kaan taini bongin te kabuebue; 29ao ai arona naba, bwa ngkana kam noori baikanne bwa a riki, ao kam na ataia iai bwa e a rangi ni kaan roaroa. 30E koaua ae I a tuangkami bwa a na bane n riki baikanne i mwaaini mateia aomata nako aika a maiu ngkai. 31A na mauna karawa ma aonnaba, ma a na aki konaa ni mauna au taeka. 32Akea ane e ataa rokon te bong arei ke te aoa arei; ao a aki ataia naba anera ake i karawa, ao E aki ataia te Nati; ma ti te Tama ae e ataia. 33Kam na tarataraingkami, ao kamarurungingkami bwa kam aki ataa rokon te tai arei. 34E kabootauaki bwa kaanga ai aron te aomata are e kiitana mwengana ao e mwananga nako, ao e anganiia ana toro te mwiokoaki i aoni bwaai nako; 35Ma ngaia ae kam na kamarurungingkami, bwa kam aki ataa te tai are e na roko iai mataniwiin te auti, bwa tao e na roko n te moa n tairiki, ke n te nuukanibong, ke i mwiin te nuukanibong, ke n te moa n ingabong. 36Ngkana e karina rokona, ao e riai bwa e na aki nooringkami bwa kam matuu. 37Ae I tuangkami ao bon au taeka naba nakoia aomata nako: Kam na tantani.


Copyright
Learn More

will be added

X\