MAREKO 12

1Ao E taetae Iesu nakoia n taeka ni kabootau: Iai te aomata temanna ae e karaoa ana onaroka ao e uniki kureebe iai. E katea oona ni katoobibia, ao e kena nnen te bwai ni karao wain, ao e katea te tabo n taratara i bukiia taan teiakina te onaroka. E anganako ngkanne te onaroka arei nakoia taan ribana bwa a na mwakuriia, ao ngaia e nako n te aba teuana. 2Ngke e a roko bongin te tai, ao teuarei, e kanakoa temanna ana toro nakoia taani mwakuri n te onaroka bwa e na anaa mai irouia tibwangana man are a a tia ni bobooti. 3A tauua te toro taani mwakuri akekei ao a batiboia, ao a kaokia nako ma akea uotana. 4E a manga kanakoa riki temanna te toro teuare ana bwai nneni kureebe; ao taani mwakuri a orea atuuna ao a karaoi bwaai nakoina aika e na bwainrang iai. 5E a manga kanakoa naba temanna te toro, ao a tiringnga: ao akanne aroia nakoia aika a mwaiti riki ake a tia ni kanakoaki nakoia, bwa a batiboia temwaangina ao a tiringiia temwaangina. 6Ai ti temanna te nikira ae tuai ni kanakoaki bwa natin teuarei ae te mwaane ae e tatangiria. E a kanakoa ngkanne bwa ai te kabane, ao e taku, Ane a na karinea natiu. 7Ma a i taetae irouia taani mwakuri ni nnen te kureebe ao a kaangai, Aei te tia bwaibwai i mwiin tamana; bane mai bwa ti na kamatea bwa ti aonga ni bwaibwai i mwiina. 8A tauua ao a kamatea, ao a tewea nako mani nnen te kureebe. 9Tera ngkanne ae e na karaoia teuare ana bwai te onaroka? Ane e na roko ao e na tiringiia aomata akekei, ao e na kamwakuriia aomata temwaangina ni nnen te kureebe. 10Kam tuai ni wareka te taeka are n te Baibara are kaangai: Te atiibu are a ribaia taani kateitei bwa akea boonganana, e a riki bwa te atiibu ae moan te kakaawaki i buakon atiibu nako. 11E riki aei mai iroun te Uea; ai kamiimii ra aron taraana! 12Ao aia mataniwi I-Iutaia a kakaaea angan tauuan Iesu bwa a na kaburea, bwa a ataia ae E ekiia nako n te taeka ni kabootau aei; ma a maakuia aomata, ma ngaia are a kiitanna ao a nako. 13A kanakoaki Bwaritaio temwaangina ma aomata tabemwaang man te koraki ake a kaaina ana bootaki Erote nakon Iesu bwa a na kamwanea n aia titiraki. 14A roko irouna ao a taku, Te Tia Reirei, ti ataia bwa ti te taekina te koaua Ngkoe ao Ko aki konaa ni katabea am iango n aia iango aomata. E aki anaaki nanom n taraan aroia aomata, ma Ko reirei te koaua ae e kaeti ma nanon te Atua i bukiia aomata. E eti ma taekan te tua bwa ti na anga ara taekiti nakon te uea n Rom, ke e aki? 15Ti na kabwakaa nakoia, ke ti na aki? Ma Iesu E a tia n ataia ae a mwaamwanaia n aia taeka. E kaekaia ao E kaangai, E aera ngkai kam kataia ni kani kamwaneai? Uota mai te mwane ae te tirewa bwa N na nooria. 16A uota teuana nakoina; ao E titirakiniia ni kaangai, Antai taamneina ma arana aei? A kaeka ao a taku, Te uea n Rom. 17E taku ngkanne Iesu, Angan te uea n Rom bwaai akana ana bwai te uea n Rom, ao angan te Atua bwaai akana ana bwai te Atua. Ao a miimii iroun Iesu. 18A roko iroun Iesu Tarukaio ake a aki kakoauaa bwa a na manga maiu aomata man te mate, ma ngaia are a taku nakoina, 19Te Tia Reirei, E korea te tua aei Mote i bukira, ae te tua ae e kaangai taekana: Ngkana e mate te mwaanenumwa, ao e tiku buuna i mwiina ma akea natiia, ao tarin teuanne e riai bwa e na iein ma neienne bwa a aonga ni karikiia natiia ake a na atongaki bwa natin teuare e mate. 20Iai ngkoa taari mwaane aika a itiman: e iein teuare e te karimoa ao e mate ma akea natina. 21E iein te kauoman ma neierei ma akea naba natiia; ao e mate teuarei, ao e riki ae ai aron naba aei nakon te kateniman ao nakoia ake nikiraia; 22ao a mate uaake itiman, ma akea naba natiia. E mate n te kabane te aine arei. 23Ngkana a bane ni maiu maate n tain te manga-maiu, ao antai irouia ae e na buuna neierei? Bwa a a tia n iein ma ngaia uaaka itiman. 24E kaekaia Iesu ao E taku, Kam a kaairua ra! Ao kam ataia bwa bukin tera? I bukina bwa kam aki ataa te Baibara ke mwaakan te Atua. 25Bwa ngkana a manga maiu man te mate ao a aki konaa n iein ke ni kaieinaki, n ai aroia anera ake i karawa. 26Ao ni kaeti ma taekaia maate ake a manga maiu: kam tuai ni wareware n ana boki Mote are e taekinaki iai rongorongon te kai are e bue, ao e kaotaki naba iai aron te Atua ngke E kaangai nakoni Mote: Atuan Aberaam Ngai, ao Atuan Itaaka, ao Atuan Iakobwa? 27Bwa Ngaia tiaki Atuaia akana mate, ma Atuaia akana maiu. Kam rangi ni kaairua! 28E mena ikekei temanna te tia koroboki ae e ongoongoraa n aia kakauntaeka. E ataia bwa E a tia Iesu n anganiia Tarukaio te kaeka ae e tamaaroa, ma ngaia are e nako n Iesu ao e titirakinna ni kaangai: Te tua ra ae moanibaan te kakannato i buakon tuua nako? 29E kaeka Iesu ni kaangai, Aei ae moanibaan te kakannato: Kam na ongoraa, Iteraera! Te Uea ae Atuara bon ti Ngaia te Uea! 30Ko na tangira te Uea ae Atuam ma nanom ni kabanea, ao maium ni kabanea, ao wanawanam ni kabanea, ao korakoram ni kabanea. 31Te kauoua n tua ae moanibaan naba te kakannato bon aei: Ko na tangiriia aomata n ai aron tangiram i bon iroum. Akea te tua teuana ae moanibaan te kakannato riki nakoia aikai. 32E taku te tia koroboki temanna nakon Iesu, Te Tia Reirei, E eti ane Ko atongnga, ao e koaua are Ko taku bwa ti temanna Ngaia, ao akea riki i rarikina bwa ti Ngaia; 33ao tangirana ma te nano ni kabanea, ma te wanawana ni kabanea, ma te korakora ni kabanea, ao tangiraia aomata n ai aron tangiran temanna i bon irouna, a a rangi ni moamoa riki nakoni karea ni kabane ake a katauaki ibukin te kabuokaki ao nakoni karea nako. 34Ngke E tirotiroa nanon ana taeka teuarei Iesu bwa iai te wanawana iai, ao E taku nakoina, Ko aki raroa ma uean te Atua. I mwiin aei, ao akea temanna ae e kani manga titirakina Iesu. 35Ngke E tabe n reirei Iesu i nanon te umwantabu, ao E tabeka ana titiraki ni kaangai: A na kangaa n taku taani koroboki bwa E na kaoti te Kristo ri nanon ana kariki Tawita? 36E kairaki nanon Tawita iroun te Taamnei are e Raoiroi bwa e taetae ni kaangai: E taku te Uea nakon au Uea: Tekateka ikai i angaataiu ni karokoa I kaakiia am kairiribai i aani waem. 37E atongnga Tawita bwa ana Uea; ao E na kangaa ngkanne n atongaki te Kristo bwa kanoan ana kariki Tawita? Ao a rangi ni bati aomata ake a kukurei n ongoraa irouna. 38Ngke E reireiia, ao E taku nakoia, Kaawakiningkami mai irouia taani koroboki ake a kan nanakonako ma aia kunnikai aika a mwarairai, ao a tangiria bwa a na kamauraki ma te karinerine n te tabo ni mwaakete; 39ao aroia naba: a kan taatau kai n tekateka ake a katauaki i bukiia aomata aika a kakannato i nanoni mwaneabaia I-Iutaia; ao a kan taatau naba taabo n tekateka aika a rangi n tamaaroa n taini bootaki n amwarake. 40A kuribwai aia auti aine aika a mate buia, ao a karaoa ae a na kan taraaki n aroia ni kaananaui aia tataro. A na anganaki te kabuaakakaaki ae e korakora riki. 41Ngke E tekateka Iesu n ua kaan ma rarikin te tabo ni mwane ae e bwain te umwantabu, ao E matakuakiniia aomata ngke a karin aia mwane. A mwaiti aomata ake a kaubwai ake a karin aia mwane aika a mwaiti. 42E roko ngkanne te aine temanna ae e a tia ni mate buuna, ao e aki kaubwai. E karin ana mwane aika uoua, ae tao uoua te tianti mwaitini kanoaia. 43E weteiia ana reirei ni kabaneia ao E taku nakoia, I tuangkami bwa te aine arei are e mate buuna, e karina ae e mwaiti riki i nanon te bwaoki nakoia uaakekei. 44Bwa a anga uaakekei mani kaubwaia; ma neierei, e ngae ngke e aki kaubwai, ma e anga ni kabane ake a reke irouna ake buokani maiuna.

will be added

X\