MAREKO 11

1Ngke a a ua kaan ma Ierutarem ao kaawa ake Betebwake ma Betania, ngke a mena n te maunga are Oriweta, ao Iesu E kanakoia uoman ana reirei bwa a na ri moa; 2ao E taku nakoia, Naako n te kaawa ane i mwaaimi. Ngkana kam roko iai, ao ane kam na kunea te aati te teei ae e rooaki ae e tuai n tokaraki aona. Kabwara, ao kairia mai. 3Ngkana e kaangai temanna nakoimi, E aera ngkai kam karaoa anne? Ao kam na kaangai, E tangiria te Uea, ao E na manga kaokia n te tai ae e waekoa. 4Ma ngaia are a nako, ao a kunea te aati te teei i tinaniku ae e rooaki ma mataroan te auti. 5Ngke a tabe ni kabwaraa roon te aati te teei, ao a titirakinaki irouia aomata ake a teitei n ua kaani ma ngaiia, ao a kaangai, E aera ngkai kam kabwaraa te aati te teei? 6A kaeka n ai aron tuangaia iroun Iesu, ao a kanakoaki irouia aomata akekei. 7A kaira te aati te teei nakon Iesu; a katokai kunnikaia i aona, ao E toka Iesu i aona. 8Ao aomata aika a mwaiti a taakini kunnikaiia i nanon te kawai, ao temwaangina a korei mwaangani kaai man te tawaana ao a kawenei n te kawai. 9A takaarua te koraki ake a ri moan Iesu ao ake a ri mwiina ni kaangai, E na neboaki te Atua! Te Atua, kakabwaia Teuae nako mai n aran te Uea! 10Te Atua, kakabwaia rokon uean te uea are Tawita, are tamara! E na neboaki te Atua! E roko Iesu i Ierutarem, ao E rin n te umwantabu, 11ao E taratarai bwaai nako. Ngkae e a bwakanako te tai bwa e a kaani bong, ao E nako Iesu ma ana reirei ake tengauni ma uoman nako Betania. 12N te bong are i mwiina, ngke a tabe n nakonako i aoni kawaia n oki mai Betania, ao E taonaki n te baki Iesu. 13E noora mai kiiraroa te kai ae te biiku bwa a maiu reirei baana. Ma ngaia are E nako iai bwa E kan noori uaana. Ma ngke E roko iai, ao akea te bwai ae E nooria bwa ti baana, ibukina bwa e tuai n roko aia tai n uaa kaai aika biiku. 14Ao E taku Iesu nakon te kai arei, Akea te aomata ae e na manga kana uaam ma ngkai ao nakon taai rimwi. A ongo bwanaana ana reirei. 15Ngke a roko i Ierutarem, ao E nako n te umwantabu Iesu ao E kakionakoia aomata ake a boobwai ma ake a kaboo nako bwaai. E karangai aia taibora taan rai mwane, ma aia kai n tekateka taani kaboo nako bitin; 16ao E tukiia aomata bwa a na akea temanna ae e na uota te bwai teuana ri nanon te umwantabu. 17E reireiia ngkanne aomata ao E taku nakoia, E koreaki n te Baibara ana taeka te Atua a e kaangai, E na atongaki au umwantabu bwa te tabo n tataro i bukiia aomata nako. Ma kam a tia ni karaoia bwa nneia ni maeka taani kimoa. 18A ongo taekan aei ibonga ake mataniwi ma taani koroboki; ma ngaia are a ukoukora te anga are a na kamatea iai Iesu. A maakua, ibukina ngke a miimii aomata n ana reirei. 19E kiitana te kaawa Iesu ma ana reirei ngke e a tairiki. 20Ngke e moa n iangabong n te bong are i mwiina, ngke a nakonako i nanon te kawai, ao a noora te kai are te biiku bwa e rai mai taberana nakoni wakana. 21E oki ana ururing Betero, ao e taku nakon Iesu, Te Tia Reirei, te kai are te biiku are Ko taetae ni kamaraiaa, e a mate! 22E kaekaia Iesu ao E taku, Kam na onimakina te Atua. 23E koaua ae I tuangkami bwa ane e kaangai nakon te maunga aei, Ko na tabekaki nako, ao bwaka i tari, ao e aki nanokokoraki i nanona ma e onimaki bwa e na koro bukin are e taekinna, ao e na boni karaoaki ibukina. 24Ma ngaia ae I taku nakoimi bwa te bwai ane kam buubuti n ami tataro, ao kam na onimaki bwa e na reke iroumi, ao e na bon reke. 25Ao ngkana kam tei n tataro, ao kabwaraa buren are e titiku i nanomi are e a tia n riki bwa eekakinakoan temanna iai iroumi, bwa E aonga Tamami are i karawa ni kabwarai ami bure aika kam a tia ni karaoi. 27A manga roko i Ierutarem. Ngke E nakonako Iesu i nanon te umwantabu, ao a nakoina ibonga ake mataniwi ma taani koroboki ma unimwaane, 28ao a taku nakoina, Te mwaaka ra ae Ko karaoi iai baikai? Ke antai ae e anganiko te mwaaka aei bwa Ko na karaoi baikai? 29E kaekaia Iesu ao E taku, N na titirakiningkami! Kam na kaeka, ao Ngai N na tuangkami bwa te mwaaka ra ae I karaoi iai baikai. 30Mai karawa ana bwaabetiito Ioane ke mai irouia aomata? Kaekaai. 31A kauntaeka irouia ao a taku, Ngkana ti kaangai, Mai karawa, ao ane E na kaangai, E aera bwa kam aki onimakinna? 32Ma ngkana ti kaangai, Mai irouia aomata, ao a maakuia aomata, bwa a taku bwa Ioane bon te buraabeti ni koaua. 33Ma ngaia are a taku nakoina, Ti aki ataia. E taku Iesu nakoia, I aki konaa naba n tuangkami bwa te mwaaka ra ae I karaoi iai baikai.

will be added

X\