MAREKO 10

1E kiitana te tabo arei Iesu, ao E nako n taabo ake i Iutaia ma ake i tinanikun te karaanga are te Ioretan. A manga kawaria naba aomata aika a mwaiti, ao E reireiia naba n ai aroni kateina are E tataneiai iai. 2A nakoina Bwaritaio temwaangina ao a kataia ni kamwanea n aia titiraki. A taku, Iai riaina i aan te tua bwa e na kanakoa buuna te mwaane? 3E kaekaia Iesu ao E taku, Tera te tua are e anganingkami Mote? 4A kaeka ao a taku, E anga te kariaia Mote nakon te mwaane bwa e na korea taekan aia raure i aon te beebwa, ao bwa e na kanakoa buuna. 5E taku Iesu nakoia, E korea te tua aei Mote ibukini matoatoan nanomi. 6Bwa mani moani karikani bwaai ao aei taekana: E karikiia te Atua bwa te mwaane ao te aine. 7Nibukina aei, ao e na kiitana tamana ma tinana te mwaane ao e na katiteuanaaki ma buuna, 8ao naka uoman a na riki n ti te irikona. Ma ngaia ae ai tiaki uoman ngaiia bwa ai kaanga temanna n aomata. 9Ma ngaia aei, bwa naake E a tia ni kabooia te Atua ao akea te aomata ae na konaa ni karaureiia. 10Ngke a mena i nanon te auti, ao a manga titirakinna riki ibukin taekan te baerei. 11Ao E taku nakoia, Te mwaane ane e kanakoa buuna ao e iein ma temanna, e a karaoa ae e bure nakoni buuna bwa e wene ni bure; 12ao te aine, ngkana e kanakoa buuna ao e iein ma temanna, ao e wene ni bure iai. 13Iai aomata ake a nikiriia ataei iroun Iesu bwa E na kaaki baina i aoia, ma a takuaki irouia ana reirei. 14Ngke E noora aei Iesu ao E rin, ao E taku nakoia ana reirei, Kanakomaia ataei nakoiu, ao tai tukiia; bwa uean te Atua bon aia bwai ataei aika ai aroia aikai. 15E koaua ae I a tuangkami bwa ane e aki butimwaaea uean te Atua n ai aron te teei, ao e na bon aki konaa n rin iai. 16Ao E bwabwakoiia ataei Iesu, ao E taetae ni kakabwaiaiia ngke E katokai baina i aon temanna i mwiin temanna. 17Ngke E a manga moana mwanangana Iesu, ao e biri nakoina te mwaane temanna; e katorobubua i matan Iesu ao e titirakinna ni kaangai, Te Tia Reirei ae e raoiroi, tera ae I riai ni karaoia bwa e aonga n reke irou iai te maiu are e aki toki? 18E taku Iesu nakoina, E aera ngkai ko atongai bwa I raoiroi? Akea temanna ae e raoiroi bwa ti te Atua n ti Ngaia. 19Ko atai taian tua: Ko na aki kamateia aomata; Ko na aki wene ni bure; Ko na aki kimoa; Ko na aki anga am kaotioti ae e kaairua bwa taekan temanna; Ko na aki baabakanikawai; Ko na karinea tamam ma tinam. 20Ao e taku nakon Iesu, Te Tia Reirei, I a kaman tou mwiin tuua akanne ma ngke te kairake ngai. 21Ngke E tatarataraa teuarei Iesu ao E tangiria, ao E taku nakoina, Teuana te bwai ae akea iroum; naako, kaboo nako am bwai akana iai iroum; ao booia, anganiia akana akea aia bwai, ao ane e na reke iroum iai am bwai i karawa; ao nako mai iriirai. 22Ngke e ongo taeka akekei teuarei, ao e oti irouna te mata n rawaawata; ao e taonnako ma te aki kukurei. 23E taraiia nako ana reirei Iesu ao E taku nakoia, Ai kaangaanga ra te rin n uean te Atua irouia akana kaubwai! 24A miimii ana reirei n ana taeka. Ma E a manga taku nakoia, Ataei, ai kaangaanga ra te rin n uean te Atua! 25E rangi ni kaangaanga riki iroun te aomata ae e kaubwai bwa e na rin n uean te Atua nakon te kaamero ngkana e na rin i nanoni bwangabwangan te neiran. 26A rangi ni miimii n aei ana reirei, ao a i titiraki irouia ni kaangai, Antai ngkanne ae e na konaa ni kamaiuaki? 27E taraiia Iesu ao E taku, E aki konaaki aei irouia aomata, ma E konaaki iroun te Atua: bwa a konaaki bwaai nako iroun te Atua. 28E taetae ngkanne Betero ao e taku, Noria, ti a tia ni kiitani bwaai nako ao ti iriiriko. 29E taku Iesu, E koaua ae I a tuangkami bwa te aomata ae a tia ni kiitana mwengana ke tarina, ke mwaanena, ke tamana, ke tinana, ke abana i bukiu ao ibukin te euangkerio, 30e na karekei aika a bati riki n te roro aei. E na karekei tebubua riki mwaitin auti, ma taari, ma mwaane, ma tiina, ma naati, ma aaba, ma bwainikiriinaki naba; ao n te aonnaba ae e na roko te maiu are e aki toki. 31Ma a mwaiti aika a mena i moa aika a na riki ni kabane, ao aika a mena n te kabane bwa a na mena i moa. 32E tabe ngkai n nakonako Iesu ma ana reirei i aon te kawai nako Ierutarem. E ri moaia ana reirei ake a taonaki n te miimii; ao a maaku aomata ake a iririia. E a manga karaoa naba are E a tia ni karaoia: bwa E kaokoroia ana reirei ake tengauni ma uoman ao E taekin nakoia taekani bwaai ake a nangi riki nakoina. 33E taku, Noria, ae ti a toua kawaira nako Ierutarem; ao ane E nang kamwaneaki Natin te Aomata nako nanoni baiia ibonga ake mataniwi ma taani koroboki, ao ane a na anga Ngaia nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, 34ake a na kaenaenaa, ao a na bawareia, ao a na kataerea, ao a na kamatea; ma i mwiin tenibong ao E na manga maiu. 35A roko ngkanne iroun Iesu Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio, ao a taku nakoina, Te Tia Reirei, ti tangiriko bwa Ko na karaoa nakoira te bwai ae ti na butiiko iai. 36E kaekaia ao E taku, Tera ae kam tangirai iai bwa N na karaoia i bukimi? 37A taku nakoina, Karekea nera bwa ti na tekateka, temanna i angaataim ao temanna i angamaingim, ngkana Ko tekateka i aon am kaintokanuea n te Aba-n-uea are e mimitong. 38Ma E taku Iesu nakoia, Kam aki ataa te bwai ae kam buubuti ibukina. Kam konaa ni mooi ni mwangkon te karawaawataaki ae N nangi nimma? Ao kam konaa ni bwaabetitooaki n te aeka ni bwaabetiito ae N nangi bwaabetitooaki iai? 39A kaeka ao a taku, Ti konaa. E taku Iesu nakoia, Kam konaa ni mooi n te mwangko ae I mooi iai; ao kam konaa ni bwaabetitooaki n te bwaabetiito ae I bwaabetitooaki iai, 40ma te tekateka i angaataiu ao i angamaingiu bon akea au bwai iai bwa N na anga te kariaia; e a katauaki te tekateka i bukiia te koraki are e a tia ni baaireaki i bukiia. 41Ngke a ongo aei reirei ake tengaun, ao a un irouia Iakobo ma Ioane. 42E weteiia Iesu nakoina ao E taku nakoia, Kam ataia bwa te koraki ake a katauaki bwa taan tau-taeka i aoia aomata aika tiaki I-Iutaia bon iai mwaakaia i aoia, ao aia aomata ake a kakannato a kaboonganai mwaakaia i aoia. 43Ma e na aki riki aei i buakomi: bwa ane e kani kakannato i buakomi ao e riai n riki bwa ami tabonibai, 44ao ane e kan atongaki bwa te nambwauan, ao ke e riki bwa aia toro aomata ni kabaneia. 45Bwa E roko naba Natin te Aomata, tiaki bwa e na toronaki te aba irouna, ma E na toro irouia aomata, ao E na anga maiuna bwa booni kamaiuaia aomata aika a bati. 46A roko i Ieriko, ao n te tai are E tabe ni kiitana ikekei iai Iesu ma ana reirei ma aomata aika a bati, ao Bwatimea ae te tia buubuti ae e mataki, ae natin Timea, e tekateka i rarikin te kawai. 47Ngke e ongo bwa Iesu are kaain Natareta, ao e takaarua ni kaangai, Iesu, ae Natin Tawita, nanoangaai! 48A mwaiti aomata ake a takuia ao a tuangnga bwa e na aki karongoaa; ma e kanenea riki bwanaana n takaarua ni kaangai, Natin Tawita, nanoangaai! 49E tei Iesu ao E taku, Weteia. A wetea teuare e mataki ao a kaangai nakoina, Keiaki, tei rake bwa E weteiko. 50E karenako rabunana mai aona, ao e kiba rake, ao e kawara Iesu. 51E titirakinna Iesu ao E taku, Tera te bwai ae ko tangirai iai bwa N na karaoia i bukim? E kaeka te aomata are e mataki ao e taku nakoina, Raboni! I kan nooraaba. 52E taku Iesu nakoina, Toua nako kawaim; e kamaiuko am onimaki. E a nooraaba ngkekei naba, ao e iriira Iesu i nanon te kawai.

will be added

X\