RUKA 9

1Ao E weteia uaake tengauni ma uoman Iesu ni bootiia, ao E anganiia te mwaaka ao te konaa ni kanakoia taimonio iai, ao ni katoki aoraki naba iai; 2ao E kanakoia bwa a na taetaekina uean te Atua ao a na kamaiuiia aoraki. 3Ao E taku nakoia, Akea te bwai ae kam na uotia ni mwanangami: akea te oko, akea nnen ami bwai, akea te kariki, ao akea te mwane; ao kam na aki kauoua ami kabaraaki. 4Ao te auti ane kam rin iai, kam na maeka iai, ao kam na manga nako naba maiai. 5Ao n te tabo are kam aki butimwaaeaki iai irouia kaaina, ao ngkana kam kiitana te kaawa anne, ao taei bubun aontano mai waemi bwa te bwai ni kakoaua nakoia bwa a aki mutiakiningkami. 6Ao a nako ana reirei ni kawari kaawa nako n tataekina te euangkerio, ao a kakamaiu n taabo ake a roko iai. 7Ao Erote, are e tautaeka i Kariraia, e ongo taekani bwaai ni kabane ake a karaoaki, ao e mino ana iango, ibukina bwa a taku tabemwaang bwa e a manga maiu Ioane mai buakoia maate; 8ao a taku temwaangina bwa e kaoti Eria, ao temwaangina, bwa e a maiu te buraabeti nikawai temanna. 9E iango Erote ao e taku, I a tia ni korea roroan Ioane; ma ai antai teuaei, ae I ongo taekana aikai? Ao e kani karekea ana tai ni kaaitibo ma Ngaia. 10Ngke a oki taan tuatua, ao a tuanga Iesu taekani baike a a tia ni karaoi. Ao E kairiia ni kaokoroia nakon te kaawa are arana Betetaita. 11Ngke a ataia aomata, ao a ri mwiina; ao Ngaia, E butimwaiia ao E taekina nakoia taekan uean te Atua, ao E kamaiuiia aomata ake a kainnanoa te kani kamaiuaki. 12E a kaani bong; a roko uaake tengauni ma uoman ao a taku nakoina, Kanakoia aomata bwa a na nako ni kaawa ma taabo aika a maekanaki i marenaua aika i rarikira bwa a na motirawa ao a na kareke kanaia iai; bwa ae ti a mena ikai n te tabo ae e rereua. 13Ao Ngaia, E taku nakoia, Kam na anganiia kanaia bwa a na amwarake. A kaeka ao a taku, Ae iai iroura e aki raka i aon ae ti nimaai te kariki ao uoman te ika—ma e na tau ti ngkana ti nako ni kaboo amwarake i bukiia aomata aikai. 14Bwa mwaitiia mwaane tao nimaua te nga. Ao E taku nakoia ana reirei, Katekatekaia ni kurubu aika tao kakanimangauni kaain teuana. 15Ao a karaoa tuangaia, ao a katekatekaia ni kabaneia. 16Ao E anai kariki ake nimaai ao iika ake uoman, ao E tara rake nako karawa, ao E kaaitaua te Atua ao E urui, ao E anganiia ana reirei bwa a na kaaki i mataia aomata. 17A bane n amwarake ao a ngae. Ao ana reirei Iesu, a anai tengauni ma uakora bwaene aika kakanoa n nikiran amwarake ake a tiku. 18Ti Iesu n tataro n te tai teuana ngke a roko irouna ana reirei; ao E titirakiniia ni kaangai, A taku aomata bwa antai Ngai? 19Ao a kaeka ni kaangai, Ioane are te tia Bwaabetiito; ma a taku temwaangina bwa Eria; ao temwaangina, bwa temanna ae e a manga maiu mai buakoia buraabeti nikawai. 20Ao E taku nakoia, Ao ngkami, kam taku bwa antai Ngai? Ao e kaeka Betero ni kaangai, Ana Kristo te Atua Ngkoe. 21Ao E tuangiia ni kamatoaa bwanaana nakoia bwa akea temanna ae a na kaongoa taekan te baerei. 22Ao E a manga taku riki Iesu nakoia, E riai Natin te Aomata bwa E na karawaawataaki ao bwa E na ribaaki irouia unimwaane, ao irouia ibonga ake a kakannato, ma taani koroboki, ao bwa E na kamateaki, ao E na manga maiu n te katenibong. 23Ao E taku nakoia ni kabaneia, Ane e kan ri mwiiu, ao ke e kaakeaa i bon irouna, ao ke tabetabeka ana kaibangaki n te bong ae koraki, ao ke e iriirai. 24Bwa ane e kani kaawakina maiuna ao e na kabuaa; ao ane e kabuaa maiuna i bukiu, ao e na kaawakinna. 25Bwa tera te raka ae e na karekea te aomata ngkana e bwaina te aonnaba ae e bwanin ao ngaia e kabuaa maiuna ke e karawaawataaki? 26Bwa ane e maamaa irou ao n au taeka, ao E na maamaa naba irouna Natin te Aomata ngkana E roko ma mimitongina ao mimitongin te Tama ma anera ake a raoiroi. 27Ma I tuangkami ma te koaua, bwa iai tabemwaang aika tei a ikai aika a na aki mate i mwaain ae a noora uean te Atua. 28Tao wanibong i mwiin ana taeka Iesu akekei, ao E kaira Betero ma Ioane ma Iakobo, ao E ararake nako aon te maunga bwa E na tataro iai. 29Ngke E tabe n tataro, ao E onikaki aron taraan ubuna, ao e riki ni mainaina n raneanea kunnikaina. 30Ao nooria, a taetae ma Ngaia uoman aomata, bwa Mote ao Eria, 31ake a kaoti ni mimitong; ao a taekina matena, are E na kakoroa bukina i Ierutarem. 32Ao a matuu nako Betero ma raona; ma ngke a uti, ao a noora mimitongin Iesu ma aomata ake uoman ake a tei ma Ngaia. 33Ao ngke a nako mai irouna, ao e taku Betero nakon Iesu, Te Tia Reirei, e raoiroi bwa ae ti a mena ikai; ti a katei umwanrianna aika tenua, bwa teuana i bukim, ao teuana ibukini Mote, ao teuana ibukin Eria—ma e aki ataa nanon te baere e taekinna. 34Ngke e tabe n atongi baikai, ao e roko te nang ao e rabuniia nuuna; ao a maaku ngke a mena i buakon te nang. 35Ao e roko te bwanaa man te nang ae e kaangai, Aio Natiu, ae e rineaki irou; kam na ongo irouna. 36Ao ngke e toki te bwanaa, ao E nooraki Iesu bwa ti Ngaia. A aki karongoaa ana reirei ake raona, ao akea te bwai teuana ae a taekinna ibukin te baere a tia n nooria. 37N te bong are i mwiina, ngke a a tia n ruo man te maunga, ao E kaaitibo Iesu ma aomata aika bati. 38Ao nooria, e takaarua te aomata temanna mai buakoia aomata aika bati ni kaangai: Te Tia Reirei, I butiiko bwa Ko na nanoanga natiu te mwaane, bwa bon ti ngaia au ataei; 39ao nooria, e taatauaki iroun te taamnei n te tai teuana ma teuana; ao kinaakin aei, e karinaa te teinimwaane ni katakaaruaaea, ao e karaoa ae e na kaatikitiki iai ni karokoa ae e kabungibaware, ao e a tibwa kiitanna ngkana e a bon rawata irouna. 40I butiia am reirei bwa a na kanakoa, ma a aki konaa. 41E kaeka Iesu ni kaangai, Te roro ae akea ana onimaki, ae e bure arona, maan ra meemenau iroumi ao taotaonakin nanou nakoimi? Kaira mai natim. 42Ngke e tabe n roko te teinimwaane, ao te taimonio, e boaketana ao e kaatikitikia. Ao Iesu, E takua te anti are e kamwaraa, ao E kamaiua te teinimwaane, ao E anga nakon tamana. 43Ao a bane ni miimii ni ma’kan te Atua. Ao ngke a bane ni miimii aomata ni bwaai ni kabane ake E karaoi Iesu, ao E taku nakoia ana reirei, 44Kam na kakauongo raoi nakon taeka aikai: ane E nang kamwaneaki Natin te aomata nako nanoni baiia aomata. 45Ma a aki atai nanon taeka akekei, ao a karabaaki mai irouia, bwa a aonga n aki ataia; ao a maaku n titirakinna ibukin taeka akekei. 46Ao e riki te kauntaeka irouia bwa antai ae e kakannato riki i buakoia. 47Ma ngke E atai nanoia Iesu, ao E anaa te teei ao E kateia i rarikina, 48ao E taku nakoia, Ane e mwanea te teei aei n akoia i nanon arau, ao e mwaneai n aakoai naba; ao ane e mwaneai n aakoai, ao e mwanea Teuare e kanakomaiai; bwa ane e mangori riki i buakomi, ao ngaia ane e kakannato riki. 49Ao Ioane, e kaeka ni kaangai, Te Tia Reirei, ti noora te aomata ae e kanakoia taimonio n aram, ao ti katokia ibukina bwa tiaki raora. 50Ma E taku Iesu nakoina, Tai katokia; bwa te aomata ae e aki rawa nakoimi ao bon raomi. 51Ngke e a kaan roko te tai are E nang uotaki rake iai Iesu nako karawa ao E motika nanona bwa E na nako Ierutarem. 52Ao E kanakoia ana taan ua-rongorongo n ri moana; ao a nako, ao a rin ni kaawan Tamaria teuana, bwa a na katauraoi bwaai ibukina. 53Ma a rawa kaain te kaawa ni kani mwaneia n akoia ibukin ataakina irouia bwa ae i aoni kawaina Iesu nako Ierutarem. 54Ao ana reirei, are Iakobo ma Ioane, ngke a ataa te baerei, ao a taku, Te Uea, Ko tangiriira bwa ti na kabwakaa te ai mai karawa bwa e na kamaunaia? 55Ma Iesu, E rairaki ao E takuiia. 56Ao a nako n te kaawa teuana. 57Ngke a tabe ni mwananga, ao e taku te aomata temanna nakon Iesu, N na iriiriko nakon te tabo are Ko na nako iai. 58E taku Iesu nakoina, Iai nneia ni maeka kameaanti, ao ngaoia manin aan-nang, ma akea nnen Natin te aomata ae E na kawenea iai atuna. 59Ao E taku nakon temanna, Ko na irirai, Ao ngaia, e kaangai, Te Uea, kariaiai bwa N na nako moa n tauna tamau. 60Ma E taku nakoina, Katikuia maate bwa a na tauniia aia mate; ma ngkoe, ko na nako n tataekina uean te Atua. 61E a manga taku temanna, N na iriiriko, te Uea; ma kairiaiai moa bwa N na nako ni kaboo ma kaaini mwengau. 62Ma E taku Iesu nakoina, Akea ane e katokaa baina i aon te bwai ni kamarau tano n tauua ao e tanrikaaki, ae e tau ibukin uean te Atua.


Copyright
Learn More

will be added

X\