RUKA 8

1Ao rimwi E nako Iesu ni kawari kaawa ma maeka, ni kabwarabwara, ao n uota te rongorongo ae e raoiroi are taekan uean te Atua. Raona uaake tengauni ma uoman, 2ma aine tabemwaang ake a tia ni kamaiuaki mai irouia anti aika buaakaka ao man aorakiia; are Nei Maria are te I-Mwaketara, are a a tia n oti nako mai irouna itiman taimonio, 3ma Nei Ioana, are buni Kuta are ana touati Erote, ma Tutanna, ma aine riki aika bati ake a tia ni buokiia ni baike a kainnanoi. 4A tabe n rooroko aomata iroun Iesu man te kaawa teuana i mwiin teuana; ao ngke a bootaki ni mwaiti, ao E taekina te rongorongo ni kabootau aei Iesu nakoia: 5E oti nako te tia unuuniki ni kamaae ana koraa; ao ngke e kamaae a bwaka tabeua ri rarikin te kawai, ao a touaki, ao a kang mannikiba. 6Ao a bwaka tabeua i aon te riribwaa; ao ngke a rikirake, ao a rai ibukina bwa akea te mwaimwai iai. 7Ao a bwaka tabeua i buakoni kaai aika kateketeke; ao a rikirake, ao a kariki uaa aika tatabebubua. Ao E kanenea riki bwanaaa ao E taku, Ane iai taningana n ongo, ao ke e ongo. 8Ao a bwaka tabeua i aon te tano ae e raoiroi ao a rikirake, ao a kariki uaa aika tatabebubua. Ao E kanenea riki bwanaana ao E taku, Ane iai taningana n ongo, ao ke e ongo. 9Ao ngke a titirakina Iesu ana reirei bwa tera nanon te rongorongo ni kabootau arei, 10ao Ngaia E taku, Kam anganaki te konaa n atai baike a raba ake bwain uean te Atua; ma a anganaki aomata aika bati n taeka ni kabootau, bwa a na taratara ma a na aki nooraaba, ao a na ongoraa ma a na aki atatai. 11Aio nanon te rongorongo ni kabootau; Te koraa bon ana taeka te Atua. 12Ake a bwaka ri rarikin te kawai bon aomata ake a tia n ongo; ao ngkanne, e roko te riaaboro ao e uota nako te taeka mai nanoia, bwa a aonga n aki onimaki ma n aki kamaiuaki. 13Ao ake i aon te riribwaa bon te koraki ake a ongo te taeka ao a kaaki i nanoia ma te kimwaareirei; ti te bo te koraki aei ma koraa ake akea wakaaiia: a onimaki i nanon te tai ae e aki maan, ma ngke a kariiriiaki ao a bwaka. 14Ao i bukiia ake a bwaka i buakoni kaai ake a kateketeke, akanne bon te koraki ake a ongo ma a karibwaaki n iango n raraoma ibukini bwain te maiu aei, ma kaubwaina ao kakukureina, ao a aki kaoti uaaia aika raraoi. 15Ao i bukiia ake n te tano are e raoiroi, akanne bon te koraki ake a ongo te taeka ao a taua ni kamatoaa ma te nano ae e koaua ae e raoiroi, ao a kariki uaa ibukin aia taotaonaki n nano. 16Akea ane e kauraa te taura ao e rabunna n te bwaketi, ke e kaaki i aan te kainiwene, ma e katokaa i aoni nnena, bwa e aonga n nooraki ootana irouia aomata ake a rin. 17Bwa akea ae e raba ae e na aki kaotaki; ao akea ae e karabaaki ae e na aki ataaki ao e na aki oti. 18Kam na tarataraingkami ngkanne n aromi n ongoraa: bwa ane e na anganaki riki teuare iai ana bwai, ao ane akea ana bwai, ao e na anaaki mai irouna are e taku bwa ana bwai. 19Ao ngkanne, a kawara Iesu tinana ma tarina, ma a aki konaa n roko i rarikina bwa e bati te aomata. 20Ao a tuangnga tabemwaang ni kaangai, A tei i tinaniku tinam ma tarim bwa a kan nooriko. 21Ma E taku nakoia, Tinau ma tariu bon aomata ake a ongo ana taeka te Atua ao a karaoia. 22N te bong teuana ao E toka Iesu ma ana reirei i aon te booti, ao E taku nakoia, Ti a nako n ri nuukan te nama nakon iterana are teuana. Ma ngaia are a a nako. 23Ao ngke a ieie ao E matuu Iesu. Ao e kare te ang ae e rangi ni korakora n ruona aon te nama, ao e a kaani kebo aia booti n te ran, ao a reke n te kaangaanga. 24Ao a kawaria ni kautia, ao a kaangai, Te Tia Reirei, te Tia Reirei, ti mate. Ao E uti, ao E taku te ang ma naao ake a buubura; ao e toki karen te ang, ao e wene n rau te ran. 25Ao E taku nakoia, A nga ami onimaki? Ao a maaku ma ni miimii, ao a i taetae irouia ni kaangai, Antai Teuaei, bwa E taetae nakon te ang ma te nao, ao a karaoa tuangaia. 26Ao E ie nako Iesu ma ana reirei nako abaia I-Kerata, are e kaaitaraa Kariraia. 27Ao ngke E aerake nako aon te aba, ao E aitara ma te aomata ae e taniaki irouia taimonio ae e nako man te kaawa; e a maan teuaei n aki kuukunnikainna, ao e mamaeka n aia tabo maate ma tiaki n te auti. 28Ngke e noora Iesu, ao e takaarua ao e bwaka i matana, ao e kaangai n te bwanaa ae e korakora, Tera am bwai irou, Iesu, are Natin te Atua are Moan te Rietata? I butiiko bwa Ko na aki kammarakai. 29Bwa E a tia Iesu n tuanga te anti are e kamwaraa bwa e na oti nako mai irouna. Bwa e a waiti ana tai teuaei n taniaki iroun te anti arei; n taai ake e taniaki iai, ao e kabaeaki n taurekereke ma bwaai ni kabae wae, ma e urui bwaai ni kabaebae ao e kairaki nakon te rereua iroun te taimonio. 30E titirakinna ngkanne Iesu ni kaangai, Antai aram? Ao e taku, Rekeon; bwa a mwaiti taimonio ake a tia n rin i nanona. 31Ao taimonio, a butiia Iesu bwa E na aki kanakoia nako Abuto! 32Iai nanai ni beeki aika bati ake a amwarake ikekei i rarikin te maunga n are e karaabee; ao a butiia bwa E na kanakoia bwa a na rin i nanoia. Ao Ngaia, E kariaia. 33A oti nako ngkanne taimonio mai iroun teuarei ao a rin i nanoia beeki, ao a toua are e rangi ni karaabee nako nanon te nama ao a bwabwa. 34Ngke a noora te bwai are e a tia n riki uaake a tararuaia beeki, ao a biri nako, ao a taekina te baerei n te kaawa ao n taabo ake a maekanaki i marenaua. 35A nako aomata bwa a na noora te baere e a tia n riki, ao a roko iroun Iesu, ao a noora te aomata are a a tia n oti nako mai irouna taimonio, bwa e tekateka i rarikini waen Iesu: e kunnikainna ao e a eti ana iango; ao a maaku aomata. 36Ao te koraki ake a tia n noora aroni kamaiuan teuare e taniaki irouia taimonio, a tuangiia aomata ake a roko aron Iesu ngke E kamaiuiia. 37Ao aomata ni kabaneia ake kaain te tabo are abaia I-Kerata, a bubutiia bwa E na kiitaniia; bwa a taonaki n te maaku ae e korakora; ma ngaia are E toka i aon te booti ao E kataua te nako. 38E buubuti teuare a oti nako mai irouna taimonio bwa e kan iria; ma E kanakoa Iesu, ao E taku, 39Ko na okira mwengam, ao taekini bwaai ni kabane ake E a tia ni karaoi te Atua nakoim. Ao e nako n tataekin aroni baike E karaoi Iesu nakoina. 40Ngke E oki Iesu nakon iteran te nama are teuana, ao E butimwaaeaki irouia aomata ma te kukurei bwa a bane ni kakaantaningaia. 41Ao nooria, e roko te aomata ae arana Iairo, ae te tia taua taekani mwaneabaia I-Iutaia; e bwaka ni bobaraaki i rarikini waen Iesu, ao e butiia bwa E na roko n ana auti. 42Bwa iai natina te aine ae ti temanna, ae tao ai tebwi ma uoua ana ririki, ao e a kaani mate. Ngke E nako ao a karibwaa aomata. 43Ao te aine ae e aoraki n aine i nanon tebwi ma uoua te ririki ake a bwaka nako ae e kabane ana bwai n anganiia taokita, ae akea ae e konaa ni katoka aorakina, 44e roko n ri akuun Iesu, ao e riinga rabin ana kunnikai; ao n te tai naba arei, ao e toki aorakina n aine. 45Ao E taku Iesu, Antai ae e riingai? Ngke a bane n taku bwa tiaki ngaiia ao e taku Betero, Te Tia Reirei, a otabwaniniiko aomata ao a karibwako! 46Ma E taku Iesu, Iai temanna ae e riingai; bwa I namakina ae e nako mai irou te mwaaka. 47Ngke e ataia neierei bwa e aki raba, ao e roko n ruru bwa e maaku, ao e bwaka i matana, ao e tuangnga i mataia aomata ni kabaneia bukin riingana ao arona ngke e waekoa n toki aorakina. 48Ao E taku Iesu nakoina, Natiu, e kamaiuko am onimaki; naako ma te rau. 49Ngke E kume n taetae Iesu, ao e roko te mwaane temanna man ana auti te tia taua taekani mwaneabaia I-Iutaia, ao e taku nakoina, E a mate natim te aine; tai manga katabetabea te Tia Reirei iai. 50Ma ngke E ongo aei Iesu ao E taku nakon Iairo, Tai maaku; ko na ti onimaki, ao e na manga maiu. 51Ngke E roko Iesu n te auti, ao E aki kariaia bwa e na rin temanna ma Ngaia, ma ti Betero, Ioane ao Iakobo, ao taman ma tinan te teei. 52Ao a bane n tang ao a tanginiwenei; ma E taku Iesu nakoia, Tai tang, bwa e aki mate ma e matuu. 53Ao a ngare ni kakanikoa Iesu, bwa a ataia ae e mate. 54Ma Iesu, E taua bain neierei ao E taku n te bwanaa ae e korakora, Te teinaine, tei rake. 55Ao e a manga maiu, ao e tei rake naba ngkekei; ao E tua Iesu bwa e na anganaki neierei te amwarake bwa e na kanna. 56Ao a miimii ana karo neierei; ma E tuangiia Iesu bwa akea temanna ae a na kaongoa taekan te baere e karaoaki.

will be added

X\