RUKA 7

1Ngke a bane baike E kan taekin Iesu nakoia aomata, ao E nako Kariraia. 2Iai ana toro mataniwiin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ae e tangiraki irouna. E aoraki te toro arei, n te aro are e a kaani mate iai. 3Ngke e ongo te mataniwi arei taekan Iesu, ao e kanakoia aia unimwaane I-Iutaia tabeman bwa a na nako n Iesu, ao a na tuangnga bwa E na roko ni kamaiua ana toro. 4Ngke a roko iroun Iesu, ao a kabane aia buubuti nakoina ni kaangai: Ko bon riai ni buoka te mwaane aei ibukina, 5bwa e tangira ara bootanaomata, ao e katea ara mwaneaba. 6Ao Iesu, E nako ma ngaiia. Ngke E a kaan ma te auti, ao teuare mataniwiin te taanga, e kanakoia raona nakon Iesu, ao a taekin ana taeka nakoina aika kaangai: Te Uea, tai katabeko, bwa I aki tau bwa Ko na rin i aani batau, 7ao I aki tau naba bwa N na nakoim. Ma an taetae naba, ao e a marurung naba au toro. 8Bwa te aomata ngai ae I mena i aaia ake a kakannato riki nakoiu, ao iai tautia aika I mataniwi i aoia: ngkana I kaangai nakon temanna, Naako ao e nako; ao nakon temanna, Nako mai, ao e roko; ao nakon au toro, Karaoa aei, ao e karaoia. 9Ngke E ongo aei Iesu, ao E miimii irouna, ao E rairaki, ao E taku nakoia aomata aika bati ake a iria, I tuangkami bwa akea i buakoia Iteraera ae I kunea bwa iai ana onimaki ae e korakora n ai aron aei. 10Ao uaake a kanakoaki, ngke a okira te auti, ao a noora te toro are e aoraki bwa e a marurung. 11Ao rimwi riki teutana, ao E nako Iesu nakon te kaawa are arana Nain; ao a iria ana reirei, ma aomata aika rangi ni mwaiti. 12Ngke E a kaan ma mataroan oon te kaawa, ao nooria, e a uotaki nakoina te aomata ae e mate ae te rikitemanna iroun tinana, ao neierei e a tia ni mate buuna; a rangi ni mwaiti aomata ake a raona neierei. 13Ngke E noora neierei te Uea, ao E nanoangaia, ao E taku nakoina, Tai tang. 14Ao E kaaniia n riinga te bao are e uotaki iai te mate, ao a tei uaake a uotia. Ao E taku Iesu, Te roronga, I taku nakoim, Tei rake. 15Ao teuare e mate, e tekateka, ao e taetae. Ao Iesu E anga teuarei nakon tinana. 16Ao a bane n rootaki n te maaku; ao a kamoamoaa te Atua ni kaangai: E kaoti te buraabeti ae e kakannato i buakora! Ao, E kawariia ana aomata te Atua. 17Ao e buta aon Iutaia ma taabo ake i rarikina n taekana. 18A taekini baikekei ni kabane ana reirei Ioane nakon Ioane. 19Ao ngaia, e weteiia uoman ana reirei, ao e kanakoia nakon te Uea ma taeka aikai: Ngkoe Teuare e nangi roko, ke ti na kaantaninga riki temanna? 20Ngke a roko iroun Iesu uaakekei, ao a taku, E kanakomaira Ioane are te tia bwaabetiito nakoim ma ana taeka aikai: Ngkoe Teuare e nangi roko, ke ti na kaantaninga temanna? 21N te tai naba arei, ao E kamaiuiia aomata aika mwaiti man aorakiia aika kakaokoro, ao mai irouia anti aika buaakaka; ao E kanooraabaia mataki aika bati. 22Ao E taku Iesu nakoia, Naako tuanga Ioane baika kam a tia n noori ao n ongo: a noora aba mataki, a nakonako mwauku, a kamaiuaki reebera, a uki taningaia taningabono, a manga maiu maate, ao a ongo taekan te euangkerio aomata ake aki kaubwai. 23Ao e a kabwaia ane aki tarai baika I karaoi bwa te kaangaanga nakon ana onimaki. 24Ngke a a tia n nako ana taan ua-rongorongo Ioane, ao E taetae Iesu nakoia aomata ibukin Ioane: Tera are kam nako iai nakon te rereua bwa kam na nooria? Te uteute ae e mwaeiei n te ang? 25Tera ngkanne are kam nako iai bwa kam na nooria? Te aomata ae e kunnikaina n te kunnikai ae e maraurau? Noria, a mena n aia auti ueea aika kuunikaia ni kunnikai aika tikiraoi, ao a amwarake raoi. 26Tera ngkanne are kam kan nako iai bwa kam na nooria? Te buraabeti? Eng, I tuangkami bwa e moamoa riki nakon te buraabeti. 27Bon Ioane are e koreaki taekana ni kaangai: Noria, I kanakoa au tia ua-rongorongo n ri moam, are e na katauraoa kawaim i mwaaim. 28I tuangkami bwa akea i buakoia aomata nako aika tia ni bungiaki ae e kakannato riki nakon Ioane; ma ane moan te mangori n uean te Atua ao boni ngaia ae e kakannato riki nakoina. 29Ngke a ongo aomata ma taan anai taekiti, ao a kariaia bwa E eti te Atua, bwa a a tia ni bwaabetitooaki n ana bwaabetiito Ioane; 30ma Bwaritaio ao rooia a ribaa ana kaantaninga te Atua i bukiia, bwa a tuai ni bwaabetitooaki irouna. 31Tera ae N na konaa ni kabootaua iai aomata aika kaain te roro aei ma ngaia, ao tera kabootau aia? 32Ti te bo ngaiia ma ataei ake a tekateka n te tabo ni mwaakete ao a weweewete temanna nakon temanna ni kaangai: Ti katangitang nakoimi, ao kam aki bwaatere; ti tanginiwenei ao kam aki tang. 33Bwa e roko Ioane are te tia bwaabetiito n aki kangi berena ao na aki mooi wain; ao kam kaangai, Iai irouna te taimonio. 34E roko Natin te aomata ao E amwaamwarake ma ni momooi; ao kam kaangai, Nooria, te Aomata ae e buabeka ao te tia korowaawaa ni mamanging; raraoia taan anai ro-n-rabwata ma aomata aika buaakaka. 35Ma e ngae n anne, ao rabakaun te Atua e a kaotaki bwa e koaua irouia aomata ake a butimwaaia. 36E kaoaki Iesu iroun temanna te Bwaritaio bwa E na amwarake ma ngaia, ao E rin n ana auti te Bwaritaio arei, ao E tekateka bwa E na amwarake. 37Ao nooria, iai ainen te kaawa ikekei ae te tia bure. Ngke e ataia bwa E tekateka n amwarake n ana auti te Bwaritaio, ao e roko ma nnen te bwa ae e karaoaki man te atiibu ae te arabwata. 38E tei i akuun Iesu ibukini waena n tang, ao e kamwaimwaii waena n rannimatana, ao e kaoi n iran atuna, ao e kabooria ma waena, ao e kabiri n te bwa. 39Ao te Bwaritaio are e kaoa Iesu, ngke e noora te baerei, ao e taku i nanona, Ngke arona bwa te buraabeti Teuaei, ao E na kaman ataia bwa antai te aine aei, ae e riingnga, ao arona, bwa te aine ae e buaakaka. 40Ao E taetae Iesu nakoina ni kaangai, Timon, iai te bae I kan taekinna nakoim. Ao ngaia e kaeka ao e taku, Taekinna, te Tia Reirei! 41Uoman aomata aika taarau iroun te aomata temanna: ana taarau temanna nimabubua te tenari, ao are temanna nimabwi. 42Ngke a aki konaa ni kabwarai aia taarau, ao a kamaunaaki aia taarau iroun teuarei. Antai mai buakoia ae e na tangira riki teuarei? 43E kaeka Timon ao e kaangai, I taku bwa teuare e mwaiti riki ana taarau ake a kamaunaaki. Ao E taku Iesu nakoina, E eti am iango. 44E rairaki ngkanne Iesu nakon te aine, ao E taku nakon Timon, Ko noora te aine aei? I rin n am auti, ao akea te ran ae ko anganai bwa tebokani waeu, ma neiei e kamwaimwaii waeu n rannimatana ao e kaoi n iran atuna. 45Ko aki kaota aroni butimwaaeau n te kabooria, ma neiei e aki toki arona ni kaota karineau irouna ni kabooriana ma waeu ma ngke I moa n rin. 46Ko aki kabira atuu n te bwa, ma neiei e kabira waeu n te bwa. 47Ma ngaia ae I tuangko bwa e bati ana tangira ibukina ngkai a kabwaraaki ana bure aika bati; ma ane aki bati ana bure ni kabwaraaki, ao e aki bati ana tangira. 48Ao E taku nakon neierei, A kabwaraaki am bure. 49Ao te koraki ake raon Iesu n amwarake, a taku i nanoia, Antai Teuaei ae e konaa naba ni kabwarai buure? 50Ao E taku Iesu nakon te aine arei, E kamaiuko am onimaki; naako ma te rau.

will be added

X\