RUKA 6

1N te bong ae te taabati, ngke E ri nuukan nnen te aroka ae te uiita Iesu ma ana reirei, ao a anai uaa n uiita ana reirei, a bubui i baiia, ao a kang. 2A nooraki irouia Bwaritaio tabemwaang, ao a taku nakoia, E aera ngkai kam karaoa ae e eekaanako te tua ibukin te taabati? 3E kaekaia Iesu ao E taku, Kam tuai ni wareka taekan te baere e karaoia Tawita ngke e baki, ngaia ma ake raona? 4Bwa e rin i nanon ana auti te Atua ao e anaa te berena are e kaotiotaki ao e kanna ma akea ae e kariaiakaki bwa e na kanna bwa ti ibonga, ma Tawita e anganiia naba ake raona bwa a na kanna? 5E a manga taku riki nakoia, Natin te aomata bon Uean te taabati. 6N te taabati teuana, ngke E rin Iesu ni mwaneabaia I-Iutaia ao E reireia aomata iai; ao e mena ikekei temanna ae e mate baina ae ataina. 7A tarataraa Iesu taani koroboki ma Bwaritaio, bwa tao E na karaoa te mwakuri ni kamaiu n te taabati ke E na aki, bwa a kani karekea kabuaakakaana. 8Ma E atai nanoia Iesu, ma ngaia are E taku nakon te aomata are e mate baina, Nako mai tei ikai. Ao ngaia e tei rake ao e nako n tei ikekei. 9Ao E taku nakoia Iesu, I tuangkami, e eekaki nako te tua ibukin te taabati ni karaoan ae e raoiroi ke ae e buaakaka nakon te aomata, ni kamaiuana ke ni kamateana? 10Ao E taraiia nako ni kabaneia, ao E taku nakoina, Arora nako baim. E karaoa tuangana teuarei, ao e a manga oki marurungini baina. 11A rangi n un ao a iango irouia bwa tera ae a na karaoia nakon Iesu. 12Ni boong akekei, ao E nako Iesu nakon te maunga bwa E na tataro iai, ao E kangainaa n tataro nakon te Atua. 13Ngke e a ingabong, ao E weteiia ana reirei ao E rineiia tengauni ma uoman mai buakoia, ao E atongiia bwa taan tuatua, Aikai araia; 14Timon, are E anganaki arana teuana iroun Iesu bwa Betero, ao Anterea are tarina; Iakobo ao Ioane, Biribo ma Bwaretoromwaio, 15Mataio ma Toma, Iakobo are natin Arebwaio ao Timon are e aranaki bwa Terote, 16Iuta are tarin Iakobo ao Iuta Itekariota, are e riki rimwi bwa te tia kamwanea Iesu. 17Ao E ruo Iesu ma uaake tengauni ma uoman ao E tei n te tabo ae e aoraoi ni bootaki ma ana reirei aika rangi ni mwaiti ao aomata aika bati ake a roko mai Iutaia ao Ierutarem ao man taabo ake i rarikin taari i Tuuro ao i Titon. A roko bwa a na ongoraa iroun Iesu ao a na kamaiuaki man aorakiia; 18ao a kamaiuaki ake a taniaki irouia anti ake a buaakaka. 19Ao a bane aomata ni kan riingnga, ibukin ae e nako mai irouna te mwaaka, ao E kamaiuiia ni kabaneia. 20E tabeki matana n taraiia ana reirei, ao E taku, Kam a kabwaia ngkami akana kam aki kaubwai, bwa ami bwai uean te Atua. 21Kam a kabwaia ngkami akana kam baki ngkai, bwa ane kam na nuai. Kam a kabwaia ngkami akana kam tanginiwenei ngkai, bwa ane kam na ngarengare. 22Kam a kabwaia ngkana a ribaingkami aomata, ao ngkana a katinanikuingkami ma n taetaebuakaingkami, ao ngkana a atong arami bwa aara aika kamwaraa, ibukin onimakinan Natin te Aomata iroumi! 23Kam na kimwaareirei n te bong arei, ao kam na kibakiba rake ni kukurei, bwa nooria, a bati kaniwangami i karawa aika kam na anganaki mai iroun te Atua; bwa a karaoi naba baikai aia bakatibu nakoia aia buraabeti. 24Ma a na reke kaimi ngkami akana kam kaubwai, bwa a a tia n reke karauan nanomi. 25A na reke kaimi ngkami akana kam ngae, bwa ane kam na baki. A na reke kaimi akana kam ngarengare ngkai, bwa ane kam na tanginiwenei ao kam na katuumaua te tang. 26A na reke kaimi, ngkana a bane aomata ni kamoamoaingkami, bwa a karaoa naba aron aei aia bakatibu nakoia buraabeti ni kewe. 27I taku nakoimi akana kam ongoraa irou, Kam na tangiriia ami kairiribai, ao karaoa ae e raoiroi nakoia akana ribaingkami. 28Kakabwaiaia akana a taetae ni kamaraiaingkami, ao tataro i bukiia akana a karaoa ae e buaakaka nakoimi. 29Ane e orea tabam teuana ao anganna naba tabam ane teuana bwa e na oreia; ao tai rawa n anga am kauaatao ni kabaraaki nakon ane e anaa am kabaraaki ane i aan am kauaatao. 30Aanga nakon ane e butiiko; ao tai tangiri am bwai bwa a na kaokaki mai iroun ane e kani uoti nako. 31Karaoa naba nakoia aomata te baere ko kaantaningaia bwa a na karaoia nakoim. 32Ngkana kam tangiriia akana tangiringkami, ao tera kamoamoaami ae e na reke iai? Bwa aomata aika taani bure a tangiria naba aomata ake a tangiraki irouia. 33Ao ngkana kam karaoa ae e raoiroi nakoia akana karaoa ae e raoiroi nakoimi, ao tera kamoamoaami ae e na reke iai? Bwa a karaoa naba aron aei taani bure. 34Ao ngkana kam anganiia akana kam taku bwa a na manga kaoka naba mwaitin are kam anga nako, ao tera kamoamoaami ae e na reke iai? Bwa angaanga naba taani bure nakoia taani bure, bwa a aonga ni karekea naba mwaitin are a anga nako mai irouia. 35Ma kam na tangiriia ami kairiribai, ao karaoa ae e raoiroi nakoia, ao aanga n aki manga kaantaninga booni mwiina bwa e na okiringkami; ane e na bati te kabwaia ane e na reke iroumi iai, ao ane kam na riki bwa natin Teuare e Moan te Rietata; bwa E aakoi te Atua nakoia akana bangaomata ao akana a iangoiia i bon irouia. 36Kam na bwaina te nanoanga, n ai aron Tamami ae e bwaina te nanoanga. 37Kam na tai motiki-taekaia aomata, ao ane e na aki motikaki taekami; kam na aki kabuaakakaia aomata, ao ane kam na aki kabuaakakaaki; bwaina te kabwarabure, ao ane a na kabwaraaki ami bure. 38Bwaina te angaanga, ao ane kam na anganaki; ane e na kanoaaki rabin kunnikaimi ni kaonrakeaki. E na kaibeaki, e na ioioaki, ao e na taonako kanoana. Bwa te baaire are kam anga ao ane kam na manga anganaki. 39E tuangiia naba te taeka n rabakau ae kaangai, E konaa te aomata ae e mataki ni kaira te aomata ae e mataki? A na aki uaia ni bwaka n te kinono iai? 40E aki kakannato riki are e reireiaki i aon ana tia reirei, ma ngkana a bane n reireiaki raoi aomata ao ane a na katootoonga aron aia tia reirei. 41E aera bwa ko noora te maange ae moan te uarereke i nanoni matan tarim, ao ko aki noora te oka ane i nanoni matam? 42Ao ko kangaa n rabakau ni kaangai nakon tarim, Tariu, N na kaaki te maange ane e uarereke mai nanoni matam, ngkai ko aki konaa te noora te oka ane i nanoni matam? Te tia mwaamwanaa-te-aba, ko na kaaki moa te oka ane i nanoni matam, ao ko a tibwa konaa n noora raoi kanakoan te maange ae e uarereke mai nanoni matan tarim. 43Bwa akea te kai ae e raoiroi ae e na kariki uaana aika bubuaka, ao akea naba te kai ae e buaakaka ae e na kariki uaana aika raraoi; 44bwa a kinaaki aroni kaai nako n uaaia. Bwa a aki anaaki biiku mani kaai aika akanta ao kureebe mani kaai aika kateketeke. 45E kaoti baika a raraoi te aomata ae e raoiroi mani bwain nanona aika raraoi; ao e kaoti baika a bubuaka te aomata ae e buaakaka mani bwain nanona aika bubuaka: ao e taetae te wi man onraken te nano. 46E aera ngkai kam atoatonga ae e kaangai nakoiu: Te Uea, te Uea; ao kam aki ira nanon te bae I tuangkami? 47Te aomata ane e nakoiu ao e ongo au taeka ma n tou mwiia, ao N na tuangkami arona: 48ai aron te aomata are e katea ana auti. E kena aontano ni kananoa, ao e kawenea iai aan ana auti i aon te bwa; ngke e roko te raanga, ao e neakina te auti arei te raanga, ma e aki konaa ni kamwaeia, ibukina bwa e a tia ni katea raoi ana auti te aomata arei. 49Ma ane e ongo au taeka ma n aki tou mwiia, ao ai aron te aomata are e katea te auti i aontano ma akea aana ae e kaboonganaa; e neakinaki te auti n te raanga ao e a bwaka naba, ao e korakora uruakina.

will be added

X\