RUKA 5

1N te tai teuana, ao E tei Iesu i rarikin te nama are Kennetareta, ao a karibwaa aomata ibukini kan ongoraaaia n ana taeka te Atua. 2E noori uowa te booti bwa a kakoroaki i mataniwiin te nama; akea kaaia ake taan akawa bwa a a tia n aerake, ao a kume ni kaitiaki aia karaun. 3E toka i aon are e tewaana, are ana booti Timon, ao E tuangnga bwa e na kabetia nako ni kararoaa teutana ma mataniwiin te nama. E tekateka i nanon te booti ao E reireiia aomata maiai. 4Ao ngke E a toki n taetae, ao E taku nakon Timon, Naako n ae e marawa ao kabwakai ami karaun iai bwa kam aonga ni kona. 5E kaeka Timon ao e taku, Te tia Reirei, ti a bora ni karaun man te moa n tairiki ni karokoa te ngaina ma akea korara! Ma N na kabwakai karaun n am taeka. 6Ao ngke a a tia ni kabwakai karaun, ao a bae iika aika moan te bati; ao ngke a kan uruaki aia karaun iai, 7ao a weteia raoia ake a mena n te booti are tewaana bwa a na kawariia ni buokiia. Ao a roko uaakekei ao a kaoni booti ake uowa ao a kaan ii nako. 8Ngke e noora aron aei Timon Betero, ao e bwaka ni bobaraaki i rarikini waen Iesu, ao e taku, Te Uea, naako mai irou, bwa te aomata ae I buaakaka ngai! 9E taekina aei ibukina bwa e miimii ma aomata ni kabaneia ake raona, n iika ake a reke ake a tia n anai, 10ao a miimii naba n aei Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio bwa ngaiia ake raon Timon. Ao E taku Iesu nakon Timon, Tai maaku; bwa man te tai aei ao ane a na reke aomata bwa konam. 11Ao ngke a a tia ni kaaerakei aia booti nako aon te aba, ao a kiitan aia bwai nako ao a ira Iesu. 12Ngke E mena Iesu n te kaawa teuana, ao e roko te aomata ae e buta rabwatana n te reebera; ngke e noora Iesu, ao e katorobubua ni bobaraaki i rarikini waena ao e butiia ni kaangai, Te Uea, ngkana nanom, ao Ko konaa ni kaitiakai. 13E arora nako baina Iesu ao E riingnga, ao E taku, Bon nanou; ko na itiaki. Ao e a rina naba n toki reeberana. 14Ao E kamatoaa ana taeka nakoina bwa e na aki tuanga temanna; ao E taku, Ko na nako ni kaotiko nakon te ibonga, ao anga te karea ibukini kaitiakam n ai aron are e tua Mote, bwa te bwai ni kakoaua nakoia aomata. 15Ma e a tanoata nako riki rongorongon Iesu; ao a bootaki aomata aika mwaiti bwa a na ongoraa ao a na kamaiuaki man aorakiia. 16Ma E kamwaawaa Iesu mai buakoia aomata ao E nako n tataro n taabo ake aki maekanaki. 17Ao n te bongina, ngke E tabe n reirei Iesu, ao iai Bwaritaio ma taan reirei taekan te tua ake a tekateka ni kaan ma Ngaia. A roko mani kaawan nako Kariraia ao Iutaia, ao mai Ierutarem; ao iai irouna mwaakan te Atua are E konaa iai ni kakamaiu. 18Ao nooria, iai aomata tabeman ake a uota te aomata ae e nakibaina i aon te nne ni wene, ao a ukoukora te anga are e na konaa ni karokoaki ma ni kaweneaki iai i matan Iesu; 19ma ngke aakea aia anga ae a kunea are a na karokoa iai ibukina bwa a mwaiti aomata, ao a tamwarake nako aon taubukin te auti; a kauka taubukina ao a nnaia ri kaaki ma nnena ni wene nako buakoia aomata i matan Iesu. 20Ngke E noori aia onimaki Iesu, ao E taku, Teuaei, a kabwaraaki am bure. 21Ao taani koroboki ma Bwaritaio a titiraki i nanoia ni kaangai: Antai Teuae taetae ni bakanatua aei? Antai ae e konaa ni kabwarai buure bwa ti te Atua? 22Ngke E atai nanoia Iesu, ao E kaekaia ni kaangai, E aera ngkai kam titiraki i nanomi, 23e ngaa ae e beebete riki, atongan ae e kaangai, A kabwaraaki am bure? Ke ae e kaangai, Tei rake ao nakonako? 24Bwa kam aonga n ataia bwa E konai ni kabwarai buure i aonnaba Natin te Aomata. E taku nakon te nakibaina, I taku nakoim, Tei rake tabeka nnem ni wene ao nako ni mwengam. 25Ao e tei rake naba ngkekei i mataia ao e tabeka nnena are e wene iai, ao e nako ni mwengana, ni kamoamoaa te Atua. 26A bane ni miimii aomata, ao a kamoamoaa te Atua ma nanoia aika on n te maaku. A taku, Ti a noori baika a kamiimii n te bong aei. 27I mwiin aei, ao E oti nako Iesu, ao E noora te tia anai taekiti ae arana Rewi bwa e tekateka n aobitin te taekiti; ao E taku nakoina, Ko na iriirai. 28Ao ngaia e kiitani bwaai nako ao e tei rake n iriira Iesu. 29Ao e karaoa te amwarake ae e abwaabwaki Rewi n ana auti; ao a mwaiti taan anai taekiti ma aomata tabemwaang ake a roko n amwarake. 30Ao Bwaritaio ma taani koroboki a ngureakiniia ana reirei Iesu, ao a taku, E aera ngkai kam amwarake ao ni mooi ni bootaki ma taan anai taekiti ma aomata aika buaakaka? 31E kaekaia Iesu ao E taku, A aki kainnanoa te tia katoki aoraki akana marurung, ma ti akana aoraki. 32I aki roko bwa N na weteia akana raoiroi, ma I roko bwa N na weteia akana buaakaka bwa a na rairi nanoia. 33Ao ngaiia a taku nakon Iesu, A bwaabwaina te aki-mamatam ao te tataro ana reirei Ioane, ao ai aroia naba aia reirei Bwaritaio, ma am reirei a amwaamwarake ao a momooi. 34E kaeka Iesu ao E taku, Kam kaantaningaia ake a kaoaki bwa iruwa nakon te mare bwa a na aki mamatam ngkai raoia te tia iein? 35Ane a na roko boong, ane e na uotaki nako iai te tia iein mai irouia, ao anne ngkanne aia tai n aki mamatam. 36E atonga naba te taeka ni kabootau nakoia ae e kaangai: akea ae e raeua te kunnikai ae e boou n anaa motina ni bonota iai raeuakin te kunnikai ae e mane; ngkana e karaoia ao e urua iai te kunnikai are e boou, ao te moti are e boou e aki bootau ma te kunnikai are e mane. 37Ao akea ae e atoa te wain ae e boou nako nanoni nneia aika kuniia maan aika bwai nikawai; ngkana e atoia, ao te wain ae e boou e na uru nneia ao e na bwaro, ao a na uruaki nneia. 38Ma e riai te wain ae e boou n atoaki nakoni nneni wain aika boou aika kuniia maan. 39Ao akea ae e a tia ni mooi n te wain nikawai, ae e na kan nima te wain ae e boou; bwa ngke e tia ni mooi n are e a bwai nikawai, ao e taku, E kangkang ae e a bwai nikawai.

will be added

X\