RUKA 4

1Ngke E oki Iesu man te karaanga are te Ioretan ao E kaonaki n te Taamnei are e Raoiroi. E kairaki iroun te Taamnei nakon te rereua. 2Ao E tiku ikekei abwi te bong ni kariiriiaki iai iroun te riaaboro. Akea te baeE kanna i nanoni boong akanne; ao ngke a bane boong akanne, ao E rootaki n te baki. 3E taku te riaaboro nakoina, Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao taetae bwa e na riki n amwarake te atiibu aei. 4Ao Iesu E kaeka ni kaangai, E koreaki ae e kaangai, E aki maiu te aomata n ti te amwarake. 5Ao te riaaboro e kaira rake Iesu nakon te tabo ae e rietaata, ao e kaoti nakoina n te tai ae e waekoa aaba nako n te aonnaba, 6Ao e taku nakoina, N na anganiko aaba akekei ma tamaaroaia; bwa I a tia n anganaki, ao I konaa n anga nakon ane I kan anganna. 7Am bwai baikekei ni kabane ngkana Ko bobaraaki n taromauriai. 8Ao Iesu E kaeka ni kaangai, E koreaki ae kaangai, Ko na taromauriia te Uea ae Atuam, ao ko na toro irouna n ti Ngaia. 9Ao e kaira Iesu te riaaboro nako Ierutarem, ao e kateia i aon te tabo ae te kabanea n rietaata i taubukin te umwantabu, ao e taku nakoina, Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao Ko na ewe nako maikai; 10bwa e koreaki ae e kaangai, Ane E na tuangiia ana anera bwa a na kaawakiniko, 11ao ane a na uotiko i aoni baiia, bwa e kaawa n toki waem n te atiibu. 12Ao Iesu E kaeka ni kaangai, E atongaki ae e kaangai, Ko na aki kataa te Uea ae Atuam. 13Ao ngke a bane ana mwakuri ni kariirii te riaaboro, ao e kiitana Iesu ni karokoa manga reken ana tai ae e na angaraoi. 14Ao E okira Kariraia Iesu ni mwaakan ana kairiiri te Taamnei, ao e buta nako rongorongona i aoni Kariraia ao n taabo ake i rarikina. 15Ao E reirei ni mwaneabaia I-Iutaia, ao a bane aomata ni kamoamoaa. 16Ao E roko i Natareta, are te tabo are E kaikawaaki iai; ao n aron are E kaakaraoia, E nako ni mwaneabaia I-Iutaia, n te bong ae te taabati, 17ao E anganaki ana boki te buraabeti are Itaia. E kabwaraa te niira ni boki, ao e reke irouna te tabo are e koreaki iai ae e kaangai, 18E mena Taamnein te Uea i aou, ibukina bwa e a tia n rineai bwa N na tataekina te rongorongo ae e raoiroi nakoia akana aki kaubwai. E kanakoai bwa N na tuangiia ake a riki bwa taenikai kainaomataaia, ao ake a mataki bwa a na manga nooraaba, ao bwa N na buokiia ake a karawaawataaki bwa a na tokanikai i aoni baike a karawaawataaki iai, 19ao N na katanoataa ae e kaangai bwa n te ririki aei ao E na kaota ana aakoi te Atua nakoia aomata. 20E niira te boki Iesu, ao E a manga angan te tia kaawakinna, ao E tekateka; ao aomata ake a mena ikekei a bane ni katokai mataia n taraia. 21Ao ngkanne E taku nakoia, N te bong aei, ao e a kakoroaki iai nanon taeka aika koreaki n te mwakoro ni Baibara aei n aron are kam a tia n ongo iai ngke e warekaki. 22A bane aomata ni kaoti kukurein nanoia irouna n aia taeka, ao a miimii n taeka aika nako mai wiina bwa a kamaiu nano; ao a taku, Tiaki natin Iotebwa Teuaei? 23Ao E taku nakoia, ane kam na bon tabeki nakoiu mwanewen te taeka n rabakau ae e kaangai, Te tia katoki aoraki, kamaiuko; te baere ti ongo bwa Ko karaoia i Kaberenaum, ao Ko na karaoia naba ikai i abam. 24E a manga taku riki nakoia, E koaua ae I taku nakoimi, bwa akea te buraabeti ae e butimwaaeaki raoi n oin abana. 25Bon te koaua ae I tuangkami, bwa a mwaiti aine ake a mate buia i aon Iteraera n ana tai Eria, ngke e aki bwaka te karau i nanon tenua te ririki ao onoua namwakaina, ao e roko te rongo ae e korakora i aon te aba ni kabutaa; 26ao e kanakoaki Eria tiaki nakoia ni kabaneia ma ti nakon te aine are e mate buuna are e maeka i Tarebwata n te aba are Titon. 27Ao a mwaiti reebera i aon Iteraera n ana tai te buraabeti are Eritai, ma e kamaiuaki ti temanna mai buakoia bwa Naaman mai Turia. 28A rangi n un aomata ake a mena ni mwaneabaia I-Iutaia, ngke a ongo ana karaki aikai. 29Ao a tei rake, ao a kanakoa Iesu man te kaawa. A kairia nakon te tabo ae e katati ae rarikin te tabuki are e tei i aona aia kaawa, bwa a na karenakoa maiai. 30Ma E ri buakoia Iesu ao E nako. 31Ao E nako Kaberenaum are kawaani Kariraia, ao E reireia aomata iai n te taabati; 32ao a miimii n ana reirei, bwa e mwaaka ana taeka. 33Ao i nanoni mwaneabaia I-Iutaia, iai te aomata ae e reke irouna taamnein te taimonio ae e kamwaraa. E takaarua n te bwanaa ae e korakora ni kaangai: 34A! Tera am bwai iroura, Iesu ae te I-Natareta? Ko nako mai bwa Ko na uruira? I kinako bwa Teuare e Raoiroi, are mai iroun te Atua. 35Ma Iesu E takuia ao E taku, Tai karongoaa, ao oti nako mai irouna! Ao ngke e a tia te taimonio ni bouaa teuarei i mataia aomata ake a mena ikekei, ao e oti nako mai irouna n aki kaikoakia. 36A bane ni miimii aomata ao a i taetae irouia ni kaangai, Te aeka n taeka tera te baei? Bwa n ana konaa ao ni mwaakana, ao E tuangiia anti aika kamwaraa bwa a na oti nako, ao a ongo irouna. 37Ao e buta nako taekan Iesu ni kaawa ake i rarikini Kaberenaum. 38Ao E tei rake Iesu ao E kiitana mwaneabaia I-Iutaia, ao E rin n ana auti Timon. E aoraki tinani buun Timon n te kabuebue ae e korakora, ao a tuangnga bwa E na buokia. 39E tei Iesu ni kaan ma rarikina ao E taetae ma bwanaana ae e matoatoa nakon te kabuebue, ao e toki kabuebuen neierei; ao e tei rake naba ngkekei ao e touati irouia. 40Ngke e a bungi taai, ao a bane aomata ake iai irouia aia aoraki n uotiia nakoina; ao E katokai baina i aon temanna ma temanna ao a kamaiuaki. 41A oti nako naba taimonio mai irouia aomata aika bati, ao a takaarua ni kaangai: Bon Natin te Atua Ngkoe! Ma E takuia bwa a na akea te bwai ae a na taekinna, ibukina bwa a ataia n ae te Kristo Ngaia. 42Ngke e a ngaina, ao E nako Iesu nakon te tabo ae akea te maeka iai. A kakaaea aomata, ao ngke a roko irouna, ao a kan taua bwa E na aki nako mai irouia. 43Ma E taku nakoia, I riai n taekina te rongorongo ae e raoiroi ae taekan uean te Atua nakoni kaawa nako; bwa aei bukini kanakomaiakau. 44Ao E waakina taetaekinan ana taeka te Atua i nanoni mwaneabaia nako I-Iutaia i nanoni kaawa nako.


Copyright
Learn More

will be added

X\