RUKA 3

1N ana katengauni ma nima ririki n uea Kaitara Tiberio, ngke e tautaeka Bontio Birato i Iutaia ao Erote i Kariraia, ao Biribo are tarin Erote i Ituria ao i Teraakoniti, ao Rutania i Abirene, 2ngke mataniwiia ibonga Annati ma Kaiaba, ao e roko ana taeka te Atua iroun Ioane are natin Takaria n te rereua. 3E a nako ngkanne Ioane nakon taabo ake i rarikin Ioretan, n tataekina te bwaabetiito n rairannano ibukini kabwaraani buure; 4n aron are e koreia Itaia are te buraabeti n ana boki, ngke e kaangai, bwanaan temanna ae e takaarua n te rereua ni kaangai, Kam na katauraoa kawain Iehova, kaeti kawaina nako. 5A bane mwarua ni kaonaki. Ao a na kabooraoaki maunga ma tabuki; A na kaetaki kawai aika kiribwabwao, Ao a na kabooraoaki nanoni kawai akana tabukibuki; 6Ao ane a na bane aomata n noora ana kamaiu te Atua. 7E taku ngkanne Ioane nakoia te koraki n aomata aika bati ake a roko bwa a na bwaabetitooaki irouna, Ngkami aika buniia naeta, Antai ae e tuangkami bwa kam na biri nako man te rekenikai ane e nangi roko? 8Kam na kariki uaa aika a na kaotia bwa kam a tia n rairi nanomi, ao kam na aki taku i nanomi, ni kaangai, Tamara Aberaam: bwa I taku nakoimi, E konaa te Atua ni karikiia natin Aberaam man atiibu aikai. 9E kaweneaki ngkai te angaraa i rarikini wakaani kaai; bwa te kai ae e aki kariki uaa aika raraoi ao e na koreaki n teweaki nako nanon te ai. 10Ao a taku aomata aika bati nakoina, Tera ngkanne te bae ti riai ni karaoia? 11E kaekaia ni kaangai, Ane iai irouna uoua ana kabaraaki, ao ke e anga teuana nakon ane akea ana kabaraaki; ao ane iai kanana, ao ke e karaoa naba are e karaoia teuare uoua ana kabaraaki. 12A roko naba taan anai taekiti bwa a na bwaabetitooaki, ao a taku nakon Ioane, Te tia reirei, tera ae ti na karaoia? 13Ao e kaekaia ni kaangai, Kam na aki anaa te taekiti i aoni mwaitin are e a tia ni baaireaki nakoimi. 14A titirakinna naba tautia ni kaangai, Ao ngaira, tera ae ti na karaoia? Ao e taku nakoia, Kam na aki anaa ana mwane te aomata n te aro n iowawa ke n te aro ni bukibuki ni kewe, ma a na rau nanomi ni boomi n ami mwakuri. 15Ngke a kaantaninga aomata, ao ngke a titiraki i nanoia bwa tao Ioane ai ngaia te Kristo, 16ao e kaekaia Ioane ni kaangai, I bwaabetitooingkami n te ran; ma ae E na roko Teuae kakannato riki nakoiu, ae I aki tau bwa N na kabwarai kabaean ana kauniwae; E na bwaabetitooingkami n te Taamnei are e Raoiroi ao n te ai. 17E mena i nanoni baina te bwai are E na kaokoroi iai uiita ma maangen uiita, ao E na ikoti uaa n uiita nakoni nnen ana uiita; ma E na kabuoki maangen uiita n te ai are e aki maamate. 18Ao ana taeka ni kakorakora Ioane aika bati, a tia n riki bwa kawaina n tataekina te euangkerio nakoia Iteraera. 19Ao Erote are te tia tautaeka, are e a tia n takuaki iroun Ioane ibukini mwakuri ni kabane ake a buaakaka ake e a tia ni karaoi, 20e a manga raon ana bure aikai ngke e kaina Ioane n te karabuuti. 21Ngke a bane n tia ni bwaabetitooaki aomata, ao ngke E a tia naba ni bwaabetitooaki Iesu, ao n te tai are E tataro iai ao e kaukaki karawa, 22ao E ruona aona te Taamnei are e Raoiroi n rabwatana ae kaanga taraan te taobe, ao e roko te bwanaa mai karawa ae kaangai, Natiu ae Ko tangiraki Ngkoe; I kakatonga iroum. 23Ngke E moana ana mwakuri Iesu ao tao ai tenibwi ana ririki ni maiu. Natin Iotebwa Ngaia, n aron aia iango aomata; 24ao Iotebwa tamana Eri, are natini Matata, are natin Rewi, are natin Mereki, are natin Ianna, are natin Iotebwa, 25are natin Matatia, are natin Amota, are natin Naum, are natin Eteri, are natin Nakai, 26are natin Maata, are natini Matatia, are natin Temein, are natin Iotebwa,, are natin Iota, 27arenatin Ioanan, are natin Reta, are natin Terubwabera, are natin Tearetiera, are natin Neri, 28are natini Mereki, are natin Ari, are natini Kotam, are natin Eremotam, are natin Era, 29are natin Iote, are natin Erietera, are natin Iorim are natini Matata, are natin Rewi, 30are natin Timeon, are natin Iuta, are natin Iotebwa, are natin Ionam, are natin Eriakim, 31are natini Merea, are natini Menna, are natin Matata, are natin Natan, are natin Tawita, 32are natin Ieete, are natin Obeta, are natini Boati, are natin Taremon, are natin Naaton, 33are natin Amminataba, are natin Aram, are natin Etirom, are natini Bereti, are natin Iuta, 34are natin Iakobwa, are natin Itaaka, are natin Aberaam, are natin Tera, are natin Nakora, 35are natin Teruka, are natin Reu, are natin Bereka, are natin Ebera are natin Tiera, 36are natin Kainan, are natin Arebeketiata, are natin Tem, are natin Nooa, are natin Rameka, 37are natini Metutitera, are natin Enoka, are natin Iareta, are natini Maarareera, are natini Kainan, 38are natin Enoti, are natin Teta, are natin Atam, are natin te Atua.

will be added

X\