RUKA 24

1Ngke e a ingabong, i mwaain otin taai, ni moani bongin te wiiki, ao a nako naakekei nakon te nne ni mate, ma baike a boiarara ake a a tia ni katauraoi. 2Ao a noora te atiibu bwa e karabinoaki nako man te nne ni mate; 3ma ngke a rin, ao a aki kunea rabwatan te Uea are Iesu. 4Ngke a mino aia iango n te bwai are e riki, ao nooria, a tei uomani mwaane i rarikiia aika bwainiia ni kunnikai aika raneanea; 5ao ngke a kabaraakii mataia bwa a maaku, ao a taku mwaane akekei nakoia, 6E aki mena ikai, bwa E a tia ni manga maiu. Kam na uringa ana taeka are E tuangkami, ngke E mena i Kariraia, are e kaangai, 7bwa e riai bwa E na kamwaneaki Natin te Aomata nako nanoni baiia aomata aika buaakaka, ao E na kamateaki n te kaibangaki ao E na manga maiu n te kateni bong. 8Ao naakekei, a uring ana taeka, 9ao ngke a oki man te nne ni mate, ao a taekini baikekei ni kabane nakoia uaake tengauni ma temanna ma raoia ni kabaneia. 10Ao naakekei boni Nei Maria te I-Mwaketara, ma Nei Ioana, ma Nei Maria are tinan Iakobo, ao aine ake tabeman ake raoia; a tuangiia abotoro baikekei; 11ma taeka aikai n aia katautau uaakekei, kaanga ai aron te rongorongo ae akea nanona, ao a aki kakoauai. 12Ma e tei rake Betero, ao e biri nakon te nne ni mate. Ngke e bwatiku n taraa nanona, ao e noori kunnikaia ake a mainaina ni wene n ti ngaiia; ao e okiokira mwengana n iangoa te baere e a tia n riki. 13Ao nooria, a nako uoman mai buakoia uaakekei, n te bongi naba arei, nakon te kaawa ae arana Emwauti, ae tao itiua te maire raroana ma Ierutarem. 14A maroorooakin taekani bwaai ni kabane ake a a tia n riki. 15Ao ngke a tabe ni maroro ma ni kauntaeka i bon irouia, ao E kaaniia Iesu ao E airi ma ngaiia. 16Ma a aki kinaa bwa Iesu. 17Ao E taku nakoia, Tera ae kam a boni kakarabakauakinna ngkai kam nakonako? 18Ao temanna irouia ae arana Kireoba, e kaeka ni kaangai, Ti Ngkoe te aomata ae e mena i Ierutarem ae e aki ongo taekani baika a tia n riki ikekei i nanon tabeua boongi n nako? 19Ao Ngaia E kaangai nakoia, Ae bwaai baikara? Ao a kaeka ni kaangai, Ae taekan Iesu are te I-Natareta, are e kaota aroni kakoauaakina, ni baika E karaoi ao n ana taeka bwa te buraabeti Ngaia i matan te Atua ma aomata ni kabaneia; 20ao ara ibonga ake mataniwi ma taan tautaeka, a anga Ngaia bwa E na motikaki taekana nakon te kamateaki, ao a kamatea n te kaibangaki. 21Ma e tiku ara kaantaninga irouna bwa Ngaia ae e na kamaiuiia Iteraera. I rarikin aei, ai te katenua ni bong ngkai man te tai are a riki iai baikekei. 22Ma e ngae n anne, ao a kakubaira ara koraki n aine tabeman ake a roko n te nne ni mate: a nako n te nne ni mate ngke e a moanna n oti matan taai, 23ma a aki kunea rabwatan Iesu, ao a oki ma aia rongorongo ae a nooriia anera, ake a taku bwa E maiu Teuarei. 24A nako n te nne ni mate raora tabemwaang, ao a noora are a atongnga aine akekei bwa e koaua, ma a aki noora Teuarei. 25Ao E taku Iesu nakoia, Aomata aika kam nanobaba, ao kam waeremwe n iri nanoni bwaai ni kabane ake a atongi buraabeti ! 26Tiaki e riai bwa E na karawaawataaki ni baikekei te Kristo, ao bwa E na rin i nanoni mimitongina? 27Ao E kaotai nakoia nanon taeka ake a koreaki ni mwakoroni booki n te Baibara, ake a kaeti nako Ina bwa taekana, ao E moanna man ana boki Mote ma aia boki buraabeti. 28A kaania te kaawa are a nako iai, ao Iesu, E bakaaea te nako riki, 29ma a imanonoiia uaakekei ao a kaangai, Ko na tiku iroura, bwa e a kaani bong ao e a kaan toki te ngaina, Ao Ngaia E rin n te auti n tiku ma ngaiia. 30Ngke E taibora n amwarake ma ngaiia, ao E anaa te kariki ao E tataro ni katituaraoi, ao E urua, ao E anganiia. 31Ao a kaureaki mataia ao a kinaa; ao E bua mai mataia. 32A i taetae irouia ni kaangai, Tiaki a riingaki nanora ngke E taetae nakoira i nanon te kawai, ao ngke E kabwaraa nanon te Baibara nakoira? 33Aoa tei rake n te aoa naba arei, ao a okira Ierutarem; ao a kuneia uaake tengauni ma temanna bwa a bootaki ma raoia, 34ao a kaangai, E a bon tia ni manga maiu te Uea, ao E a tia ni kaoti nakon Timon! 35A taekina ngkanne te bwai are e a tia n riki i nanon te kawai, ao aroia ngke a kinaa te Uea n te tai are E urua iai te kariki. 36Ngke a tabe n atongi baikai, ao E tei Iesu i buakoia, ao E taku nakoia, E na mena te rau i aomi, 37A taonaki n te maaku ae e korakora, ao a taku bwa a noora te anti. 38Ao Ngaia E taku nakoia, Kam aera ngkai kam maku? ao e aera ngkai a waerake taian titiraki i nanomi? 39Kam na tarai baiu ma waeu, bwa boni Ngai; kam na riingai ao taraai: bwa akea irikon ao riin te taamnei n ai aron ae kam noori bwa iai irou. 40Ngke E a tia n atonga aei, ao E kaoti baina ma waena nakoia. 41Ao ngke a tiku n aki kakoauaa ibukin te kimwaareirei ma te miimii are e reke irouia, ao E taku nakoia, Iai kanami iroumi ikai? 42A anganna te mwakoro n ika ae e tinimaki; 43ao E anaia, ao E kanna i mataia. 44Ao E taku nakoia, Aikai au taeka ake I atong ngkoa nakoimi, ngke I meemena iroumi, bwa e riai bwa bwaai ni kabane ake a taekinaki i bukiu n ana tua Mote ma aia boki buraabeti, ao i nanon Taian Areru, a na bane ni kakoroaki bukiia. 45Ao E buoki aia iango bwa a aonga n ataa nanon are e koreaki n te Baibara; 46ao E taku nakoia, E koreaki ae e kaangai, bwa e riai bwa E na karawaawataaki ni kamateaki te Kristo, ao E na manga maiu mai buakoia maate n te katenibong; 47ao bwa e na tataekinaki rairan te nano ma kabwaraani buure n arana i buakoia bootanaomata ni kabaneia, ni moa n taekinaki mai Ierutarem. 48Ngkami taan taekini baika kam a tia n noori. 49Ao nooria, N na kanakoa nako aomi te baere E a tia ni kabwakaa iai ana taeka Tamau bwa E na karaoia; ma kam na tiku i Ierutarem, ni karokoa anganakimi te mwaaka mai karawa. 50Ao E kairiia Iesu nako tinanikun Ierutarem ni karokoa a kaani ma Betania; ao E katei baina, ao E taetae ni kakabwaiaiia. 51Ngke E tabe n taetae ni kakabwaiaiia, ao E raure ma ngaiia, ao E uotaki nako karawa. 52Ao a taromauriia, ao ao a manga, okira Ierutarem ma te kimwaareirei ae e bati; 53ao a kabanei aia tai n te umwantabu, ni kakaraoiroa te Atua.

will be added

X\