RUKA 23

1Ao a bane ngkanne n tei rake te koraki ao a kaira Iesu nakoni Birato. 2Ao a bukinna ni kaangai, E reke iroura Teuaei ngke E tabe n anaa nanon ara bootanaomata aei ni kabwaouaa, ao E tukiira bwa ti na aki kabwakai ara taekiti nakoni Kaitara, ao E taku bwa Ngaia bon te Kristo ae te uea. 3Ao e titirakinna Birato, ni kaangai, Aia Uea I-Iutaia Ngkoe? Ao Ngaia E kaeka, ni kaangai, Ngaia ane ko taku. 4Ao e taku Birato nakoia aia mataniwi ibonga ao nakoia aomata, Akea te bwai ae e buaakaka ae I kunea iroun te Aomata aei. 5Ma a kakorakorai bwanaaia ni kaangai, E kakiriweei nanoia aomata n ana reirei i aon Iutaia ni kabutaa, ni moa mai Kariraia ni karokoa naba te tabo aei. 6Ngke e ongo aei Birato, ao e titiraki bwa tao te I-Kariraia te Aomata arei. 7Ao ngke e a ataia bwa E mena n te aba are e reke i aan ana tautaeka Erote, ao e kanakoa nakon Erote, are e mena i Ierutarem n te tai anne. 8Ngke e noora Iesu Erote, ao e rangi ni kukurei bwa e a kaman ingainga nanona ni kan nooria, ibukin ae e a kaman tia n ongo taekana, ao iai ana kaantaninga bwa e kan nooria ni karaoa te mwakuri ae e kamiimii. 9Ao e kabatiai ana titiraki nakon Iesu, ma akea ana kaeka ae E anga. 10Ao a kakorakorai bwanaaia aia mataniwi ibonga ma taani koroboki, ake a tei ikekei, ni kabuaakakaa. 11Ao Erote ma ana tautia, a kaota te aro n aki karinerine nakoina, ao a kakanikoa; ao ngkanne a katokaa i aona te kunnikai ae e tamaaroa, ao a manga kaokia nakoni Birato. 12A riki n i raorao Erote ma Birato n te bong naba arei, bwa a i kairiribai rimoa. E a taekinaki n te Euangkerio aei bwa Iesu boni Ngaia kanoan te taeka n akoi, are E taekinaki iai bwa bon aia Tia Kamaiu te bootanaomata ae Iteraera ao aia Tia Kamaiu kaain aonnaba ni kabaneia. E a kaotia Ruka n te boki aei, bwa ana mwakuri Iesu mai iroun te Atua bon te tataekina te rongorongo ae e raoiroi nakoia ake a aki kaubwai; ao e on te boki aei n rongorongoia aomata aika kai nanoia n aaro nako. E otioti naba n te boki aei taekan te kimwaareirei, ai moara riki ni mwakoro ake ni moan riki te boki aei ake a taekinaki iai taekani bungiakin Iesu, ao ni kabaneani mwakoron te boki, are e a taekinaki iai rieraken Iesu nako karawa. Bon te tia korea naba te boki aei are e korea te boki ae Aia Mwakuri Taan Tuatua. 18Ao a bane n takaarua ni kaangai, Kamatea Teuaei, ao ti tangira Bwarabwa bwa e na kainaomataaki. 19Te aomata ae e a tia ni karinaki n te karabuuti ibukinibukinana n te kiriwe are e a tia n riki n te kaawa, ao ibukin tiringan te aomata irouna. 20Iai nanoni Birato ni kani kainaomataa Iesu, ma ngaia are e a manga taetae riki nakoia; 21ma a takaarua ni kaangai, Kamatea n te kaibangaki, Kamatea n te kaibangaki! 22Ao e taku nakoia te katenua n tai, Bwa tera te buaakaka are E a tia ni karaoia? I aki kunea te bure ae e riai matena iai; ma ngaia ae N na kataerea ao N na kainaomataa. 23Ma a kakorakorai bwanaaia n takaarua n tuanga Birato bwa E na kamatea n te kaibangaki. Ao a tokanikai bwanaaia. 24Ao e karaoa ana baaire Birato bwa e na iraki nanoia aomata. 25E kainaomataa te aomata are a tangiria are a tia ni kainaki i nanon te karabuuti ibukin te kiriwe ma kamatean te aomata; ao e anga Iesu bwa E na kamateaki n ai aron are a tangiria I-Iutaia. 26Ao ngke a kairia nako, ao a kaaitibo ma te aomata ae arana Timon ae te I-Kurene, ae e nako man te nukamotu, ao a taua ma te matoa, ao a katokaa i aona te kaibangaki bwa e na uotia n ri mwiin Iesu. 27A iria aomata aika bati, ao iai naba aine i buakoia ake a tang ma ni bwaebwaeti ibukina. 28Ao E rairaki Iesu nakoia, ao E taku, Natin Ierutarem aika aine, tai tang i bukiu, ma kam na tang i bukimi ao i bukiia natimi. 29Bwa nooria, ane a na roko boong ake a na kaangai iai, A a kabwaia akana kanoaboo, ma biroto akana aki bung, ma mamma akana tuai ni kammammaiia ataei! 30Ao ane a na kaangai nakoni maunga, Kamanatuaira; ao nakon tabuki, Tauniira. 31Bwa ngkana a karaoi baikai nakoiu, Ngai ae kaanga kabootauan te kai ae e maiu, ao tera ae e na riki nakoimi, ngkami ae kaanga kabootauan te kai ae mwauu? 32Iai naba uoman, aika taani kamwarua, ake a kairaki nako bwa a na kamateaki ma Ngaia. 33Ao ngke a roko n te tabo are e aranaki bwa te Tabwanou, ao a tauria iai n te kaibangaki; a tauriia naba n te kaibangaki taani kamwarua akekei, temanna i rarikin Iesu man te angaatai, ao temanna i rarikina man te angamaing. 34Ao E taku Iesu, Tamau, kabwaraa aia bure; bwa aki ataa ae a karaoia. Ao a kakaaea n te mwakuri ni kaiwa bwa antai ae e na reke tibwana ni kunnikain Iesu. 35Ao a tei aomata ni mataku; a kakanikoa aia mataniwi I-Iutaia, ao a kaangai, E Kamaiuia aomata, ao ke E kamaiua i bon irouna, ngkana ana Kristo te Atua, ae E rineaki irouna! 36A kakanikoa naba tautia, ao a nakoina n anganna te wain ae e kamangingi, 37ao a kaangai, Ngkana aia Uea I-Iutaia Ngkoe, ao kamaiuko. 38Iai te koroboki i etana ae e kaangai, Aei Aia Uea I-Iutaia. 39Ao e taetae ni maraki n nano temanna irouia taani kamwarua ake a tauraki n te kaibangaki, ao e kaangai, Tiaki bon te Kristo Ngkoe? Ko na kamaiuko ma ngaira. 40Ma e takuia te kamwarua are temanna, ao e kaangai, Ko aki maaka te Atua, ngkai ko katuaaeaki n ai arona? 41Ao ngaira, e bon riai n reke aei iroura; bwa ti karekea mwiin are ti a tia ni karaoia, ao Teuaei E aki karaoa ae e buaakaka. 42Ao ngaia e taku, Iesu, uringai n aakoai ngkana Ko riki bwa te Uea. 43Ao E taku Iesu nakoina, E koaua ae I a tuangko bwa n te bong aei ao ko na mena ma Ngai i Bwaretaiti. 44Tao e a tawanou, ao e roo aon te aba ni kabanea ni karokoa te aoa tenua n te tanimaeaontaai: 45e a mauna ootan. Ao e raeuaki te kunnikai are rokin te umwantabu nakoni mwakoro aika uoua. 46Ao E taetae ngkanne Iesu n te bwanaa ae e korakora, ao E kaangai, Tamau, taamneiu i nanoni baim! Ao ngke E tia n atonga aei, ao E mate. 47Ao mataniwiin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ngke e noora te baere e riki, ao e karaoiroa te Atua, ni kaangai, Bon te aomata ae akea ana bure Teuaei. 48Ao aomata ni kabaneia ake a bootaki ni mataku, ngke a noori baikekei ao a okira mwengaia n ororei bwabwaaia n nanokaawaki. 49Ao raona ni kabaneia, ma aine ake a iria mai Kariraia, a tei i kiiraroa ni mataku ni baikekei. 50Iai temanna te aomata ae arana Iotebwa, ae kaain te kaawa n Iutaia ae Arimataia. Kaain te Tanirim ngaia, ao te aomata ae e raoiroi ao e bwaabwaina te eti ni maiuna, 51ao e aki boboonnano ma kaain te Tanirim n aia babaaire ao n aia mwakuri, ao e kakaantaninga rokon Uean te Atua. 52E nako teuaei ni kawara Birato ao e butiia rabwatan Iesu. 53E karuoa ngkanne rabwatan Iesu, ao e niiria n te kunnikai ae e tamaaroa, ao e kawenea i nanon te nne ni mate ae e ekeaki i nanon te tabo ae e bwa, ao e tuai meni kaweneaki iai te mate. 54Arei te bong are a katauraoi iai bwaai I-Iutaia ibukin te taabati ngke e a kan roko. 55Ao aine ake a roko ma Ngaia mai Kariraia, a rimwi ao a noora te nne ni mate ma aron rabwatan Iesu ngke e kaweneaki. 56A oki ngkanne, ao a karaoi baika a boiarara ma kabira. A motirawa n te taabati n ai aron taekana n te tua.

will be added

X\