RUKA 22

1E a kaan tain te Toa are te Berena are e aki Karikaki are e aranaki bwa te Riao. 2Ao mataniwia ibonga ma taani koroboki, a ukoukora aroni kamatean Iesu n te aro ni karaba; bwa a maakuia aomata. 3Ao e rin Tatan i nanon Iuta are arana teuana Itekariota, are temanna i buakoia uaake tengauni ma uoman. 4E nako ni kaboowi ma ibonga ake mataniwi ma aia mataniwi bureitiman n te umwantabu bwa e na iraanna ni kamwanea Iesu nakoia. 5Ao ngaiia a rangi ni kukurei, ao a berita bwa a na anganna te mwane. 6Ao e kariai aia taeka, ao e ukoukora te tai are e na kamwanea iai Iesu nakoia ngkana akea aomata. 7Ao e roko bongin te Toa are te Berena are e aki Karikaki, are e riai bwa e na kamateaki iai te tiibuteteei are bwain te Toa are te Riao. 8Ma ngaia are E kanakoia Betero ma Ioane Iesu, ao E kaangai, Kam na nako ni katauraoa amwaraken te Toa are te Riao i bukira, bwa ti na kanna. 9A taku nakoina, E ngaa te tabo ae ti na katauraoia iai? 10Ao Ngaia E kaangai nakoia, Noria, ngkana kam rin n te kaawa, ao ane kam na kaaitibo ma te aomata ae e uota nnen te ran; kam na iria nako nanon te auti ane e na rin iai, 11ao tuanga teuare ana auti te auti, ni kaangai, E taku te Tia Reirei nakoim, E ngaa te ru n iruwa, ae N na kana iai amwaraken te Toa are te Riao ma au reirei? 12Ao ane e na kaota nakoimi te ru ae e mena i eta ae e buubura ae e toamau bwain nanona; kam na katauraoi iai. 13Ao a nako, ao a noori baike E taekin nakoia bwa a koaua; ao a katauraoi bwain te Toa are te Riao. 14Ao ngke e a roko tain te amwarake, ao E tekateka Iesu, ao raona taan tuatua. 15Ao E taku nakoia, E a kaman kariaria nanou ni kani kana amwaraken te Toa aei ma ngkami i mwaain ae e roko irou te karawaawataaki ae N na mate iai; 16bwa I taku nakoimi, bwa N na aki manga amwarake n aei ni karokoa te tai are e kakoroaki nanona iai n uean te Atua. 17Ao E anaa te mwangko, ao ngke E tia n tataro ni katituaraoi, ao E kaangai, Anaa aei, ao katoaingkami n ibuobuoki ni mooi iai; 18bwa I taku nakoimi bwa N na aki manga mooi i mwiin ngkai n te wain ni karokoa rokon uean te Atua. 19Ao E anaa te berena, ao ngke E tia n tataro ni katituaraoi, ao E urua ao E anganiia ana reirei, ao E kaangai, Rabwatau aei ae I anga i bukimi, Karaoa aei bwa kanuringau. 20Ao E anaa naba te mwangko i mwiin te amwarake ao E karaoa naba are E karaoia ngke E anaa te berena, ao i mwiina E kaangai, Te mwangko aei te booraraoi ae e boou i nanon raraau, ae e kawaawaaeaki i bukimi. 21Ao nooria, e mena bain teuae nang kamwaneai ma baiu i aon te taibora. 22Bwa E na waaki nako Natin te Aomata nakoni kawaina are katauana; ma e na reke kain te aomata are E kamwaneaki irouna! 23Ao a i titiraki irouia bwa ai antai i buakoia ae nang karaoa te baerei. 24Ao e riki te kauntaeka i buakoia bwa antai irouia ae e na atongaki bwa moan te kakannato. 25Ao E taku Iesu nakoia, A tautaekanaki bootanaomata nako irouia aia uea; ao akana tautaeka, a tangiriia aomata bwa a na atongiia bwa a akoi. 26Ma kam na aki kakairi irouia: ma ane moan te kakannato iroumi, ao ke e riki bwa kaanga te kabanea n ataei; ao te mataniwi, ke e riki bwa te toro. 27Bwa e ngaa ae e kakannato riki, ane e tekateka n amwarake, ke ane e karaoa ana mwakuri te toro? Ao Ngai I mena i buakomi n ai aron te toro. 28Ngkami ake kam a tia ni meemena i rarikiu i nanon taai ake I kariiriiiaki iai; 29ao n aron Tamau ngkae E a tia n anganai te konaa n tautaeka, ao Ngai N na anganingkami naba te konaa anne; 30bwa kam aonga n amwarake ma ni mooi n au taibora n ueau, ao n tekateka i aoni kaintokanuea bwa kam na motiki-taekaia aia baronga Iteraera ake tengauni ma ua baronga. 31Timon, Timon, nooria, e a tia n anganaki Tatan te kariaiakaki bwa e na kairingkami nakon te kariiriiaki, 32ma I a tia n tataro i bukim bwa e na aki bua am onimaki; ao ngkana ko a manga rairaki, ao ko na kateimatoaia tarim. 33Ao e taku Betero nakoina, Te Uea, I tauraoi n iriko nakon te kabureaki ao te mate. 34Ao Ngaia E kaangai, I tuangko Betero, bwa e na aki tangi te moa n te bong aei, ni karokoa ko katenua te tai am taeka n rawa bwa ko kinai. 35Ao E taku nakoia, Ngke I kanakoingkami ma akea ami bwauti-n-mwane ao akea nnen ami bwai ma ami kauniwae, iai te bwai ae kam kainnanoia ae e aki reke iroumi? Ao ngaiia, a kaangai, Akea. 36Ao E taku nakoia, Ma ngkai, ane iai anabwauti-ni-mwane ao ke e uotia, ao ai arona naba ma nnen ami bwai. Ao ane akea ana kabaang ao ke e kabooa nako kunnikaina ni karekea te kabaang iai. 37Bwa I taku nakoimi bwa e riai bwa a na kakoroaki irou bukin taeka ake a koreaki ake a kaangai, Ao E warekaki i buakoia taani bure; bwa baika a koreaki bwa taekau, a na boni bane ni koro bukiia. 38Ao ngaiia a kaangai, Te Uea, nooria, aikai kabaang aika uaai. Ao Ngaia E taku nakoia, E a tau. 39Ao E oti nako Iesu, ao E nako n te maunga are Oriweta, n aron are E tataneiai iai ni kaakaraoia; ao a iria ana reirei. 40Ngke E roko iai, ao E taku nakoia, Kam na tataro bwa kam aonga n aki bwaka nakon te kariiriiaki. 41Ao E kamwaawaa mai irouia n te raroa ae tao e roko iai te atiibu ngkana e kareaki, ao E katorobubua n tataro, ao E kaangai, 42Tamau, ngkana e riai iroum, ao Ko na kararoaa mai irou te rawaawata ni maraki ae N nang taonaki iai; ma tiaki nanou ae e na karaoaki, ma e na karaoaki nanom. 43Ao e kaoti te anera mai karawa nakoina, ao e kakorakora. 44Ngke E taonaki n te rawaawata ae e bati, ao E a kakorakoraa riki n tataro; ao maonona, a riki bwa kaanga ai aron timtim n raraa aika buubura aika waa nako ni bwaka i aontano. 45Ao E tei rake ngke E tia n tataro, ao E kawariia ana reirei, ao E nooriia bwa a matuu bwa mwiin taonakiia n te nanokaawaki ae e bati; 46ao E taku nakoia, E aera ngkai kam matuu? Tei rake, ao tataro, bwa kam na aki bwaka nakon te kariiriiaki. 47Ngke E tabe n taetae Iesu, ao nooria, a roko aomata aika bati, aika kairaki iroun teuare e aranaki bwa Iuta, are temanna i buakoia uaake tengauni ma uoman. E nako ni kaania Iesu bwa e na kamauria ni kiitinna. 48Ma E taku Iesu nakoina, Iuta, ko na kamwanea Natin te Aomata n te kiiti ni kamauri? 49Ngke a noora te baere e nangi riki ana reirei, ao a kaangai, Te Uea, ti a un ma te kabaang? 50Ao temanna i buakoia uaakekei, e orea ana toro mataniwia ibonga, ao e korea taningana, are mai ataina ni kabwakaa. 51Ma E taku Iesu, Katokia, akea riki ae e na riki n ai aron aei! Ao E riinga taningana, ao E kamaiua. 52Ao E kaekaia ibonga ake a kakannato ma mataniwiia bureitimanin te umwantabu, ma unimwaane ake a roko bwa a na tauua, ni kaangai, Kam oti nako n nako mai ma kabaang ao kaai n oro, bwa kam na tauai bwa kaanga te tia kamwarua Ngai? 53Ngke I meemena ma ngkami n te bong ae koraki n te umwantabu, ao kam aki tauai. Ma e a bo ami tai ngkai, ae ana tai naba teuare e buaakaka are uean te roo. 54Ao a tauua ngkanne Iesu, ao a kairia nako, ni karokoa n ana auti mataniwiia ibonga. E ririmwi Betero n taua raroana. 55Ngke a a tia ni kauraa te ai i nuukan te auti n te tabo are e aki bono aona, ao a tekateka ni bootaki, ao e tekateka naba Betero bwa raoia. 56Ao e nooria te teinaine temanna ngke e tekateka ike e oota iai n uran te ai, ao e tarataraia, ao e taku, Te aomata aei e meemena naba iroun Teuarei. 57Ma e kakewea Betero, ao e taku, Neiko, I aki kinaa. 58Ao e aki maan i mwiina, ao e a manga nooria temanna te mwaane ao e taku, Bon raoia naba uaakekei ngkoe. Ma e kaeka Betero ao e taku, Nao, tiaki. 59Ao tao teuana te aoa i mwiina, ao e kamatoaa bwanaana te aomata temanna ni kaangai, Bon te koaua bwa te aomata aei e meemena iroun Teuarei; bwa te I-Kariraia. 60Ma e taku Betero, Nao, I aki ataa te baene ko taekinna. Ao n te tai naba arei, ngke e tabe n taetae, ao e tangi te moa. 61Ao E rairaki te Uea, ao E taraa Betero. Ao Betero, e uringa ana taeka te Uea, ngke E kaangai nakoina, I mwaain tangin te moa n te bong aei, ao ane ko na katenua kaakeaau. 62Ao e oti nako Betero, ao e tangi ni kaotia bwa e rangi n uruaki nanona. 63Ao aomata ake a tauua Iesu, a kakanikoa, ao a oreia; 64a kabaei naba matana n rabunii, ao a titirakinna, ni kaangai, Kaotia; antai ae e oreiko? 65Ao a atongi bwaai riki aika bati n ekia nako iai. 66Ngke e a ngaina, ao a bootaki aia unimwaane aomata ma aia mataniwi ibonga ao taani koroboki; ao a kaira Iesu nakon aia kaboowi, ao a kaangai. 67Ngkana te Kristo Ngkoe, ao Ko na tuangiira. Ma E taku nakoia, Ngkana I tuangkami, ao kam aki kakoauaai; 68ao ngkana I titirakiningkami, ao kam aki kaekaai. 69Ma ni moa ma ngkai ao ane E na tekateka Natin te Aomata i angaatain te Atua are e Mwaaka. 70Ao a bane ni kaangai, Natin te Atua Ngkoe, ngkanne? Ao E kaekaia, ni kaangai, Kam taku ngkami bwa Ngaia Ngai. 71Ao a taku, Tera te kakoaua ae ti na tangiria riki? Bwa ngaira ti a bon tia n ongo mai wina!

will be added

X\