RUKA 19

1E rin Iesu i Ieriko, ao E ri nuukana. 2Ao nooria, iai te aomata temanna ae arana Takaio, ae mataniwiia taan anai taekiti, ao e kaubwai. 3E kan noora Iesu bwa tera aron taraana, ma e aki konaa i bukiia aomata aika mwaiti, ao ngaia, te aomata ae e uarereke. 4Ma ngaia are e biri ri moa ao e tamwarakea te kai ae te tukumorea bwa e na noora Iesu ngkana E ri kekei. 5Ao ngke E roko Iesu n te tabo arei, ao E tara rake, ao E nooria, ao e kaangai nakoina, Takaio, bareiko ruo; bwa e riai bwa N na tiku n am auti n te bong aei. 6Ma ngaia are e barekia n ruo, ao e butimwaaea Iesu ma te kimwaareirei. 7Ao a bane ni ngurengure aomata ake a nooria, ao a kaangai, E nako n rin bwa E na iruwaanaki iroun te aomata ae te tia bure. 8Ao e tei Takaio, ao e taku nakon te Uea, Noria, te Uea, N na anga nako iteran au bwai nako nakoia akana aki kaubwai; ao ngkana I a tia n anaa te bwai teuana mai iroun temanna n te aro ni baabakanikawai, ao N na manga kaokia nakoina ni kaaua te tai mwaitina. 9Ao E taku Iesu nakoina, E a kamaiuaki te utu aei n te bong aei bwa ngaia natin naba Aberaam teuaei. 10Bwa E roko Natin te Aomata bwa E na ukoukoriia akana bua ao E na kamaiuiia. 11Ngke a tabe n ongoraa aomata ni baikekei, ao E a manga reita nako ana taeka Iesu n te rongorongo ni kabootau, ibukina ngke e a kaan ma Ierutarem, ao ibukina ngke a taku n aia iango bwa e na karina ni kaoti Uean te Atua. 12Ma ngaia are E taku, E nako te mataniwi temanna nakon te aba are e raroa bwa e na kaueaaki iai, ao e na manga okira mwengana. 13Ma i mwaaini mwanangana, ao e weteiia ana toro aika tengaun, ao e anganiia tebwina te mina ao e taku nakoia, Kam na kaboonganai baikai ni bitineti iai ni karokoa okiu. 14Ma e ribaaki teuarei irouia ana aomata, ao a kanakoia taan taetae i bukiia bwa a na ri mwiina, ao a na atongi taeka aikai n te aba are e mena iai teuarei: Tiaki tangira teuaei bwa e na uea i aora. 15Ngke e a oki, i mwiin reken te nakoa n uea irouna, ao e tua bwa a na weteaki nakoina tooro ake e a tia n anganiia te mwane, bwa e aonga n ataia bwa tera aia raka ae a karekea n te bobwai. 16E kaoti te moa n aomata i matana, ao E taku, Te uea, am mina are teuana e a tia ni karekea tebwina te mina riki. 17Ao ngaia e taku nakoina, E nako raoi am mwakuri, te toro ae ko raoiroi ngkoe! Ngkai ko a tia ni kakaonimaki n ae e rangi n uarereke, ao ko na mataniwi i aon tebwina te kaawa. 18Ao e roko te kauoman, ao e taku, Te uea, am mina are teuana, e a tia ni karekea nimaua te mina riki. 19Ao ngaia e taku nakoina, Ao ngkoe naba ko na mataniwi i aon nimaua te kaawa. 20Ao e roko are temanna ao e taku, Te uea, ao aei am mina, ae I niiria ni kaawakinna n te kunnikai; 21bwa I maakuko, bwa te aomata ae ko matoatoa ngkoe; ko kareke am bwai mani mwiin aia mwakuri aomata, ao ko bobooti uaa n taabo ake ko aki unuuniki iai. 22Ao ngaia e taku nakoina, Te toro ae ko buaakaka, N na kabuaakakako man am taeka akana nako mai wiim! Ko ataia bwa te aomata ngai ae I matoatoa bwa I kareke au bwai mani mwiin aia mwakuri aomata ao I bobooti uaa n taabo aika I aki unuuniki iai. 23E aera ngkanne ngkai ko aki karina au mwane n te bangke ao I a anaia ma rakana n rokou? 24Ao e taku nakoia aomata ake a teitei i rarikina, Kam na anaa te mina mai irouna, ao angan teuare iaiirouna tebwina te mina. 25Ao a kaeka ni kaangai, Te uea, e a kaman reke irouna tebwina te mina! 26I taku nakoimi bwa ane iai ana bwai ao e na anganaki riki; ao ane akea ana bwai ao e na anaaki mai irouna ane iai irouna. 27Ao i bukiia taan ribaai akanne, akana a aki tangirai bwa N na tautaeka i aoia, kairiia mai, ao tiringiia i matau. 28Ao ngke E a tia Iesu n atongi baikekei, ao E ri moa n nako Ierutarem. 29Ngke E a kaaniia Betebwake ma Betania, i rarikin te maunga are arana Oriweta, ao E kanakoia uoman ana reirei, 30ao E taku nakoia, Kam na nako n te kaawa ane i mwaaimi; ao ngkana kam rin iai, ao ane kam na noora iai te aati te teei ae e rooaki, ae e tuai n toka te aomata i aona; kabwaraa ao kairia mai. 31Ao ngkana e titirakiningkami te aomata ni kaangai, E aera ngkai kam kabwaraa? Ao kam na kaangai, E tangiria ara Uea. 32A nako uaake a tuangaki ao a kunea aron are E atongnga nakoia. 33Ngke a kume ni kabwaraa roon te aati te teei, ao a titirakinaki irouia uaake aia man te aati, ni kaangai, E aera ngkai kam kabwaraa roon te ati te teei? 34Ao ngaiia a kaeka ni kaangai, E tangiria ara Uea. 35Ao a kairia nakon Iesu; a kaaki kunnikaiia i aon te aati te teei, ao a katokaa Iesu iai. 36Ngke E toka i aon te aati ao E waaki i aoni kawaina, ao a taakini kunnikaia aomata ni kawenei i nanon te kawai. 37Ngke E a kaan ma Ierutarem, n te tabo are e mena iai te kawai are e ruo rikaaki man te maunga are Oriweta, ao a bane ni kimwaareirei ana reirei aika bati ao a kamoamoaa te Atua n te bwanaa ae e korakora ibukini mwakuri ni kabane ake a kamiimii ake a a tia n noori, 38ao a kaangai, E a kabwaia te King ae e roko n aran te Uea! Te raoi i karawa ao te neboaki ike moan te rietaata. 39Ao a taku nakoina Bwaritaio tabemwaang ake a mena i buakoia te mwaiti n aomata akekei, Te Tia Reirei, Ko na takuiia am reirei. 40Ao E kaekaia ni kaangai, I taku nakoimi, bwa ngkana a na aki karongoaa, ao ane a na takaarua atiibu iai. 41Ngke E a kaan riki Iesu ma te kaawa ao E taraia, ao E tangi nanona ibukina bwa E nanoangaia, 42ao E taku, Ko bia atai, n te bong aei, kawai ake e na reke iai te rau! Ma a karabaaki ngkai mai matam. 43Bwa ane a na roko iroum boong ake a na karaoa iai te o am kairiribai man tanon rarikim ae a katabukirakea ni katoobibiiko, ao ane a na otabwaniniiko, ni buakaniko mai rarikim nako, 44ao ane a na boouaiko i aontano, ngkoe ma ake a maeka i nanon oom, ao bon akea te atiibu teuana ae a na katikua n arona, ibukina bwa ko aki ataa te tai are E kawariko iai te Atua bwa E na kamaiuko. 45Ao E rin Iesu n te umwantabu, ao E kakioia nako aomata ake a kabooi nako aia bwaai iai, 46ao E taku nakoia, E koreaki ana taeka te Atua ae e kaangai, E na riki au auti bwa te tabo n taromauri; ma ngkami kam a tia ni karaoia bwa nneia taani kamwarua ni karabaiia. 47Ao E reirei Iesu n te umwantabu n te bong ae koraki. A ukoukora aroni kamateana ibonga ake mataniwi ma taani koroboki ao mataniwiia aomata, 48ma akea te kawai teuana ae a konaa ni karaoia iai, bwa a bane aomata ni kan ongoraa irouna.

will be added

X\