RUKA 18

1Ao E taekina te rongorongo ni kabootau Iesu nakoia ana reirei, ma te kaantaninga bwa a riai n taatataro n taai nako, ao a na aki bwara nanoia. 2Ao E kaangai, Iai n te kaawa teuana temanna te tia moti ae e aki maamaaka te Atua, ao akea naba kubaraia aomata irouna; 3ao iai temanna te aine ae e mate buuna n te kaawa arei, ae e aki toki n rooroko iroun te tia moti, ni buubuti buokana, ni kaangai, Buokai mai iroun au kairiribai. 4Ao ngaia e kamaanna n rawa; ma rimwi, ao e taku i nanona, I maaka te Atua ao I aki kubariia aomata, 5ma ngkae e aki karauai te aine ae e mate buuna aei, ao N na ira taangana bwa e aonga n aki kaboraai n roorokona. 6Ao E taku te uea, Kam ongo ana taeka te tia moti are e buaakaka. 7Ao te Atua, tiaki E na iri taangaia ake a rineaki irouna, ake a tangitangira buokaia ni ngaina ao ni bong? E na kamaanna n aki kaekai tangitangiia? 8I tuangkami bwa ane E na iri taangaia ni waekoa. Ma ngkana E roko Natin te Atua, E na kunea te onimaki i aon te aba? 9E taekina naba te rongorongon ni kabootau aei Iesu nakoia tabemwaang ake a taku i nanoia bwa a raoiroi, ao a kaakeai boonganaia aomata nako: 10A waerake aomata aika uoman nakon te umwantabu bwa a na tataro iai; temanna te Bwaritaio, ao temanna te tia anai taekiti. 11E tei te Bwaritaio n tataro irouna ni kaangai, Te Atua, I kaaitauko bwa tiaki aroia aomata nako ngai, aika a anai bwaai n te aro ni baabakanikawai, a aki bwaina te eti, ao taani wene ni bure, ao tiaki naba aron te tia anai taekiti aei ngai. 12I aki mamatam uoua te tai n te wiiki, ao I angaanga teuana te katebwina ni mwakoro mani bwaai ni kabane aika a reke irou. 13Ma te tia anai taekiti, e tei ni kararoaa, ao e aki kan tabeki naba matana teutana nako karawa, ma e orea bwaabwaana ao e kaangai, Te Atua nanoangaai bwa te tia bure ngai! 14I tuangkami bwa e nako teuaei nakon ana auti ma raun nanona bwa a kabwaraaki ana bure, ma e aki reke aei iroun teuare temanna; bwa ane e karietaataa ao e na kamangoraki; ao ane e kamangoria ao e na karietaataaki. 15Ao a uotiia naba ataei aika uarereke nakon Iesu bwa a aonga ni kakabwaiaaki irouna; ao ngke a noora aei ana reirei, ao a takuia aomata ake a uotiia ataei. 16Ma E weteia ataei Iesu bwa a na nakoina, ao E taku, Kanakomaia ataei akana uarereke nakoiu, ao tai tukiia; bwa aomata aika ai aroia ataei aikai bon aia bwai uean te Atua. 17E koaua ae I tuangkami, bwa ane e aki butimwaaea uean te Atua n ai aron te teei ae e uarereke, ao e na bon aki konaa n rin iai. 18Ao E titirakina Iesu temanna te tia tau-taeka, ni kaangai, Te Tia Reirei ae Ko raoiroi, tera te bwai ae I riai ni karaoia bwa e aonga n reke irou te maiu are e aki toki iai? 19E taku Iesu nakoina, E aera ngkai ko atongai bwa I raoiroi? Akea ae e raoiroi bwa ti te Atua n ti Ngaia. 20Ko atai taian tua ake a kaangai, Ko na aki wene ni bure ma te ainenumwa, Ko na aki kamateia aomata, Ko na aki kimoa, Ko na aki anga am kaotioti ae e kaairua bwa taekan temanna, Ko na karinea tamam ma tinam. 21Ao ngaia e kaangai, I tou mwiin akanne ni kabane ma ngke te kairake ngai. 22Ngke E ongo aei Iesu, ao E taku nakoina, Teuana te bwai ae akea iroum, Kabooi nako am bwai ni kabane akana iai iroum ao tibwatibwai booia nakoia aomata akana akea aia bwai, ao ane e na reke iroum iai am bwai i karawa; ao nako mai, iriirai. 23Ma ngke e ongo aei teuarei, ao e taonaki n te nanokaawaki, bwa e rangi ni kaubwai. 24E taraia Iesu ao E taku, Ai kaangaanga ra irouia aomata akana kaubwai bwa a na rin n uean te Atua! 25Bwa e kai rin riki te kaamero ni bwangabwangan te neiran nakon te aomata ae e kaubwai ngkana e na rin n uean te Atua. 26Ao a kaangai aomata ake a ongo, Ao antai ngkanne ae na konaaki ni kamaiuaki? 27Ao Ngaia E taku, Te bwai ae e aki konaaki irouia aomata, ao e boni konaaki iroun te Atua. 28Ao e taku Betero, Noria, ti a tia ni kiitan ara bwai nako ao ti iriiriko. 29Ao Ngaia E kaangai nakoia, E koaua ae I tuangkami, bwa ane e kiitana mwengana ke buuna, ke tarina, ke ana karo, ke natina ibukin te Atua, 30ae e na reke nakoina baika a mwaiti riki n te tai aei, ao e na reke naba irouna te maiu are e aki toki n te tai ae e na roko. 31Ao E bootiia ni kaokoroia ana reirei ake tengauni ma uoman Iesu, ao E taku nakoia, Noria, ae ti nangi nako Ierutarem, ao bwaai ni kabane ake a koreaki bwa taekan Natin te Aomata irouia buraabeti, a nang kakoroaki nanoia. 32Bwa ane a na anga nakoia Tientaire, ao ane a na kakanikoa, ao a na iowawa nakoina, ao a na bawareia; 33ane a na kataerea, ao a na kamatea, ao E na manga maiu n te kateni bong. 34Ma akea irouia ana reirei ae e atai nanon taeka akekei; bwa a karabaaki nanon taeka akekei nakoia, ao a aki ataa te bwai are E taekinna Iesu. 35Ngke E a kan roko i Ieriko Iesu, ao e tekateka te mataki temanna i rarikin te kawai ni bubuubuti; 36ao ngke e ongo bwanaaia aomata aika bati ake a ri kekei, ao e titirakiniia ake a kaani ma ngaia bwa tera te bwai ae e riki. 37A tuangnga ni kaangai, E ri rarikim Iesu are te I-Natareta. 38Ao ngaia e takaarua ni kaangai, Iesu ae Natin Tawita, Ko na nanoangai! 39Ao aomata ake a ri moa, a takuia ao a tuangnga bwa e na aki karongoaa; ma e a kanenea riki bwanaana n takaarua ni kaangai, Natin Tawita, Ko na nanoangai! 40Ao E tei Iesu, ao E tua bwa e na kairaki nakoina; ao ngke e a kaan, ao E titirakinna Iesu, ni kaangai, 41Tera ae ko tangirai iai bwa N na karaoia i bukim? E taku, Te Uea, I kan nooraaba! 42Ao E taku Iesu nakoina, Ko na nooraaba; e kamaiuko am onimaki. 43Ao e a nooraaba naba, ao e ira Iesu, ni karaoiroa te Atua; ao aomata ni kabaneia, ngke a nooria, ao a kamoamoaa te Atua.


Copyright
Learn More

will be added

X\