RUKA 17

1E taku Iesu nakoia ana reirei, Ae a na bon roko taiani kariiriii nakoni karaoan te buaakaka, ma e na reke kain ane a roko mai irouna baikanne! 2E raoiroi riki irouna ngkana e katineaki i roroana te atiibu ae e rawaawata ao e tewenakoaki i taari, nakon ae e na kaira temanna i buakoia aika uarereke aikai nakoni karaoan te bure. 3Kam na kaawakiningkami: ngkana e bure tarim nakoim, ao ko na takuia, ao ngkana e kabwaraa ana bure, ao kabwaraa ana bure; 4ao ngkana e bure nakoim itiua te tai n teuana te bong, ao e kaitiua ana tai n rairaki ni kaangai nakoim n teuana te bong, I kabwaraa ana bure; ao ko na kabwaraa ana bure. 5A taku taan tuatua nakon te Uea, Ko na kakorakorai riki ara onimaki. 6Ao E kaangai te Uea, Ngkana iai ami onimaki ae kaanga ai aron te koraa ae moan te uarereke, ao kam konaa ni kaangai nakon te kai aei, Ko na taekaki, ao ko na unikaki i taari; ao e na ongo iroumi. 7Antai iroumi ae iai ana toro ae e mwakuri ni kamarauan te tano ao e kaamwarakeia tiibu, ae e na kaangai nakoina ngkana e oki man ana mwakuri, Nako mai naba ngkai ao tekateka n rarikiriki n amwarake? 8Tiaki bwa e na kaangai nakoina, Ko na katauraoa te amwarake i bukiu, ao kabaea nuukam ao karaoi baika I tangiri ngkai I amwarake ma ni mooi? 9E karabwaa te toro arei ibukin ae e karaoa are e tuangaki? 10Ao ngkami naba, ngkana kam a tia ni karaoi baike kam tuangaki, ao kam na kaangai, Tooro ngaira aika akea manera; ti karaoa ti are ara mwakuri. 11Ngke e nako Ierutarem Iesu, ao E ri nuukan Tamaria ma Kariraia. 12Ao ngke E a kaan rin n te kaawa teuana, ao E kaaitibo ma aomata aika tengaun aika reebera; ao a tei i kiiraroa, 13ao a kanenei bwanaaia ao a kaangai, Iesu ae te Tia Reirei, Ko na nanoangaira. 14Ngke E nooriia ao E taku nakoia, Kam na nako ni kaotiingkami nakoia ibonga. Ao ngke a tabe n nako ao a kaitiakaki. 15Ao ngkanne temanna mai buakoia, ngke e nooria bwa e kamaiuaki, ao e rairaki n oki, ni kamoamoaa te Atua n te bwanaa ae e korakora; 16ao e bwaka ni bobaraaki i rarikini waen Iesu, ao e anganna taeka ni kaaitau. Bon te I-Tamaria ngaia. 17E taku ngkanne Iesu, Tiaki tengaun ake a kaitiakaki, ao a nga ake ruaman? 18Akea temanna ae e nooraki bwa e oki n anga neboan te Atua bwa ti te iruwa aei. 19Ao E taku nakoina, Tei rake, ao naako; e kamaiuko am onimaki. 20Ngke E titirakinaki Iesu irouia Bwaritaio bwa e na roko n ningai uean te Atua, ao E kaekaia ni kaangai, Akea kanikina ake a na tuangkami te tai are e na roko iai uean te Atua; 21ao akea ae e konaa ni kaangai, Noria, ao aei; ke, Ngaia ao arei! Bwa nooria, e mena uean te Atua i buakomi. 22Ao E taku nakoia ana reirei, Ane a na roko boong are kam na kan noora iai ana bong Natin te Atua, e aoria ngkana ti tebongina, ma ane kam na aki nooria. 23Ao ane a na kaangai nakoimi, Noria, Ngaia arei! ke, Noria, Ngaia aei! Tai nako, ao tai iriia. 24Bwa aron te iti ae e iti ao e kaoota karawa man iterana teuana nakon are teuana, ao ai aron naba Natin te Aomata n ana bong. 25Ma e na kabatiaaki moa bwainikiriinana ao E na ribaaki irouia kaaain te roro aei. 26Aronare e riki n ana tai Nooa, ao ai aron naba are e na riki n ana tai Natin te Aomata. 27A amwaamwarake ao a momooi; a iein ao a kaieinaki, ni karokoa te tai are e rin Nooa iai i nanon te aake; ao e roko te ieka ao e tiringiia ni kabaneia. 28Aron naba are e riki n ana tai Rota: a amwaamwarake ao a momooi; a kabooi bwaai ao a kabooi nako bwaai, a unuuniki ao a katei auti, 29ma n te bong are e oti nako iai Rota mai Totom, ao E kabwakaa te ai ma atiibu aika mwaakarokaro te Atua mai karawa, ao a tiringiia aomata ni kabaneia; 30ao ai arona naba n te bong are E kaotaki iai Natin te Aomata. 31N te bong arei, ao ane e mena i aon taubukin ana auti, ao ana bwai i nanon te auti, e na aki ruo n anai n uoti nako; ao ai arona naba ma teuare e mena n te onaroka i marenaua, bwa e na aki oki nakon ana bwai ake a tiku i mwiina. 32Kam na uringa rongorongoni buun Rota. 33Ane e ukoukora kaawakinani maiuna ao e na kabua, ma ane e kabuaa maiuna ao e na kaawakinna. 34I tuangkami bwa n te tai arei, n tairikina, ao ane a na wene uoman aomata i aon te nne ni wene ae ti teuana; e na uotaki nako temanna, ao e na katukaki are temanna. 35Ane a na uaia n ii amwarake aine aika uoman; e na uotaki nako temanna, ao e na katukaki are temanna. 37Ao a kaekaa Iesu, ni kaangai, Ia, te Uea? Ao Ngaia E kaangai, Te tabo are e mena iai te rabwata ae e mate, ao ikanne are a na bootaki naba iai mannikiba aika ikare.


Copyright
Learn More

will be added

X\