RUKA 16

1Ao E taku naba Iesu nakoia ana reirei, Iai ngkoa te aomata ae e kaubwai, ae iai ana manatia; ao e uotaki taekan te manatia arei nakoina bwa e bakataei ana bwai. 2Ao e weteia ao e taku nakoina, Tera taekam aei, ae I ongo? Kaoti nakoiu mwiin am mwakuri ni manatia, bwa ko na aki manga manatia. 3Ao e taku te manatia i nanona, Tera ae N nang karaoia, bwa ae e a anaaki mai irou te nakoa ni manatia iroun au mataniwi? E aki tau korakorau ni keniken, ao I mamaa ni buubuti. 4E a tia au baaire n te bae N nang karaoia, bwa a aonga aomata ni butimwaaeai nakoni mwengaia n te tai are I kabaneaki iai man nakoau ni manatia. 5Ao e weteia aomata n tatabemaniia nako ake a taarau iroun ana mataniwi, ao e taku nakon are te moa n aomata, Iraua am taarau iroun au mataniwi? 6Ao ngaia e kaangai, Tebubua te bwai ni baaire ni bwa. Ao e taku te manatia nakoina, Ko na anaa beebwan am taarau, ao kawaekoako tekateka ao korea nimabwi. 7Ao e taku nakon are temanna, Ao iraua am taarau? Ao ngaia e kaangai, Tebubua te bwai ni baaire n uiita. E taku te manatia nakoina, Ko na anaa beebwan am taarau, ao korea wanibwi. 8Ao te mataniwi, e kamoamoaa te manatia are e aki bwaina te eti ibukin iangoraoina; bwa a wanawana riki natin te aonnaba aei n aroia n reitaki ma aia roro nakoia natin te oota. 9Ao I taku nakoimi, Kaboongana i kaubwaimi aika bwain te maiu aei bwa bwaini karekeaia raomi; ao ngkana a bane, ao ane kam na mwaneaki n aakoaki ni nne ni maeka ake a aki maamauna. 10Ane e kakaonimaki n ane moan te uarereke, ao e kakaonimaki naba n ane moan te abwaabwaki; ao ane e aki bwaina te eti n ane moan te uarereke, ao e aki bwaina naba te eti n ane moan te abwaabwaki. 11Ngkana arona bwa kam aki kakaonimaki nakoni kaubwain te maiu aei, ao antai ae e na mwiokoi kaubwai ni koaua iroumi? 12Ao ngkana kam aki kakaonimaki nakon are ana bwai te aomata temanna, ao antai ae e na anganingkami baike bon ami bwai? 13Akea te toro ae e konaa n toro irouia uoman mataniwi; bwa ane e na ribaa temanna, ao e na tangira temanna, ke e na rangi n reitaki ma temanna, ao e a kaakeaa boonganan are temanna. Kam aki konaa n toro iroun te Atua ma kaubwain te maiu aei. 14A ongo baikekei ni kabane Bwaritaio ake a baki mwane, ao a kakanikoa Iesu. 15Ma E taku nakoia, Ngkami aika kam karaoiroingkami i mataia aomata, ma E atai nanomi te Atua; bwa te bwai ae e kakannato irouia aomata ao bon te bwai ae e ribaaki i matan te Atua. 16A teimatoa boonganan taeka ake a koreaki n te Tua ma aia boki buraabeti ni karokoa kaotin Ioane are te tia Bwaabetito; ao man te tai arei, ao e tataekinaki te rongorongo ae e raoiroi ae taekan uean te Atua, ao a bane aomata ni kakorakoraia n rin iai. 17Ma e kai mauna riki karawa ma aonnaba, nakon ae e na mauna boonganan teuana manin taekan te tua. 18Ane e raure ma buuna ao e a manga buuna te aine temanna, ao e wene ni bure iai; ao ane e buuna neiere raure ma buuna, ao e wene ni bure iai. 19Temanna te aomata ngkoa ae e kaubwai, ae e kunnikainna ni kunnikai aika bo buaka aika uraroo ao a mainaina, ao e kukukurei n amwaamwarake raoi n te bong ae koraki. 20Ao te aomata temanna ae arana Rataro, ae akea ana bwai, ae e kiaraki rabwatana n te kaboa, e kaweneaki i rarikini mataroan oon ana auti teuare e kaubwai, 21ao e kani kaamwarakeaki man taamrurun amwarake ake a bwaka man ana taibora n amwarake teuare e kaubwai; ao a roko kamea n newenewei kaboana. 22E mate teuare akea ana bwai ao e uotaki irouia anera nako rarikin Aberaam. E mate naba teuare e kaubwai ao e taunaki; 23ao ni menana i Eriti, ngke e taonaki n te maraki ae e korakora, ao e tararake; ao e noora Aberaam bwa e mena i kiiraroa ma Rataro i rarikina. 24Ao e weteia ni kaangai, Tamau ae Aberaam, ko na nanoangai, ao kanakomaia Rataro bwa e na kateboa taboni baina n te ran ao e na kamwaitoroa neweu, bwa I kainnano ni maraki n uran te ai aei. 25Ma e taku Aberaam, Natiu, ko na uringnga bwa ngkoe n am tai ni maiu ao a rereke nakoim baika a raraoi, ma Rataro e rereke irouna baika a buaakaka; ma ngkai, e a reke irouna raun nanona ikai, ao ngkoe ko kainnano ni maraki. 26Ma tiaki ti aei, bwa iai te kamwanono ae e nano ao e raababa ae e mena i marenara, n te aro bwa akea ae e na konaa ni mwananga maikai nakoim, ao maikanne nakoira. 27Ao ngaia e taku, Ngkana ngaia anne ao I a butiiko, tamau ae Aberaam bwa ko na kanakoa Rataro nakon ana auti tamau, 28bwa iai niiman tariu, ao e na angania te taeka ni katauraoi bwa a aonga n aki roko n te tabo ae e kammaraki aei. 29Ma e taku Aberaam, Iai irouia ana boki Mote ao aia boki buraabeti a riai n ongo ao n ongeaaba nakoni baike a koreaki i nanoia. 30Ao ngaia e kaangai, Tamau ae Aberaam, tiaki; ma ngkana iai mai buakoia maate ae e nako ni kawariia, ao ane a na rairi nanoia iai. 31Ao e taku Aberaam nakoina, Ngkana a aki ongo n taeka ake a koreaki n ana boki Mote ma aia boki buraabeti, ao a na bon aki anaaki naba nanoia ngkana tao e kaoti temanna mai buakoia maate.

will be added

X\