RUKA 15

1A nako taan anai taekiti ma aomata aika buaakaka ni kaania Iesu bwa a na ongoraa irouna. 2A ngurengure Bwaritaio ma taani koroboki, ao a kaangai, Te Aomata aei, E butimwaaia aomata aika buaakaka ao E amwarake ma ngaiia. 3E kaekaia Iesu ngkanne n te taeka ni kabootau aei: 4Antai i buakomi, ae tebubua ana tiibu, ngkana e bua temanna mai buakoia, ao e na aki kiitaniia ake ruangaun ma ruaman n te rereua n ukoukora are e bua, ni karokoa rekena? 5Ao ngkana e reke, ao e uotia i aon angana, ni kimwaareirei. 6Ao ngkana e roko ni mwengana, ao e bootiia raona ma ake a maeka i rarikina, ao e kaangai nakoia, Kam na kimwaareirei ma ngai bwa I a tia ni kunea au tiibu are e bua. 7I taku nakoimi bwa e na riki naba ae ai aron aei i karawa, ma e na mwaiti riki iai te kimwarerei ibukin te aomata ae buaakaka ae ti temanna ae e raira nanona, nakon te kimwaareirei i bukiia aomata aika raoiroi aika ruangaun ma ruaman aika akea bureia aika riai n rairi nanoia iai. 8Ke, antai te aine ae iai irouna ana mwane ae tebwina te tirewa ngkana e bua teuana ao e na aki kauraa te taura ma n taea nanon te auti, ni kabanea ana tai ni kakaaea ni karokoa rekena? 9Ao ngkana e reke irouna, ao e bootiia raona ma ake a maeka i rarikina, ao e kaangai, Kam na kimwareriei ma ngai, bwa I a tia ni kunea te mwane are e bua irou. 10I taku nakoimi bwa ai arona naba bwa e na iai te kimwaareirei irouia ana anera te Atua ibukin te aomata ae e buaakaka ae ti temanna ae e ira nanona. 11Ao E a manga taku riki Iesu: Iai te aomata temanna ae uoman natina mwaane; 12e taku teuare e te karimwi nakon tamana, Tamau, ko na anganai tibwau are e na reke irou man am bwai. Ma ngaia are e a tibwai ana bwai nakoia natina. 13I mwiini boong tabeua, ao e kabane tibwana teuare e te karimwi n rairi nakon te mwane, ao e kiitana mwengana n nako n te aba ae e raroa, ao e kabanei iai n te aro ni maiu ni bakatae. 14Ngke a bane ana bwai, ao e roko te rongo ae e korakora n te aba arei, ao e a rootaki n te kainnano. 15Ma ngaia are a nako ni kakaaea ana mwakuri iroun temanna ae kaain te aba arei, ao teuarei, e kanakoa bwa e na tararuaia beeki ngkana a amwarake. 16Iai nanona ni kani kana kanaia beeki ake a kang, ma akea ae e anganaki maiai. 17Ma ngke e a manga reke nanona ae e wanawana, ao e taku, Ai mwaiti ra ana toro tamau ake a kabooaki aia mwakuri aika kau amwarake ao ngai I a mate ni baki ikai! 18N na tei rake, ao N na nako n tamau, ao N na kaangai nakoina, I a tia ni bure nakon Teuare i karawa ao nakoim; 19I aki tau bwa N na atongaki bwa natim; ko na warekai bwa temanna i buakoia am toro ake a kabooaki aia mwakuri. 20Ao e tei rake, ao e nako n tamana. Ao ngke e mena i kiiraroa, ao e nooria tamana, ao e nanoangaia, ao e biri, ao e rabwatia, n inga nakoina. 21E taku te nati nakoina, Tamau, I a tia ni bure nakon Teuare i karawa ao nakoim; I aki tau bwa N na atongaki bwa natim. 22Ma e taku te tama nakoia ana toro, Kam na kawaetataingkami n uota mai te kunnikai are moan te tamaaroa, ao karinna i aona; ao kam na karina te burenibai i taboni baina, ao karini kauniwae i waena; 23ao uota mai te kao te teei ae e kamarikaaki, ao tiringnga, ao ti na amwarake ni kimwaareirei: 24bwa e mate natiu aei, ao e a manga maiu; e bua, ao e a manga reke. Ao a bootaki ni kimwaareirei. 25Ao natina are te karimoa, e mena i abaia i marenaua bwa e mwakuri; ao ngke e oki, ngke e kaan ma te auti, ao e ongo tangin te katangitang ma karongoaaan te takaakaro. 26Ao e wetea te toro temanna, ao e titirakinna bwa baika ra baikekei. 27Ao ngaia e taku nakoina, E a roko tarim, ao e tua tamam bwa e na tiringaki te kao te teei ae e kamarikaaki ibukin ae e roko irouna ma te maiu ao te marurung. 28Ao ngaia, e un ao e rawa n rin; ao e oti nako tamana ni butiia bwa e na rin. 29Ma e kaekaa tamana ni kaangai, Noria, I mwamwakuri iroum bwa kaanga te toro ngai i nanon ririki aika bati ni karokoa ngkai, ao I tuai ma n ri aon am tua; ao ko tuai n anganai te kao te teei, bwa N amwarake ni kimwaareirei ma raou nako. 30Ma ngkae e a roko natim anne, ane e bakataei am bwai irouia kabekaau ao ko tiringa te kao te teei ae e kamarikaaki ibukina. 31Ao e kaangai tamana nakoina, Natiu, Ko meemena irou n taai nako ao au bwai ni kabane bon am bwai. 32E riai bwa ti na kimwaareirei ao ti na kukurei, bwa e mate tarim aei, ao e a manga maiu; e bua ao e a manga reke.


Copyright
Learn More

will be added

X\